ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉလႆႈဝၢႆႇပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းႁိူၼ်းထႅင်ႈၸုပ်ႈၼိုင်ႈ

12/31/2559 02:18:00 ก่อนเที่ยง

December, 31, 2016 မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 30/12/2016 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉဢၼ်လႆႈပၢႆႈမႃးယူႇ...

ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းလႆႈမႃးႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်းမႄးလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တၢင်းၼမ်

12/28/2559 06:46:00 หลังเที่ยง

December, 29, 2016 ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈပလွင်ႈTNLAသေႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈသူႉသုမ်းႁိူၼ်းယေးလႄႈၶူဝ်းၶွင်ငိုၼ်းၶမ...

ၽူႈမီးၸၼ်ႉၼႂ်းၸုမ်းသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA ယွၼ်းဝၢင်းၶိူင်ႈ လႄႈ သိုၵ်း ၶၢင် KIA ယိုဝ်းၺႃးၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း

12/19/2559 07:21:00 ก่อนเที่ยง

December, 19, 2016 ၽူႈမီးၸၼ်ႉတပ်ႉၵွင်ၼႂ်းၸုမ်းသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA တင်းလုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆ 1 ၵေႃႉယွၼ်းဝၢင်းၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ လႄႈတပ်ႉသိုၵ...

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်

12/17/2559 10:02:00 หลังเที่ยง

December, 18, 2016 ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီ...

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွတ်းဝဵင်းၼမ်ႉတူႈထုၵ်ႇၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇငွႆးယိုဝ်း

12/17/2559 09:23:00 ก่อนเที่ยง

December, 17, 2016 တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မႃးပၵ်းသဝ်းဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း တီႈႁိမ်း ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဝၢၼ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈထုၵ်ႇၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ တဢ...

ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းထုၵ်ႇသိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA တီႉၺွပ်းၵႂႃႇပဵၼ်သိုၵ်းမႂ်ႇၼၼ်ႉ ၸုမ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းဝႆးဝႆး

12/16/2559 06:07:00 ก่อนเที่ยง

December, 15, 2016 ပႃႇတီႇ တီႇမူဝ်ႇၶ​ရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတုၵ်းယွၼ်းထိုင်တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸ...

သိုၵ်းလွႆ TNLA ပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မိူင်းတၢတ်ႇ 11 ၵေႃႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်းလွႆ ဢထမ်ႇမ​သေ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇ

12/14/2559 08:20:00 ก่อนเที่ยง

December, 14, 2016 သိုၵ်းလွႆTNLA ပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မိူင်းတၢတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ 11 ၵေႃႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်းလွႆ TNLA ဢထမ်ႇမ​သေ တီႉၺွပ်းတူဝ်ၵ...

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ လၵ်ႉၶူဝ်းၶွင်ၼၢႆးၸၢင်ႈယဝ်ႉလၵ်ႉပၢႆႈ

12/13/2559 10:19:00 หลังเที่ยง

December, 14, 2016 သၢဝ်ၸႂ်ႉၼႂ်း ႁိူၼ်း ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈလၵ်ႉၶမ်း-ငိုၼ်း ၼၢႆးၸၢင်ႈႁူမ်ႈၵႃႈၶၼ် 7 လၢၼ်ႉၿၢတ်ႇယဝ်ႉလၵ်ႉပၢႆႈ ၼၢႆး...

ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶ​ရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး SNLD ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈႁႂ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၵႂႃႇ 36 ၵေႃႉ

12/13/2559 07:34:00 ก่อนเที่ยง

December, 13, 2016 ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶ​ရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး SNLD ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယိုၼ်ႈထိုင် ၸုမ်းသိုၵ်း ပလွင်ႈ TNLA တ...

ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA 8 ၸုမ်း သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈ သၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆးမၵ်းမၼ်ႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 4 ၸုမ်း ပဵၼ်ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ

12/12/2559 11:25:00 หลังเที่ยง

December, 13, 2016 ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း 8 ၸုမ်း ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ယဝ်ႉသၢၼ်ၶတ်းဢမ်ႇႁၼ်လီၸွမ်း လွင်ႈဢၼ် သၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆး တႅ...

ၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA တဵၵ်းတဵင်ဢထမ်ႇမၸႂ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၶုတ်းသဵၼ်ႈတၢင်းပၼ်လၢႆလၢႆ ၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈယဝ်ႉၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း သၢမ်ဝၼ်း

12/12/2559 10:59:00 หลังเที่ยง

December, 13, 2016 ၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ဢထမ်ႇမတဵၵ်းတဵင်ၸႂ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပၢင်မၢၵ်ႇမိုဝ်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း...

ပွႆးလူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉ ႁူင်းထမ်းမႂ်ႇလူင် လႄႈၽြႃးသၢၼ် ႁူမ်ႈတင်း ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ်သြႃႇၸဝ်ႈလူင် ဝတ်ႉဢွင်ႇမင်ႇၵလႃႇ

12/08/2559 07:28:00 หลังเที่ยง

December, 9, 2016 ပီႈၼွင်ႉတႆး တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် တေၸတ်းႁဵတ်းပွႆး လူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉ ႁူင်းထမ်းမႂ်ႇလူင် လႄႈၽြႃးသၢၼ် ႁူမ်ႈတင်း ယွင်ႈ...

ပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ သၽႃးမိူင်းတႆး မၵ်းမၼ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းဢူၺ်းလီ 4 ၸုမ်း ပဵၼ်ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ

12/08/2559 07:07:00 ก่อนเที่ยง

TAI PM TV NEWS December, 8, 2016 သၽႃးမိူင်းတႆး လႆႈပိုတ်ႇၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ပွၵ်ႈၵမ်းသွင် တီႈႁူင်းႁေႃသၽႃးမိူင်းတႆး ဝဵင်လူင်တ...

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသၢႆသိုၵ်း ၸုမ်းတႃႇတေၸွႆႈတိုၵ်း လႆႈႁွတ်ႈၽႅဝ်ထိုင်ဝဵင်းမိူင်းၵူဝ်း

12/05/2559 06:48:00 ก่อนเที่ยง

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသၢႆသိုၵ်း ၸုမ်းတႃႇတေၸွႆႈတိုၵ်း လႆႈႁွတ်ႈၽႅဝ်ထိုင်ဝဵင်းမိူင်းၵူဝ်း TAI PM TV NEWS December, 5, 2016 ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်...

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇလႄႈတပ်ႉမတေႃႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈသေလႆႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ လႆႈပၢႆးၽေးသိုၵ်းတၢင်းၼမ်

12/05/2559 03:22:00 ก่อนเที่ยง

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇလႄႈတပ်ႉမတေႃႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈသေလႆႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ လႆႈပၢႆးၽေးသိုၵ်းတၢင်းၼ...

တွၼ်ႈတႃႇတေၵိုတ်းတိုၵ်းသိုၵ်းၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်ႈလႆႈၼၼ်ႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇၶဝ်ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ 

12/05/2559 12:31:00 ก่อนเที่ยง

တွၼ်ႈတႃႇတေၵိုတ်းတိုၵ်းသိုၵ်းၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်ႈလႆႈၼၼ်ႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇၶဝ်ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ TAI PM TV News December, 5, 2016 တွၼ်ႈတ...

ယွၼ်ႉ သိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ လႄႈတပ်ႇမတေႃႇမၢၼ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသေႁဵတ်းႁႂ်ႈၶူဝ်သူၼ်လူင်လူႉလႅဝ်

12/01/2559 06:53:00 ก่อนเที่ยง

December, 1, 2016 တပ်ႉသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇလႄႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်သေၶူဝ်သူၼ်လူင်ထုၵ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇပွႆႇသႂ်ႇသေလူႉလႅဝ်။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၵႄႈၵၢင်တပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈၽေးၶဝ်ႈၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉတူႈဢမ်ႇယွမ်း 500 ပၢႆ

11/30/2559 06:39:00 ก่อนเที่ยง

November, 30, 2016 ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈၵၢင် တမ်ႉမ​တေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈတမ်ႉသိုၵ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီ ၶၢင် KIA ၊ လွႆ TNLA ၊ ရၶႅင်ႇ AA ၊...

