ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵဵင်းမႆႇ ၸတ်းႁဵတ်းလွင်ႈလိူမ်ႈလႆႇ Big Cleaning Day တႃႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၸိူဝ်းၽၼ်း ၸီႇၵႃႇဝႆးရတ်ႉၸ်

September, 11, 2016

ဢိင်ၼိူဝ် မီးၸီႇၵႃႇ ဝႆးရတ်ႉၸ် လႄႈ ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇ ၽေႈတိူၼ်းဝႆႉလၢႆလၢႆၸေႊဝဵင်း ၼႂ်း ၸေႊတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ  ၼႆသေမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉမီးၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ယူႇသဝ်းၼႂ်းႁူင်းယႃ ၸေႊဝဵင်းသၼ်သၢႆး ၸေႊတွၼ်ႈ ၵဵင်းမႆႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ 2,933 ၵေႃႉသေ ဢၼ်လႆႈတၢႆၵႂႃႇမီးယူႇ 3 ၵေႃႉ ဢၼ်ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ တေထူပ်းႁၼ်မီးယူႇၵူႈၸေႊဝဵင်း ၼႂ်းၸေႊတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းဢၼ်တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၸီႇၵႃႇဝႆးရတ်ႉၸ် သမ်ႉမီးယူႇတီႈ 11 ၵေႃႉ ၼႂ်း 11 ၵေႃႉၼၼ်ႉမီးမႄႈမၢၼ်းယူႇ 3 ၵေႃႉ ၵူၼ်းပဵၼ်တၢင်းသဵင်ႈ ယူႇၼႂ်းဢွင်ႈတီႈၸေႊဝဵင်းသၼ်သၢႆး ၸေႊတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ

ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ လွင်ႈၸီႇၵႃႇဝႆးရတ်ႉၸ် ၽေႈတိူၼ်းဝႆႉၼႂ်းတူဝ်ၸေႊဝဵင်း သၼ်သၢႆးၼႆသေ တၢင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽူႈၵွၼ်းၸေႊဝဵင်း သၼ်သၢႆးလႄႈ ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၸေႊတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် တင်းၵူၼ်းမိူင်း 500 ၵေႃႉသေၸတ်းႁဵတ်းလွင်ႈလိူမ်ႈလႆႇ Big Cleaning Day တွၼ်ႈတႃႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ယုင်းလၢႆး ဢၼ်ပဵၼ်တူဝ်ဢွၼ်မႃးၸိူဝ်ႉသၢႆၽၼ်းဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်ၶႆႈလိူတ်ႇဢွၵ်ႇ လႄႈ ၸီႇၵႃႇဝႆးရတ်ႉၸ် လႆႈ။ 
ၼွၵ်ႈသေၼႆႉၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်ယင်းလႆႈ ၸႅၵ်ႇၸၢႆႇပၼ် ၶိမ်းတႃးၽိဝ်ၼိူဝ်ႉတႃႇပူၵ်ႇပွင်ႉယုင်းၶူပ်း ၸႅၵ်ႇပၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မူႇဝၢၼ်ႈသေႁႂ်ႈၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မူႇဝၢၼ်ႈဢဝ်မိူဝ်း ၸႅၵ်ႇၸၢႆႇပၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လိူဝ်သေၼၼ်ႉယင်းသပ်းလႅင်းၼေလၢႆးသႂ်ႇယႃႈယႃၶႃႈၸိူဝ်ႉၽၼ်းယုင်းလၢႆးဢၼ်ယူႇၼႂ်းၼမ်ႉၼဝ်ႈသေဢၼ်တေႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈၵိူတ်ႇဢွၵ်ႇမႃးလႆႈယုင်းလၢႆးယွၼ်ႉဝႃႈယုင်းလၢႆးၼၼ်ႉပဵၼ်တူဝ်ဢွၼ်ၸိူဝ်ႉၸီႇၵႃႇဝႆးရတ်ႉၸ်မႃး ၽေႈတိူၼ်း သင်ယုင်းလၢႆးဢၼ်မီးၸိူဝ်ႉၸီႇၵႃႇဝႆးရတ်ႉၸ်ယူႇၼၼ်ႉမႃးၶူပ်းႁဝ်းၼႆ တူဝ်ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ တေတိတ်းၸပ်းၸီႇၵႃႇဝႆးရတ်ႉၸ်လႆႈ

ၸၢႆးထႃႈဝီးသၵ်ႇ ထဵၼ်းတႃႈၵုၼ်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၸေႊဝဵင်းသၼ်သၢႆး လၢတ်ႈဝႃႈ တၢင်းၼမ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် ၸီႇၵႃႇဝႆးရတ်ႉၸ် ၼႂ်းဢွင်ႈတီႈ ၸေႊဝဵင်းသၼ်သၢႆးယၢမ်းလဵဝ် တၢင်းမူတ်းမီး 11 ၵေႃႉဢမ်ႇမီးလွင်ႈၽေႈတိူၼ်းၶိုၼ်ႈမႃးထႅင်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ပႂ်ႉတူၺ်းလွင်ႈၵူတ်ႇထတ်းဢၼ်လႆႈသူင်ႇၵႂႃႇပၼ်တၢင်းႁူင်းယႃႈယႃၶဝ်ၸႅတ်ႈၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈၵွၼ်ႇ တွၼ်ႈတႃႇၽူႈယိင်းသၢမ်ၵေႃႉဢၼ်ပဵၼ်မႄႈမၢၼ်း(ပႃးတွင်သၼ်ႇထေႇ)သေပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် ၸီႇၵႃႇဝႆးရတ်ႉၸ်ယူႇၼၼ်ႉၵေႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်မေႃယႃႁူင်းယႃၸေႊဝဵင်းသၼ်သၢႆးဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈဝႃႈ ၽူႈယိင်းသၢမ်ၵေႃႉၼၼ်ႉၵေႃႈၶႅၼ်းႁၢႆလီယဝ်ႉ ၼႆၶႃႈဢေႃႈ

ၶေႃႈမုၼ်းၶၢဝ်ႇ Chiangmainews.co.th
ဢွၼ်လႅင်း ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
ขับเคลื่อนโดย Blogger.