ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ဝဵင်းမိူင်းပွၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်းပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ

9/30/2559 10:52:00 หลังเที่ยง

October, 1, 2016 မုၵ်ႉၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ၸေႊဝဵင်းမိူင်းပွၼ် လႄႈၸဝ်ႈ ၶူး ၵႃႇဝိင်ႇတႃႉ ၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉ ၵျွင်းတူၵ်း ဝဵင်းမိူင်းပွၼ် ႁူမ်ႈမိုဝ...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးလူင်းၵူတ်ႇထတ်းႁႅင်းၵၢၼ်ၽိတ်းပၵ်းပိူင်ႁၢဝ်ႉႁႅင်း ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း (HRW) လၢတ်ႈ ဢမ်ႇပၼ်ၽွၼ်းလီသင်

9/30/2559 09:08:00 หลังเที่ยง

October, 1, 2016 ယွၼ်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းႁိမ်ၼႃႈ ၵၢၼ်ၵူၼ်းထႆးႁဵတ်း သေ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ဢွၵ်ႇမႃး ၵ ႂၢတ်ႇလၢင်ႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ၽိတ်းပၵ်...

ႁူင်းယႃ မၢၵ်ႇတႃ သီႇတၵူႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ယူတ်းယႃ မၢၵ်ႇတႃ ပွၵ်ႈၵမ်းထူၼ်ႈ 4

9/29/2559 10:13:00 หลังเที่ยง

September,30,2016 ယူႇတီႈႁူင်းယႃမၢၵ်ႇတႃ သီႇတၵူႇသေ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် တွၼ်ႈတႃႇတေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင် ယူတ်းယႃပၼ် မၢၵ်ႇတႃ ပွၵ်ႈၵမ်းထူၼ်ႈသီ ႇ ပၢင်ယ...

ၼုမ်ႇတႆးလၢၼ်ႉဢႃးႁၢၼ် ထုၵ်ႇၵူၼ်းၼုမ်ႇမႃးၵိၼ်တီႈလၢၼ်ႉ ႁေႃႈလူတ်ႉၽႃႇ ဝၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်ႈ လႆႈၶဝ်ႈႁွင်ႈ ICU

9/29/2559 10:06:00 หลังเที่ยง

September,30,2016 ၼုမ်ႇၸၢႆးတႆးႁဵတ်းၵၢၼ်လၢၼ်ႉဢႃးႁၢၼ်တီႈၼိုင်ႈ ၸေႈဝဵင်းမၢပ်ႉတၽုတ်း ၸေႈတွၼ်ႈရယွင်း လႆႈထုၵ်ႇၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်း မႃးၶဝ်ႈၵိၼ်တီႈလၢၼ...

ပၢင်သၢႆၼႄငဝ်းႁၢင်ႈသဵင် လွင်ႈမႄႈၼမ်ႉၼႂ်းမိူင်းတႆး တီႈၵဵင်းမႆႇၵူၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼမ်

9/28/2559 11:05:00 หลังเที่ยง

September,29,2016 ပၢင်သၢႆၼႄငဝ်းႁၢင်ႈသဵင် ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ ၵုၼ်ႁဵင်ၼႂ်းမိူင်းတႆး ႁိုဝ်ပၼ်ၸူမ်တႂ်ႈၼမ်ႉ ယူႇတီႈမုၵ်ႈၸုမ်း ၵေႃၵပ်းသၢၼ်ပိူဝ်ႈတႃႇ...

ပၢင်သၢႆၼႄငဝ်းႁၢင်ႈသဵင် ၵုၼ်ႁဵင်ၼႂ်းမိူင်းတႆး ႁိုဝ်ပၼ်ၸူမ်တႂ်ႈၼမ်ႉ

9/28/2559 10:41:00 หลังเที่ยง

ပၢင်သၢႆၼႄငဝ်းႁၢင်ႈသဵင် ၵုၼ်ႁဵင်ၼႂ်းမိူင်းတႆး ႁိုဝ်ပၼ်ၸူမ်တႂ်ႈၼမ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ၶၢဝ်းယၢမ်း (16.00-21.00...