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၽၢႆႇတူၺ်းထိုင်ၵုမ်းၵမ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၵႂႃႇပူတ်းယႃႉဢွၵ်ႇပႅတ်ႈၸွမ်ပိဝ်တုင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းဢၼ်ပူၵ်းဝႆႉတီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းယၢင်း

11/25/2559 06:43:00 ก่อนเที่ยง

November, 25, 2016 ပူၼ်ႉမႃးဝၼ်းထီႉ 21 လိူၼ် November ၼၼ်ႉၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်တပ်ႉသိုၵ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈယၢင်း KNU တီႈဝၢၼ်ႈၶူၼ်ၶၢႆ (ၶူဝ်းၶေႃ) ၸႄႈ...

တပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈတပ်ႉသိုၵ်းၶၢင် KIA လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ မိူင်းၶၢင်

11/23/2559 08:12:00 หลังเที่ยง

November, 24, 2016 တပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃ ၶၢင် KIA လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း တပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ မိူင်းၶၢင် ႁိုင်ၼိုင်ႈၸူဝ်...

ဝတ်ႉပရႁိတမၢၵ်ႇၵႅင်းမူၼ်း တေၸတ်းႁဵတ်းပွႆးၵေႃႇတင်ႈဝတ်ႉၶွပ်ႈၶူပ်ႇ (100) ပီႊ လႄႈ  ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီႊမႂ်ႇတႆး 2111 ၼီႊ

11/23/2559 06:13:00 ก่อนเที่ยง

November, 23, 2016 သြႃႇၸဝ်ႈၵုင်ႇမႃႇၸႃႇရ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉပရႁိတမၢၵ်ႇၵႅင်းမူၼ်း လႄႈ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈႁူမ်ႈလူၺ်ႈတၵႃႇ သတ်ႉထႃး  ၼႂ်းထုင်ႉဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇ ၸေႈဝဵ...

သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈႁူမ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆးလၢႆမူႇလၢႆၸုမ်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်တေၽုၺ်ႇ ၵွင်တိုၼ်းၵမ်ႉထႅမ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး

11/22/2559 09:15:00 หลังเที่ยง

November, 23, 2016 သင်ႇၶႃ ႇ ၸဝ်ႈႁူမ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆးလၢႆမူႇလၢႆၸုမ်း လႆႈၸႂ်ၵၼ် တေၽုၺ်ႇၵွင်တိုၼ်းၵမ်ႉထႅမ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆးတီႈၵဵင်းမႆႇ ယိူင...

ၵူၼ်းတႆး ၵိၼ်လဝ်ႈမဝ်းၽိတ်းမေႃးတင်းမေး ၶႃႈႁႅမ်ပေႃႈမေးတင်းမေးတၢႆ တီႈၵဵင်းမႆႇ

11/22/2559 08:16:00 หลังเที่ยง

November, 23, 2016 ယွၼ်ႉၵိၼ်လဝ်ႈသေ ၽိတ်းမေႃးၵၼ်တင်းၼၢင်းမေးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပေႃႉႁႅမ်ၼၢင်းမေးလႄႈ ပေႃႈမေးမႃးႁေႉႁၢမ်ႈ ထုၵ်ႇၺႃးလုၵ်ႈၶူၺ် ဢဝ်မိတ်ႈၽၼ်းတ...

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ လႄႈ တမ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႈလႆႈတိုၼ်ႇသၢၼ်ႈၵူဝ်ႁေဢမ်ႇႁတ်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်း

11/22/2559 07:09:00 ก่อนเที่ยง

November, 22,2016 ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီ တပ်ႉသိုၵ်းလွႆ TNLA ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၶၢင် KIA ၊ တပ်ႉ သိုၵ်း ရၶႅင်ႇ AA ၊ တပ်ႉ သိုၵ်း ၵူဝ်...

ၵူၼ်းၸိူဝ်းထုၵ်ႇၶႃႈတၢႆ ႁိမ်းတီႈၵူတ်ႇထတ်းၵုၼ်ႇၵႃႉၶၢႆၶဝ်ႈ-ဢွၵ်ႇ105 လၵ်း ၶိုၼ်းၵဵပ်းဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆမႃး

11/21/2559 09:39:00 ก่อนเที่ยง

November, ,22, 2016 ယွၼ်ႉလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈၵူတ်ႇထၢတ်းၵုၼ်ႇၵႃႉၶၢႆၶဝ်ႈ-ဢွၵ်ႇ 105 လၵ်း ဝဵင်းမူႇၸေႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းထုၵ်ႇၺႃးၺွပ်းၵႂႃႇၼႂ်းထိူၼ်...

