ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ဢွၼ်ႇၸၢႆး ၼမ်ႉၶမ်း 3 ၵေႃႉဢၼ်လႆႈႁၢႆတူဝ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ ထူပ်းႁၼ်ၶိုၼ်းယဝ်ႉ

September, 25, 2016
ဢွၼ်ႇၸၢႆးၼမ်ႉၶမ်း 3 ၵေႃႉ ဢၼ်လႆႈႁၢႆတူဝ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19/09/2016 ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းၼၼ်ႉ ထိုင်မႃးၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 23 လႆႈၶၢဝ်ႇငၢဝ်းမႃးဝႃႈ ထူပ်းႁၼ် ၶိုၼ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးဝၼ်းထိ 19/9/2016 ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းၼၼ်ႉမီးဢွၼ်ႇၸၢႆးသၢမ်ၵေႃႉလႆႈႁၢႆတူဝ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းၼၼ်ႉ


1. ၸၢႆးဢေပီႈ ႁွင်ႉ ၸၢႆးလႃႉၵျေႃႇ ဢႃႇယူႉ 16 ပီႊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းၸၢႆးယီႈ တီႈယူႇပွၵ်ႉၼိူဝ် ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လူၺ်ႈဝႃႈ ယွၼ်းငိုၼ်းပေႃႈမၼ်းသေတေၵႂႃႇၵႅတ်းၶူၼ်ႁူဝ်တၢင်းၼွၵ်ႈ ၼႆသေလႆႁၢႆတူဝ်ၵႂႃႇ။
2 ၸၢႆးဢၢႆႈယီႈထုၼ်းတဵင်ႇ ဢႃႇယူႉ 19 ပီႊၸၢဝ်းၶိူဝ်းပလွင်ႈ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းသႂ်သၢၼ်ႁဵင်း တီႈယူႇပွၵ်ႉ ဢွင်ႇမင်ႇၵလႃႇ  လႄႈ


3 ၸၢႆးတဵင်းထုၼ်း ဢႃႇယုႉ 19 ပီႊ မီးမေးယဝ်ႉ တီႈယူႇပွၵ်ႉၼိူဝ် ဢိင်လူၺ်ႈဝႃႈ တေဢွၵ်ႇၵႂႃႇတၢင်းၼွၵ်ႈၼႆသေယဝ်ႉ လႆႈႁၢႆလၢႆတူဝ်ၵႂႃႇ လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတၢင်းႁိူၼ်း ၵေႃႉ ပဵၼ်ပေႃႈ/မႄႈ ၶဝ်သၢမ်ၵေႃႉၼၼ်ႉ မႆႈၸႂ်ၸွမ်းသေ ထိုင်မႃးဝၼ်းထီႉ 23/9/2016 ၸင်ႇလႆႈၵႂႃႇ တၢင်ႇထိုင် ႁူင်းပလိၵ်ႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ႁူမ်ႈပႃး တၢင်ႇယွၼ်းထိုင် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်  SNLD ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ႁႂ်ႈၸွႆႈထႅမ်တၢမ်းႁႃၶၢဝ်ႇပၼ်သေၵမ်းၼႆ ။

ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈတွင်ႈထၢမ် ၵႂႃႇတီႈ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၼႃႈလိၼ် 701 ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် သေ လႆႈႁူႉဝႃႈ ဢွၼ်ႇၸၢႆးသၢမ်ၵေႃႉ ဢၼ်လႆႈႁၢႆတူဝ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈပႃး လွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ 701 ၶဝ်ၸင်ႇလႆႈတီႉၺွပ်း ၵုမ်းၶင်ၵႂႃႇပႃး ၼႆယဝ်ႉ ။

ယူႇတီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ 701 ၶဝ်သေတွၼ်ႈတႃႇတေပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈမီးၵူၼ်းမႃးႁပ်ႉၶၢမ်ႇ ထွၵ်ႈၶၢမ်ႇ တႄႉတေပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းယူႇ ဝႃႈၼႆ။

လိုၼ်းသုတ်း လႆႈၶၢဝ်ႇမႃးဝႃႈ ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈ/မႄႈ ဢွၼ်ႇၸၢႆးသၢမ်ၵေႃႉၼၼ်ႉ လႆႈၵႂႃႇထွၵ်ႈၶၢမ်ႇ သေ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇဢုပ်ႇပိူင်ႇ 701 ၶဝ်လႆႈပွႆႇတူဝ်ပၼ်ၶိုၼ်းယဝ်ႉၼႆၶႃႈဢေႃႈ။

ၶၢဝ်ႇ ဢွင်ႇမိူင်း ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး

ขับเคลื่อนโดย Blogger.