ပၢင်သၢႆၼႄငဝ်းႁၢင်ႈသဵင် ၵုၼ်ႁဵင်ၼႂ်းမိူင်းတႆး ႁိုဝ်ပၼ်ၸူမ်တႂ်ႈၼမ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ် 3 ဢွင်ႈတီႈ

9/28/2559 10:16:00 ก่อนเที่ยง

September,29,2016 ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းတႆး Shan CBO’s လႄႈၵေႃၵပ်းသၢၼ်ပိူဝ်ႈတႃႇမႄႈၼမ်ႉၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး Shan State River သေလႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သ...

တီႉၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ်ထိူၼ်ႇတီႈလႅၼ်လိၼ်ထႆး-မႃးလေးသျႃး

9/26/2559 09:08:00 ก่อนเที่ยง

September,26,2016 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇႁွင်ႈၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၸေႈဝဵင်းသတဝ်းတီႉၺွပ်းႁီင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈဢၼ်လၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်း 18 ၵေႃႉ မိူဝ်ႈၽွင်းမႃးသဝ်းလ...

တႃႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပေႃးတေၵႅၼ်ႇၶႅင်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇတိူဝ်းတွၼ်းမႃးၼၼ်ႉ ၵျပၢၼ်ႇတေၸွႆႈထႅမ်

9/26/2559 08:02:00 ก่อนเที่ยง

September, 26,2016 ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၸိုင်ႈမိူင်းၵျပၢၼ်ႇ ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်သေ ၼင်ႇႁိုဝ်လႄႈသွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ပေႃးတေမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၶို...

ဢွၼ်ႇၸၢႆး ၼမ်ႉၶမ်း 3 ၵေႃႉဢၼ်လႆႈႁၢႆတူဝ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ ထူပ်းႁၼ်ၶိုၼ်းယဝ်ႉ

9/25/2559 07:58:00 ก่อนเที่ยง

September, 25, 2016 ဢွၼ်ႇၸၢႆးၼမ်ႉၶမ်း 3 ၵေႃႉ ဢၼ်လႆႈႁၢႆတူဝ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19/09/2016 ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းၼၼ်ႉ ထိုင်မႃးၼႂ်းဝၼ်း...

ပလိၵ်ႈထႆးၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈ လၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းၽိတ်းမၢႆမီႈ

9/24/2559 10:49:00 ก่อนเที่ยง

September, 25, 2016 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၽူႈၵွၼ်း ၸေႊဝဵင်းသတဝ်း ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တၢင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈႁၢၼ်တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် ( BPP) ၶဝ်ႈတီႉ...

ႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ် ယိင်းမူဝ်တွင်း (မီး Video)

9/24/2559 03:39:00 ก่อนเที่ยง

September, 24, 2016  ႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ် ယိင်းမူဝ်တွင်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ လႆႈၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းထႆး ၼႂ်းထႆးထီးဝီး သျွင်ႉ 3 မၢတ်ႉတိူ...

ၽိုၼ်လိၵ်ႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈတူၺ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင် ၵုၼ်ႁဵင်ၼႂ်းမိူင်းတႆး ႁိုဝ်ပၼ်ၸူမ်တႂ်ႈၼမ်ႉ

9/24/2559 01:41:00 ก่อนเที่ยง

September, 24, 2016  ယူႇတီႈ ၵေႃၵပ်းသၢၼ်တူင်ႉၼိုင်ပိူဝ်ႈတႃႇမႄႈၼမ်ႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး သေလႆႈမီးလိၵ်ႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇထိုင်ပီႈၼွင်ႉတႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်သၢႆၼႄင...

