ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ပၢင်သၢႆၼႄငဝ်းႁၢင်ႈသဵင် ၵုၼ်ႁဵင်ၼႂ်းမိူင်းတႆး ႁိုဝ်ပၼ်ၸူမ်တႂ်ႈၼမ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ် 3 ဢွင်ႈတီႈ

September,29,2016
ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းတႆး Shan CBO’s လႄႈၵေႃၵပ်းသၢၼ်ပိူဝ်ႈတႃႇမႄႈၼမ်ႉၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး Shan State River သေလႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သၢႆၼႄငဝ်းႁၢင်ႈသဵင် ၵုၼ်ႁဵင်ၼႂ်းမိူင်းတႆး ႁိုဝ်ပၼ်ၸူမ်တႂ်ႈၼမ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းၽွမ်ႉ ၵၼ် 3 ဢွင်ႈတီႈ တႃႈၵုင်ႈ တူၼ်ႈတီး လႄႈ ၵဵင်းမႆႇၸိုင်ႈထႆး ။


မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထိ 28/9/2013 ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းတႆး Shan CBO’s လႄႈၵေႃၵပ်းသၢၼ်ပိူဝ်ႈ တႃႇမႄႈၼမ်ႉၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး Shan State River သေ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သၢႆၼႄငဝ်းႁၢင်ႈသဵင် ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ ၵုၼ်ႁဵင်ၼႂ်းမိူင်းတႆး ႁိုဝ်ပၼ်ၸူမ်တႂ်ႈၼမ်ႉ ယိူင်းဢၢၼ်းပိူဝ်ႈတႃႇသၢၼ်ၶတ်းၵၢၼ်သၢင်ႈၽၢႆၼိူ်ဝ်မႄႈၶူင်း လႄႈတႃႇ ႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆး လႆႈႁူႉထိုင်လွင်ႈသၽႃႇဝ လႄႈမႄႈၼမ်ႉၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်ပဵၼ်မီးယူႇယၢမ်းလဵဝ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပေႃးဝႃႈသၢင်ႈၽၢႆလူင်မႄႈၶူင်းမႃးၼႆတေ 
ၸူမ်ႁၢႆၵႂႃႇၸွမ်း ယွၼ်ႉၽၢႆၼမ်ႉၶူင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼႆ။ပၢင်သၢင်ၼႄငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်ၼႆႉၸတ်းႁဵတ်းယူႇ 3 ဢွင်ႈတီႈ
တႃႈၵုင်ႈ တီႈႁူင်းႁႅမ်း Orchid Hotel ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်း 10း00-12း30 မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် တီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး (SNLD)၊ ၸၢႆးလဵၵ်ႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SNLD ၊ ၼၢင်းၶိၼ်ႇၸေႃး ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃး ဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင်၊ ၼၢင်းၶိၼ်ႇထႃးယီႇ ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃးေၸႊမိူင်းသႅၼ်ဝီ၊ ၼၢင်းၶမ်းမၢႆ လႄႈၸၢႆးၶိူဝ်းသႅင် ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင် လွင်ႈမႄႈၼမ်ႉၼႂ်းမိူင်းတႆး ၸိူဝ်းၼႆႉၶိုၼ်ႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း လႄႈမီးၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢိၵ်ႇပႃးၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ၽူုႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ 100 ပၢႆ။


ၼႂ်းဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၵေႃႈၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ႁူင်းႁေႃၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၾိင်ႈငႄႈတႆး မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်လႄႈၵူၼ်း မိူင်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ 100 ပၢႆ။မိူၼ်ၼၼ််ၼင်ႇၵဝ်ႇ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ၼႆႉၵေႃႈၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝတ်ႈပႃႇပဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီၽုမ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်း 06း00- 09း00 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၶိုၼ်ႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢိၵ်ႇမုၵ်ႉၸုမ်းတႆး လၢႆလၢႆမူႇလၢႆလၢႆၸုမ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈတၢင်းၼမ်။ၽၢႆၼိူဝ်မႄႈၶူင်းဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း ၶွမ်ႇပႃႇၼီႇမိူင်းၶႄႇ လႄႈမိူင်းထႆးသေ တေၵေႃႇသၢင်ႈၼႆႉမီးယူႇ 6 ဢၼ် ၼႂ်းမိူင်းတႆးမီး 4 လႄႈမိူင်းယၢင်း 2 ဢၼ်၊ ႁႅင်းၾႆးၾႃႉဢၼ်တေလႆႈတီႈၵၢၼ်သၢင်ႈ ၽၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉၶူင်းၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ်တေၶၢႆပၼ် မိူင်းၶႄႇ လႄႈမိူင်းထႆး ၽွၼ်းလီဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးတေလႆႈၸေးၸိမ်ႇၼၼ်ႉမီးဢေႇၼႃႇ ၽွၼ်းႁၢႆႉလူင်ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးတေလႆႈယွၼ်ႉ ၵၢၼ်သၢင်ႈၽၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉၶူင်းသမ်ႉ ၼမ်ႉတေထူမ်ႈဝၢၼ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းယူႇသဝ်းႁိမ်းႁွမ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉတၢင်း ၵႂၢင်ႈမွၵ်ႉမိူင်း သိင်ၶပူဝ်း ၼိုင်ႈမိူင်းၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။

ၶၢဝ်ႇ ဢွၼ်လႅင်း ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.