ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ႁူင်းယႃ မၢၵ်ႇတႃ သီႇတၵူႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ယူတ်းယႃ မၢၵ်ႇတႃ ပွၵ်ႈၵမ်းထူၼ်ႈ 4

September,30,2016
ယူႇတီႈႁူင်းယႃမၢၵ်ႇတႃ သီႇတၵူႇသေ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် တွၼ်ႈတႃႇတေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယူတ်းယႃပၼ် မၢၵ်ႇတႃ ပွၵ်ႈၵမ်းထူၼ်ႈသီႇ ပၢင်ယူတ်းယႃမၢၵ်ႇတႃၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 4 ဝၼ်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21/09/ 2016 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 1.00 ပၢႆၼၼ်ႉ ယူႇတီႈႁူင်းယႃ မၢၵ်ႇတႃသီႇတၵူႇသေ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် တမ်ႈတီႈ ဝတ်ႉၸေႇယသုၶ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ပိူဝ်ႈတႃႇတေ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ မႅင်ႇၼႃႈတီႈၵၼ် ဢဝ်ၵုသူဝ်ႇ ၽွင်းၶၢဝ်းပိုတ်ႇယူတ်းယႃမၢၵ်ႇတႃ ၵႂႃႇ

မီးၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ၵုမ်  မိူၼ်ၼင်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၼႂ်ႈဝဵင်း၊ ၽၢႆႇလဝၵ၊ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း၊ ၽၢႆႇၶွမ်ႉပၼီႇပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၽၢႆႇၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းပွၵ်ႉ  ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ လၢႆမူႇလၢႆၸုမ်း ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၼ်ၵႂႃႇ

ၸဝ်ႈၶူးထမ်ႇမ သီႇရိ ထမ်းယွတ်ႈ သင်ႇလၢတ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းဝႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေမီးၵူၼ်းလူလွမ် ၸွႆႈထႅမ် ဢမ်ႇဝႃႈၽၢႆႇ ယူတ်းယႃ ၽၢႆႇယႃႈယႃ၊ ၽၢႆႇလွင်ႈၵိၼ်လွင်ႈယမ်ႉ ၊ ၽၢႆႇလွင်ႈငိုၼ်းတွင်း ဢၼ်ၸဝ်ႈတႃႇၼ ၶႂ်ႈလူႇၶႂ်ႈတၢၼ်း ၸၵႂႃႇ ၽႄမႅင်ႇၼႃႈတီႈၵၼ်သေ ႁႂ်ႈလႆႈၸွႆႈထႅမ် ဢဝ်ၵုသူဝ်ႇမၼ်းၵႂႃႇ ၸွမ်းၵၼ်ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ၵုမ် ၵူႈမူႇၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်လူႇတၢၼ်းဝုတ်ႉထုငိုၼ်းတွင်း ၵႂႃႇ 70 ၸဵတ်းသိပ်းသႅၼ်ပျႃး ပိူဝ်ႈတႃႇ ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇယူတ်းယႃမၢၵ်ႇတႃၵႂႃႇ လူႇတၢၼ်းတမ်ႈတီႈ ၸဝ်ႈၶူး ထမ်ႇမသီႇရိ ထမ်းယွတ်ႈ။

ဢိင်ၼိူဝ် ၸဝ်ႈသြႃႇတေႃႇလူင် သီႇတၵူႇ ႁဝ်းၶႃႈ ဢဝ်မႅတ်တႃႇ ၵရုၼႃႇ ၼမ်းၼႃႈသေပေႃးထိုင်မႃးဝၼ်းထီႉ 7   တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 10  လိူၼ်10, 2016 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းသီႇဝၼ်းၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈၽူႈလႂ် ၽႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ သင်ဝႃႈၶႆႈယူတ်းယႃ  မၢၵ်ႇတႃ သၢႆတႃ ၽႃႇတတ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းမၢၵ်ႇတႃ ၼၼ်ႉၼႆ ယူႇတီႈႁူင်းယႃ မၢၵ်ႇတႃသီႇတၵူႇ တမ်ႈတီႈဝတ်ႉၸေႇယသုၶ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼၼ်ႉ၊ တေဢဝ်ၵုသူဝ်ႇမၼ်းသေ ၸွႆႈယူတ်းယႃၵႂႃႇပၼ် ၼႆၶႃႈဢေႃႈ။

ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉ ၸေႇယသုၶ ၸဝ်ႈဝိၼယႃႇၸႃႇရ ဢႅၵ်ႉၵမႁႃႇသတ်ႉထမ်ႇမ​ၸေႃးတိၵ လၢတ်ႈတီႈၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ “ႁူင်းယႃ မၢၵ်ႇတႃ သီႇတၵူႇ လူင်ၼႆႉတင်ႈဝႆႉယူႇတီႈ ႁူင်းသွၼ်ႁဵၼ်း ဝတ်ႉၸေႇယသုၶ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းသေ ဢိင်ၼိူဝ် သြႃႇၸဝ်ႈလူင် သီႇတၵူႇ ပဵၼ်ၵဝ်ႉငဝ်ႈၸဝ်ႈတႃႇၼလူင်သေ ဢွၼ်ႁူဝ်ၵေႃႇသၢင်ႇ လူႇတၢၼ်းဝႆႉလႄႈ ၸင်ႇလႆႈၸိုဝ်ႈဝႃႈ ႁူင်းယႃမၢၵ်ႇတႃ သီႇတၵူႇ ၼႆယဝ်ႉ”။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈတေပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်ယူတ်းယႃမၢၵ်ႇတႃၼႆသေ သင်ဝႃႈ ၶႂ်ႈတွင်ႈထၢမ် ပၼ်သဵၼ်ႈမၢႆမၼ်းဝႆႉ ဢွၼ်တၢင်းၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇ တွင်ႈထၢမ်လႆႈတီႈ ၸဝ်ႈၸၢင်းသုၼၼ်ႇတ ဝတ်ႉၸေယသုၶ လႆႈတီႈမၢႆၾူင်း  မိူင်းမၢၼ်ႈ 097-74652839 
မိူင်းၶေႇ 18988215141     လႄႈ ၵပ်းသိုပ်ႇလႆႈတီႈ ၸၢႆးထုၼ်းဢေး ပွၵ်ႉႁုဝ်ၵၢတ်ႇ  မၢႆၾူင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 09-453651655 မိူင်းၶေႇ 13312729350      ၼႆၶႃႈဢေႃႈ ။


ၶၢဝ်ႇ ဢွင်ႇမိူင်း ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
Photo Nam Kham News
ขับเคลื่อนโดย Blogger.