ဢွၼ်ႇၸၢႆးဢမေရိၵၼ်ႇ တႅမ်ႈလိၵ်ႈယိုၼ်ႈၸူးထိုင်ၸွမ်ၸိုင်ႈဢမေႇရိၵၼ်ႇ ဢူဝ်ႇပႃးမႃး

9/22/2559 05:30:00 หลังเที่ยง

September,23,2016 ဢွၼ်ႇၸၢႆးဢမေႇရိၵၼ်ႇ ၸိုဝ်ႈဢလဵၵ်ႉသ် ဢႃႇယု 6 ၶူပ်ႇ တႅမ်ႈလိၵ်ႈယိုၼ်ႈထိုင်ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၼ် ပႃးရၵ်း ဢူဝ်ႇပႃးမႃး တၢင်...

မုၵ်ႉၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းတႆး SHAN CBO's တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သၢႆၼႄလွင်ႈမႄႈၼမ်ႉၼႂ်းမိူင်းတႆး

9/22/2559 05:04:00 หลังเที่ยง

September,23,2016 မုၵ်ႉၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းတႆး  SHAN CBO's ၼွၵ်ႈမိူင်းၼႂ်းမိူင်းလၢႆမူႇလၢႆၸုမ်းႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သၢႆၼႄငဝ်းႁၢင်ႈ...

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈထုၵ်ႇလူတ်ႉၵႃးၽႃႇတၢႆၽွင်းႁဵတ်းၵၢၼ်ယဝ်ႉပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁွင်ႈသဝ်း

9/21/2559 09:51:00 หลังเที่ยง

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈထုၵ်ႇလူတ်ႉၵႃးၽႃႇတၢႆၽွင်းႁဵတ်းၵၢၼ်ယဝ်ႉပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁွင်ႈသဝ်း

ပီႈၼွင်ႉတႆးႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၶီႉၶထူၺ်ႈၸႂ်ဢမ်ႇတၼ်း လႆႈသဵင်ႈၵၢမ်ႇ

9/21/2559 09:29:00 หลังเที่ยง

September,22,2016  ပီႈၼွင်ႉတႆးႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶီႉၶလႆႈပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ထူၺ်ႈၸႂ်ဢမ်ႇတၼ်း ႁူဝ်ၸႂ်ဢမ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ် လႄႈ လႆႈသဵင်ႈၵၢမ်ႇ...

ႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ် ၸၢႆးပိူင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၵဝ်ႉငဝ်ႈပူၵ်းပွင်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း (HRDF) တွၼ်ႈ 2

9/21/2559 05:05:00 ก่อนเที่ยง

September, 11,2016 Tai PM TV News ႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ် ၸၢႆးပိူင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၵဝ်ႉငဝ်ႈပူၵ်းပွင်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း (HRDF)  တွၼ်ႈ 2 မီး VIDEO ...

15/8/2016 ႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၸၢႆးသူႉ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း 2 ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA

9/21/2559 04:51:00 ก่อนเที่ยง

15/8/2016 ႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၸၢႆးသူႉ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း 2 ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA မီး VIDEO          

ႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ် ၸၢႆးပိူင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၵဝ်ႉငဝ်ႈပူၵ်းပွင်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း (HRDF) တွၼ်ႈ 1

9/20/2559 08:15:00 หลังเที่ยง

September, 11,2016 Tai PM TV News ႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ် ၸၢႆးပိူင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၵဝ်ႉငဝ်ႈပူၵ်းပွင်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း (HRDF)  တွၼ်ႈ 1 မီး VIDEO ...

ႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ်ၸၢႆးသႅင်ယႃႉႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ August,23,2016 Tai Pm tv News

9/20/2559 07:43:00 หลังเที่ยง

 August, 23, 2016 Tai Pm tv News  ႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ် ၸၢႆးသႅင်ယႃႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ မီး VIDEO           

ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းလၢၼ်ႉၵႃႇလႃႇဢူဝ်ၵေႇ လၵ်ႉၵႃႉၶၢႆတူဝ် ၼႂ်းမိူင်းၵဵင်းမႆႇ

9/19/2559 09:24:00 ก่อนเที่ยง

September, 19,2016 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်ၵူႈၽၢႆႇၵူႈႁွင်ႉၵၢၼ်သေ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းလၢၼ်ႉၵႃႇလႃႇဢူဝ်ၵေႇ လၵ်ႉၵႃႉၶၢႆတူဝ် ၼႂ်းမိူင်းၵဵင်း...

ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းႁႃႇယႂ်ႇ လႄႈ ၼမ်ႉထူမ်ႈသႂ်ႇလင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တၢင်းၼမ်

9/19/2559 07:08:00 ก่อนเที่ยง

September, 19,2016 ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းလႄႈ ၼႂ်းဝဵင်းလႃႇသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈလႆႈၶၢမ်ႇတၢမ်ႇ ၼမ်ႉထူမ်ႈၼမ်ႉၼွင်းသႂ်ႇလင်ႁိူၼ်း 20 ...

ပီႈၼွင်ႉတႆးလႅင်ၼေၵၢင်ၸႂ် တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈမၵ်းမၼ်ႈပၼ် ၸေႈမိူင်းတႆးလႅင်

9/18/2559 07:20:00 ก่อนเที่ยง

September, 18,2016 ပီႈၼွင်ႉတႆးလႅင် ႁႅင်းၵူၼ်းမွၵ်ႈသၢမ်မိုၼ်ႇပၢႆ ယိပ်းပၢႆႉၼေၵၢင်ၸႂ် တုၵ်းယွၼ်းဢဝ်ဝဵင်းႁူမ်ႈမၢၵ်လၢင်း ၼႂ်းတိူင်းၸေႈၵႅင်း...

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈထုၵ်ႇလူတ်ႉၵႃးၽႃႇတၢႆၽွင်းႁဵတ်းၵၢၼ်ယဝ်ႉပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁွင်ႈသဝ်း

9/17/2559 10:05:00 หลังเที่ยง

September, 18, 2016 ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ ႁဵတ်းၵၢၼ် ဢူဝ်းထီး ၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်းယဝ်ႉသေ ၽွင်းပၼ်ႇလူတ်ႉထိပ်ႇ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ...

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈတင်ႈပၢင်ၵိၼ်လဝ်ႈမဝ်းႁႅင်းသေထိုင်တီႈၽိတ်းမေႃးၵၼ်ဢဝ်ၵၼ်ထိုင်တၢႆ

9/17/2559 10:31:00 ก่อนเที่ยง

September, 17,2016 ႁႅင်းၵၢၼ် ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈတင်ႈပၢင်ၵိၼ်လဝ်ႈမဝ်းႁႅင်း သေ ၽိတ်းမေႃးၵၼ်ၸႂ်ႉမိတ်ႈတႅင်းၵၼ်ၶိုၼ်းမီး ၵူၼ်းတၢႆၶႃတီႈ 1 ...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈၵဵပ်းငိုၼ်းတႃႇၸၢင်ႈသိုၵ်းမႂ်ႇပၼ် ၸုမ်းသိုၵ်းလွႆ တဢၢင်း PSLF/TNLA

9/17/2559 09:34:00 ก่อนเที่ยง

September,17, 2016 ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလၢႆလၢႆဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းငေႃႉ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈၵဵပ်းငိုၼ်းၵၼ်ပုၼ်ႈတႃႇ ၸၢင်ႈ...

ပၢင်တိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈတင်းသိုၵ်းယၢင်းပုတ်ႉထၸုမ်း DKBA

9/15/2559 05:50:00 หลังเที่ยง

September, 16 ,2016 တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း ယိုဝ်းၸုမ်းသိုၵ်းယၢင်းပုတ်ႉထ DKBA ႁၢဝ်ႉႁႅင်းလႄႈႁူမ်ႈၶၢႆႉလူတ်ႉထၢင်-လူတ်ႉယ...

တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း PSLF/TNLA ၸီႉသင်ႇၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁႂ်ႈႁႃလုၵ်ႈသိုၵ်းမႂ်ႇပၼ်ၶဝ်

9/13/2559 10:02:00 หลังเที่ยง

September, 14,2016  တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း PSLF/TNLA ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ယူႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸေႊဝဵင်း ၵျွၵ...