သိုၵ်းၶၢင် (KIA) လႄႈ သိုၵ်းပလွင်ႈ (TNLA) ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေ ၶဝ်ႈလေႃႇတိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

11/20/2559 03:33:00 ก่อนเที่ยง

November, 20, 2016 သိုပ်းၶၢင် (KIA) လႄႈ သိုၵ်းပလွင်ႈ (TNLA)ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေ လႆႈၶဝ်ႈလေႃႇတိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢႆဢွင်ႈတီ...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ သိုၵ်းႁၢၼ် ႁူမ်ႈလူၺ်ႈၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း တီႈၵဵင်းမႆႇ

11/19/2559 02:47:00 ก่อนเที่ยง

November, 19, 2016 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ လႄႈသိုၵ်းႁၢၼ် ႁူမ်ႈလူၺ်ႈၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၸေႊတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ၶႅမ်းတီႈယူႇသဝ်း ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူ...

ၸုမ်း ILO တေႁဵတ်းသၢင်ႈႁူင်းႁဵၼ်းတႃႇပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ CBY တီႈလၢႆးၶႃႈ

11/18/2559 10:49:00 หลังเที่ยง

November, 19, 2016 ဢိင်ၼိူဝ်ၸဝ်ႈၶူးလူင် Dr. ထမ်ႇမသႃႇမိ ၶမ်းမၢႆ လူႇတၢၼ်းဢွင်ႈတီႈလိၼ်ၽၢႆႇလင်ႁူင်းထမ်းၶမ်းသေ ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်း ILO  သမ်ႉတေလူႇတ...

ၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်းၵဵင်းမႆႇဢွၵ်ႇၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၽိတ်းပၵ်းပိူင်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸေႊတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ

11/18/2559 08:11:00 ก่อนเที่ยง

November, 18, 2016 ၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်း ၸေႊတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ႁူမ်ႈမိုဝ်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈသိုၵ်းႁၢၼ် လႄႈပလိၵ်ႈ ဢွၵ်ႇၵူတ်ႇထတ်း ႁႅင်းၵၢၼ်ၽိတ်းမၢႆမီႈ လၢႆလၢႆဢွ...

ပၼ်ႁႃပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵေႈၵၢင် တပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်ၶဝ်ႈၸႂ်ၵၼ်ၽိတ်းၵူၺ်းၼႆ ၽၢႆႇလူလွမ်ပႂ်ႉတူၺ်းလွင်ႈၵိုတ်းတိုၵ်း JMC လၢတ်ႈ

11/17/2559 10:12:00 หลังเที่ยง

November, 18, 2016 ပၼ်ႁႃၼႂ်းၵႄႈၵၢင်တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်လႆႈပဵၼ် ပၢ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတမ်ႇမတေႃႇ တိၺွပ်းၵူၼ်းသိုၵ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA 5 ၵေႃႉ ၸီႉၼေးဝႃႈပူၼ်ႉပႅၼ် မၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်း 17/1

11/16/2559 08:22:00 หลังเที่ยง

November, 17, 2016 ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉမ​တေႃႇတိၺွပ်း ၵူၼ်းသိုၵ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA 5 ၵေႃႉ ၸီႉၼေးဝႃႈပူၼ်ႉ...

ပလိၵ်ႈထႆးတီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းႁၢႆႉဢၼ်ၸၼ်ဢဝ်သၢႆၶေႃးႁႅင်းၵၢၼ်

11/15/2559 07:38:00 ก่อนเที่ยง

November, 15, 2016 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိ ၵ် ႈထႆးတိၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းႁၢႆႉဢၼ်​ၸၼ်ဢဝ်သၢႆ​ၶေႃးႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ

ယွၼ်ႉၾူၼ်လူင် တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇႁႅင်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉထူမ်ႈၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး

11/10/2559 07:17:00 ก่อนเที่ยง

November, 10, 2016 ယွၼ်ႉၽူၼ်လူင်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇႁႅင်း လႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉယိုင်ႈၼမ်ႉထူမ်ႈၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်ႊၵျွၵ်းမႄးလႄႈ ၶဝ်ႈၼႂ်းၼႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင...

