ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

မၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင်တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈလၢႆတီႈ ၊ တိူဝ်ႉၺႃး လူတ်ႉၵႃးႁိူၼ်းၵူၼ်း ၊ မီးၵူၼ်းဝၢတ်ႇၸဵပ်းၼိုင်ႈၵေႃႉ

11/17/2562 02:47:00 ก่อนเที่ยง 0

ဝၼ်းထိ 16 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 11 ပီ 2019 ၼီႈ မိူဝ်ႈဝႃးယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် တီႈဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၼိမ်း ပွၵ်ႉၵဝ်ႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၵႂႃႇတိၺွပ်းၵူၼ်းႁဵတ်းဝႂ်ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ပွမ် တိလႆႈႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈၽိတ်းမၢႆမီႈ 15 ၵေႃႉ

11/15/2562 05:59:00 ก่อนเที่ยง 0

ၶၢဝ်ႇသူတ်ႇထႆး တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ဝၼ်းထိ 15 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 11 ပီ 2019 ၼီႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈႁၢၼ် ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄႁေႉၵင်ႈလ...

တီႈၵူတ်ႉၶၢႆ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၊ မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉသႂ်ႇ လူတ်ႉႁပ်ႉသူင်ႇႁူင်းႁဵၼ်း လႄႈ လူတ်ႉၶိူင်ႈၵႂႃႇမႃးၸွမ်းတၢင်း ၊ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်း

11/14/2562 07:20:00 ก่อนเที่ยง 0

ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းလွႆ TNLA ဢၼ်လႆႈပဵၼ်ယူႇတီႈၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၼႂ်းေၸႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူ...

ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၊ လူတ်ႉၵႃးၵိုတ်းၶမ်ၸွမ်းတၢင်း မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉသႂ်ႇႁူင်းသဝ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းတဢၢင်း ၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်း လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈပၢႆႈၼီ

11/13/2562 05:52:00 ก่อนเที่ยง 0

ၼႂ်းၶၢဝ်ႇ DVB တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ဝၼ်းထိ 13 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 11 ပီ 2019   ၼီႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 7 မူင်း   တပ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈ ပၢႆႈတမ်ႇလူတ်ႇ သမ်ႉၵႂႃႇၽႃႇၺႃး လူတ်ႉၶိူင်ႈ လႄႈႁၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆပိူၼ်ႈ လုၵွႆ

11/07/2562 08:08:00 ก่อนเที่ยง 0

ၶၢဝ်ႇၵဵင်းမႆႇၼယူးသ် တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ   မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 6 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 11   ပီ 2019 ၼီႈ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ တီႈၸေႈဝဵင်းသၼ်သၢႆး ၸေႈတွၼ်ႉၵဵင...

ၵူၼ်းသိုၵ်းလွႆ ယွၼ်းငိုၼ်းဢမ်ႇလႆႈလႄႈ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းယု

11/07/2562 07:45:00 ก่อนเที่ยง 0

ၶၢဝ်ႇ DVB တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈၶမ်ႈ ဝၼ်းထိ 5 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 11 ပီ 2019 ၼီႈၼၼ်ႉ ၵူၼ်းသိုၵ်းလွႆ   ၼႂ်းတပ်ႉ TNLA ၶဝ်သၢမ်ၵေႃႉ ၶဝ်ႈမႃၼ...

ขับเคลื่อนโดย Blogger.