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) လႄႈ ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတဢၢင်း(TNP) ႁူမ်ႈသင်ၶ ၸဝ်ႈတဢၢင်းၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တီႈၵဵင်းမႆႇ

9/13/2559 10:24:00 ก่อนเที่ยง

September, 14, 2016 ၼင်ႇႁိုဝ်တေၵေႈလိတ်ႈလႆႈလွင်ႈပတိၵ်ႈၶၢတ်ႈ ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵေႈၵၢင် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TSLF/T...

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းၵမ်ႇၽျူးသျႃး ထုၵ်ႇၼၢႆးၸၢင်ႈဢဝ်မႃးပွႆႇပႅတ်ႈဝႆႉႁိမ်းတၢင်း

9/10/2559 08:33:00 หลังเที่ยง

September, 11, 2016  ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း 30 ၵေႃႉဢၼ်မႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၵဵပ်းလမ်းယႆး တီႈ ၸေႊဝဵင်း ၵဵင်းလၢဝ် ၸေႊတွၼ်ႈ ၵဵင်းမႆႇ ႁိုင်ထိုင်သွင်လိ...

ၵဵင်းမႆႇ ၸတ်းႁဵတ်းလွင်ႈလိူမ်ႈလႆႇ Big Cleaning Day တႃႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၸိူဝ်းၽၼ်း ၸီႇၵႃႇဝႆးရတ်ႉၸ်

9/10/2559 10:14:00 ก่อนเที่ยง

September, 11, 2016 ဢိင်ၼိူဝ် မီးၸီႇၵႃႇ ဝႆးရတ်ႉၸ် လႄႈ ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇ ၽေႈတိူၼ်းဝႆႉလၢႆလၢႆၸေႊဝဵင်း ၼႂ်း ၸေႊတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ  ၼႆသေမိူဝ်ႈလဵ...

ပီႈၼွင်ႉတႆးၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးတင်ႈထမ်း တီႈလမ်းလုၵ်ႈၵႃ ပထုမ်းထႃးၼီး ၸိုင်ႈထႆး

9/09/2559 08:57:00 ก่อนเที่ยง

September, 9, 2016 မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထိ 9/9/2016  ၶၢဝ်းယၢမ်း 10.00 မူင်းၼၼ်ႉမီးပီႈၼွင်ႉတႆးႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ႁဝ်းၶႃႈ ဢၼ်ယူႇသဝ်းပွတ်းတ...

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးမၢႆ 6/2016 (ဝၼ်းထီႉ 08/09/2016)

9/08/2559 09:16:00 ก่อนเที่ยง

September, 8, 2016 ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး မၢႆ 6/2016 ၊ လၢတ်ႈၼႄလွင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတိုၵ်း...

လုမ်းၽွင်းတၢင်မိူင်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၾၢင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်လွင်ႈတၢင်းပဵၼ် ၸီႇၵႃႇဝႆးရတ်ႉၸ် ၽေႈတိူၼ်းတီႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး

9/07/2559 09:33:00 ก่อนเที่ยง

September, 7, 2016 ဢိင်ၼိူဝ်ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉမီးၶၢဝ်ႇလွင်ႈ ၸီႇၵႃႇဝႆးရတ်ႉၸ်   ( Zika Virus)  ၽေႈတိူၼ်းဝႆႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ၼ...

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းယွၼ်ႉလၵ်ႉၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်ႈၵမ်

9/07/2559 07:19:00 ก่อนเที่ยง

September, 7, 2016 TAI PM TV News  ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ တီႉၺွပ်း ၸၢႆးၼူင်ႇ ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ယွၼ်ႉလၵ်ႉၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႂ်းမိူင်းထႆး။

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး သင်ႇပိၵ်ႉ Casino ႁူင်းတေႃႇလွင်း ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

9/06/2559 08:48:00 หลังเที่ยง

August, 22, 2016 Tai PM TV News   လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး သင်ႇပိၵ်ႉ  Casino ႁူင်းတေႃႇလွင်းၼႂ်းဝဵင်းတႃႈ ၶီႈလဵၵ်း လင်ၵူတ်ႇထတ်းၺႃးဝႃႈပဵၼ်ဢ...