ပႃႇတီႇတႆးသွင်ပႃႇတီႇတေၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ၼႂ်းပီ 2017 ႁင်းၽႂ်မၼ်း

11/09/2559 07:44:00 หลังเที่ยง

November, 10, 2016 ပႃႇတီႇတႆး သွင်ပႃႇတီႇ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် လႄႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ တေၶဝ်ႈၶေႉၶႅင်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ (ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပွၵ်ႈၵမ်းသွင...

ၸဝ်ႈသုၶမ်း တေၵျွႃႉမႃးႁေႃးတြႃးတီႈဝတ်ႉမႂ်ႇ မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး

11/08/2559 08:48:00 หลังเที่ยง

November, 9, 2016 ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆးမိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ပဵၼ်ငဝ်ႈၸဝ်ႈတႃႇၼပၢင်တြႃးၼႆႉသေ ၽိတ်ႈမွၵ်ႇထိုင်ပီႈၼွင်ႉတႆးၵူႈတီႈၵူႈတ...

ၾႆးမႆႈၵၢတ်ႇလူင်ၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉမီးလွင်ႈလူႉသုမ်းတၢင်းၼမ်

11/06/2559 08:53:00 หลังเที่ยง

November, 7, 2016 ၾႆးမႆႈၵၢတ်ႇလူင်ၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ တေႇမႆႈၶၢဝ်းယၢမ်း 6 မူင်းၵၢင်ၶမ်ႈတေႃႇထိုင် 10 မူင်းၵၢင်ၶမ်ႈၾႆးၸင်ႇမွတ်ႇ ...

ပလိၵ်ႈလႄႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် တိၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် တၢင်းၼမ်

11/05/2559 08:35:00 หลังเที่ยง

November, 6, 2016 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပလိၵ်ႈ လႄႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ႁူမ်ႈ မိုဝ်း ၵၼ်တိၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ ်တၢင်းၼမ် တၢင်းမူတ်းတ...

ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၼႄၵၢင်ၸႂ် တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်း ၶျေႃႉယွမ်းပၼ် ၵႃႈလူတ်ႉၵႃး ၵႂႃႇမႃးတီႈ လၢၼ်ႇၵိတ်ႉ ဢူးထုၼ်းဢွင်ႇ

11/04/2559 09:33:00 หลังเที่ยง

November, 5, 2016 ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၶျေႃႉယွမ်းပၼ်ၵႃႈလူတ်ႉၵႃး ဢၼ်ၶၢမ်ႈၽၢၼ်ႇ ...

ဢွၼ်ႇယိင်း သႅၼ်ဝီ ဢႃႇယု 16 ပီ ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢႃးထမ်ႇမ ၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ

11/03/2559 08:58:00 หลังเที่ยง

October, 4, 2016 ဢွၼ်ႇယိင်းသႅၼ်ဝီ ဢႃႇယု 16 ပီ ၽိတ်းမေႃးၸွမ်းပေႃႈမႄႈၼႂ်းႁိူၼ်းသေပၢႆႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်းထုၵ်ႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈလႅၼ် ၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ။

တီႈၼင်ႈတူၺ်းပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ်ဢၼ်တေလႆႈသိုဝ်ႉတူၺ်းၼၼ်ႉယွၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇလႆႈၸႂ်လႄႈ လႆႈယႃႉပႅတ်ႈယဝ်ႉ

11/02/2559 08:49:00 หลังเที่ยง

November, 3, 2016 ဝၢႆးသေၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီး ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈဢွင်ႈတီႈၼင်ႈ တူၺ်းပွႆး ႁူင်းၾႆးမိၼ် တႃႈသွင်ႇတႆႇ ၼႆလႄႈ ၽၢႆႇၵုမ...

သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း တပ်ႉၸုမ်း 758 ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ လၢႆးၶႃႈ ႁူမ်ႈတင်းၵူၼ်းမိူင်းမေးသိူဝ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်း

11/02/2559 08:49:00 หลังเที่ยง

November, 3, 2016 သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း တပ်ႉၸုမ်း 758 ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇလၢႆးၶႃႈ ႁူမ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸွႆႈၵၼ်သိူဝ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်းၼိူဝ်သဵ...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၸၢႆႇငိုၼ်းမၢၼ်ႈတုပွမ်

11/02/2559 08:38:00 ก่อนเที่ยง

November, 2, 2016 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းၸႂ်ႉၸၢႆႇငိုၼ်းမၢၼ်ႈပွမ် တႃႇငိုၼ်းႁႃႈသႅၼ်သွင်မိုၼ်ႇပျႃး

ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီး ႁူမ်ႈတူဝ်ၵၼ်ၼေၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵေႃႇမတီႇပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ် ဢၼ်တေလႆႈသိုဝ်ႉၶဝ်ႈတူၺ်း

11/02/2559 08:16:00 ก่อนเที่ยง

November, 2, 2016 ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီး 50 ေၵႃႉပၢႆယိပ်းပၢႆႉသၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈဢွင်ႈတီႈတႃႇၵူၼ်းၶဝ်ႈတူၺ်းပွႆး ႁူင်းၾႆးမိၼ် တႃႈသွင်ႇတႆႇ (...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလၢႆးၶႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၽူႈဢႃႇယုယႂ်ႇလႄႈၵူၼ်းၼုမ်ႇဢုပ်ႇၵုမ်လွင်ႈပၢၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉ

10/30/2559 08:00:00 หลังเที่ยง

October, 31, 2016 ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇ ႁဵၼ်းႁူႉလွင်ႈပိုၼ်း ပၢၼ်ၸဝ်ႈၾႃ ႉ ၼႆသေ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉ ထူပ်းၽူ...

ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ တိုၵ်းသူၼ်း ထိုင်ၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်းႁႂ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ပိူဝ်ႈတႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်

10/30/2559 11:27:00 ก่อนเที่ยง

October, 31, 2016 ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ တိုၵ်းသူၼ်း ထိုင်ၸုမ်းဢၼ်ဢမ်ႇပႆႇလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵေႃႈႁႂ်ႈလႆႈ မႃးလူင်းလ...

TYN ဢွၵ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈယုၵ်ႉယွင်ႈဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ၸွမ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸၢႆးသူႉၵေႃႉလႆႈႁပ်ႉသူး ၸဝ်ႈသုၸၼ်ႇတီႇ

10/27/2559 08:54:00 ก่อนเที่ยง

October, 27, 2016 ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဢွၵ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈယုၵ်ႉယွင်ႈ ၸၢႆးသူႉဢၼ်လႆႈႁပ်ႉသူးရၢင်းဝလ်းၸဝ်ႈသုၸၼ်ႇတီႇ ၵေႃႉထူၼ်ႈၵဝ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇပီ...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းႁူမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၽူႈၵွၼ်းပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ တေႃႇၼီႇၼီႇဢွင်ႇ

10/27/2559 08:30:00 ก่อนเที่ยง

October, 27, 2016 ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်း ဢမ်ႇႁၼ်လီၼိူဝ်လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ၽူႈၵွၼ်းပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ တေႃႇၼီႇၼီႇဢွင်ႇ ဢမ်...

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၶဵင်ႈၶႅင်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ပွတ်းမိူင်းသူႈ

10/26/2559 11:11:00 หลังเที่ยง

October, 27, 2016 တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လႄႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၶဵင်ႈၶႅင် ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ် ႁၢဝ်...

ၵူၼ်းမိူင်းသူႈထုၵ်ႇၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းတၢႆ လူၺ်ႈဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင်

10/26/2559 08:52:00 หลังเที่ยง

October, 27, 2016 ၸၢႆးသူႉ ၵူၼ်းမိူင်းသူႈ ထုၵ်ႇၺႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းတၢႆ မိူဝ်ႈၽွင်းႁေႃႈလူတ်ႉၶိူင်ႈတေပွၵ်ႈ ၶိုၼ်းႁိူၼ်းတီႈ ဝၢၼ်ႈၶူဝ်ၸူမ်။

ขับเคลื่อนโดย Blogger.