ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ဝၢႆးပၢင်ၵုမ်ပၢင်လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပီႊယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ ဢမ်ႇႁိုင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

သၢႆၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်း     ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး September, 5, 2016

ဝၢႆးသေပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ႁိုဝ် ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပီႊ ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇဢမ်ႇႁိုင်ၼၼ်ႉ တပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶိုၼ်ႈၸူး မိူင်းၵၢဝ် ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တႃႇၵႃးလူင် 15 လမ်း လႄႈမၢၵ်ႇၵွင်ႈၸိုၼ်းယၢမ်းတၢင်းၼမ်။


ဝၢႆးသေ တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈသေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ႁိုဝ်ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပီႊ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ႁွင်ႈပၢင်ၵုမ်လူင် MICC-2 တီႈဝဵင်းလူင် ၼေႇပျီႇတေႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းထိ 31/8/2016 -3/9/2016 ၼႆႉသေ ၼႂ်းဝၼ်းထိ 3/9/2016 ၼႆႉပဵၼ်ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်းသေပိၵ်ႉပၢင်ၵုမ်ၵႂႃႇ။

ၼႂ်းဝၼ်းထိ 3/9/2016 ၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၽွင်းၶၢဝ်းယၢမ်းတဵင်ႈၶိုၼ်းလိုၵ်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်း မၢၼ်ႈ တပ်ႉမတေႃႇ လႆႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ပွတ်းတၢင်းတၢင်ႉယၢၼ်း တႃႇၵႃးလူင် 15 လမ်းသေ ထိုင်မႃးၼႂ်းဝၼ်းထိ 4/9/2016 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸဝ်ႉၼၼ်ႉလုၵ်ႉတၢင်ႉယၢၼ်းသေဢွၵ်ႇၵႂႃႇတၢင်းမိူင်းၵၢဝ်ထႅင်ႈတႃႇၵႃး 6 လမ်းတၢင်ႇသိုၵ်းလႄႈမၢၵ်ႇၵွင်ႈ ၸိုၼ်းယၢမ်း တၢင်းၼမ် ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၼႆႉသေ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼေၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ လၢမ်း ၶၢတ်ႈတူၺ်းတေႉတေပဵၼ်ယွၼ်ႉလူၺ်ႈ ပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်ပဵၼ်ၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 28/8/2016 ဢွၼ်ၼႃႈ တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပီႊၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈမိူင်းၵၢဝ်သေဝၢႆးပၢင်တိုၵ်းယဵၼ်ၵႂႃႇ ၽၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်း တၢႆၼမ်လႄႈ  ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶဝ်ဢမ်ႇပေႃးႁၢၼ်ႉၸႂ်သေ ၸင်ႇမီးလွင်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းမႃးၼမ်။

ၽၢႆႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ယူႇပွတ်း မိူင်းၵၢဝ် တၢင်ႉယၢၼ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းလႄႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်းဝႆႉ တႃႇၶဝ်ႈပၢင်တိုၵ်း ဝႆႉသေႁဵတ်းႁႂ်ႈသွင်ၽၢႆႇ မီးလွင်ႈၶဵင်ႉၶႅင်တေႃႇၵၼ်ဝႆႉယူႇယၢမ်းလဵဝ်။

ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းဢွင်ႈတီႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ဝၢႆးသေ ပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ႁိုဝ်ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပီႊ ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇဢမ်ႇႁိုင်ၼႆႉၵူၺ်းသေ ၽၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈၵဝ်းၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၵုမ်းၵမ် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ယူႇၼႆႉပွင်ႇဝႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇလႆႈၸႂ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် လႄႈ ဢၢၼ်း သုၵ်ႉယုင်ႈၵဝ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၼႆယဝ်ႉ။

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 28/8/2016 ဢွၼ်ၼႃႈတေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ႁိုဝ်ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပီႊၼၼ်ႉၵေႃႈတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်မၢၼ်ႈ လႄႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႉႁႅင်း တီႈႁိမ်းမိူင်းၵၢဝ် ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇယွၼ်ႉတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မၢၼ်ႈ တေႇပိုတ်းယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢွၼ်တၢင်းလႄႈသွင်ၽၢႆႇၸင်ႇလႆႈပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်းၵၼ်။

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၼႆႉပဵၼ်မုၵ်ႉၸုမ်းဢၼ်ၼိုင်ႈ ဢၼ်ပႆႇလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA သေပဵၼ်ဝႆႉလုၵ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ ၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်း UNFC ဝႆႉၼႆယဝ်ႉ။


ขับเคลื่อนโดย Blogger.