ၺွပ်းလႆႈယဝ်ႉၵူၼ်းႁၢႆႉဢၼ်ၶႃႈႁႅမ်ၸၢႆးမိူင်းတၢႆထင်ႁွင်ႈသဝ်းတီႈၵဵင်းမႆႇ

9/06/2559 08:26:00 หลังเที่ยง

25, August, 2016 Tai PM TV News ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈႁူင်းၽၵ်း မႄႈပိင်း ၵဵင်းမႆႇတီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းႁၢႆႉ 2 ၵေႃႉဢၼ်လၵ်ႉၶူဝ်းၶွင်လႄႈ ၶႃႈႁႅမ်ၸၢႆးမိူင...

ဝႂ်ၵပ်းတူဝ် ႁူဝ် 6 ႁူဝ် 7 လႄႈႁူဝ် 0 ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈပိုၼ်ႉတီႈၵုမ်းၵမ်လႆႈလူၺ်ႈဢမ်ႇလူဝ်ႇယွၼ်းဝႂ်ဢွၵ်ႇတၢင်း

9/06/2559 08:06:00 หลังเที่ยง

August, 30, 2016 Tai PM TV News မိူဝ်ႈဝႃး 29/8/2016 ၼၼ်ႉတၢင်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ မႄႈသၢႆၼိဝ်း ( Maesainewsonline.com ) လႆႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၽူႈသိုဝ...

ၼုမ်ႇႁႅင်းၵၢၼ်တႆး လေႇငတ်းလၵ်ႉၶွင်ပိူၼ်ႈ ဢဝ်မႃးၶၢႆသိုဝ်ႉလဵၼ်ႈ ၵဵမ်း ၼိူဝ်ဢွၼ်ႇလၢႆႊ (Game Online)

9/06/2559 07:54:00 หลังเที่ยง

September, 2, 2016 Tai PM News မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 01/09/2016 ၼၼ်ႉ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၵဵင်းမႆႇ ၼိဝ်ႉၸ် ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ မိူဝ်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်း 11.00 မူင်း ၶ...

သမ်းသုင်း ႁွင်ႉၵဵပ်းၶိုၼ်း ၵႃးလႅၵ်ႉၶ်သီႉ ၼူတ်းၸဵတ်း ဝၢႆးလင်မီးပၼ်ႁႃဝႃႈ ပၢတ်ႇထရီႉတႅၵ်ႇ မီးၾႆးမႆႈ

9/06/2559 07:32:00 หลังเที่ยง

September, 3. 2016 Tai PM TV News ၶမ်ႇပႃႇၼီႇ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ ၶွင်သမ်းသုင် ( Samsung Electronics) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁွင်ႉၵဵပ်းၶိုၼ်းၾူၼ်းသမ်...

ဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ ၶိုၼ်ႈပၢင်ၵုမ်ဢႃႇသီႇယမ်ႇ ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း

9/06/2559 07:14:00 หลังเที่ยง

September, 7, 2016 TAI PM TV NEWS ဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ ၶိုၼ်ႈပၢင်ၵုမ်ဢႃႇသီႇယမ်ႇ ( ASEAN ) ဢၼ် ၸတ်း ႁဵတ်းတမ်ႈတီႈ မိူင်းလၢဝ်း ၸေႊဝဵင်းၸၼ် ၼႂ်းဝၼ...

ဝၢႆးပၢင်ၵုမ်ပၢင်လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပီႊယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ ဢမ်ႇႁိုင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

9/05/2559 07:41:00 หลังเที่ยง

သၢႆၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်း      ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး September, 5, 2016 ဝၢႆးသေပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ႁိုဝ် ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် ႁူ...

ขับเคลื่อนโดย Blogger.