ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ဢွၼ်ႇၸၢႆးဢမေရိၵၼ်ႇ တႅမ်ႈလိၵ်ႈယိုၼ်ႈၸူးထိုင်ၸွမ်ၸိုင်ႈဢမေႇရိၵၼ်ႇ ဢူဝ်ႇပႃးမႃး

September,23,2016
ဢွၼ်ႇၸၢႆးဢမေႇရိၵၼ်ႇ ၸိုဝ်ႈဢလဵၵ်ႉသ် ဢႃႇယု 6 ၶူပ်ႇ တႅမ်ႈလိၵ်ႈယိုၼ်ႈထိုင်ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၼ် ပႃးရၵ်း ဢူဝ်ႇပႃးမႃး တၢင်ႇထိုင်လွင်ႈဢွင်ႈတီႈယူႇသဝ်းပၼ်ဢွၼ်ႇၸၢႆးပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမိူင်းသီးရီးယိူဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ၊̒

ၶၢဝ်ႇပီႇပီႇၸီႇဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ꧦဢွၼ်ႇၸၢႆးဢလဵၵ်ႉသ် ဢႃႇယု 6 ၶူပ်ႇလႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈယိုၼ်ႈၸူးထိုင်ၸွမ်ၸိုင်ႈလူင်          မိူင်းဢမေႇရိၵၼ်ႇ ပႃးရၵ်းဢူဝ်ႇပႃးမႃး တၢင်ႇထိုင်လွင်ႈဢွင်ႈတီႈယူႇသဝ်းပၼ်ဢွၼ်ႇၸၢႆးပၢႆႈၽေး ဢွမ်ႈရၢၼ်ႈ ၻတ်ၼိၸ်း ပဵၼ်ဢွၼ်ႇၸၢႆးၸၢဝ်းသီးရီးယိူဝ်ႈ ဢၼ်မႃးယူႇၸွမ်းၶဝ်ၼႂ်းမိူင်းလူင် ၼိဝ်းယွၵ်ႉꧦၼႆယဝ်ႉ၊
 
ဢလဵၵ်ႉသ်တတ်းသဵၼ်ႈၸႂ်တႅမ်ႈလိၵ်ႈယိုၼ်ႈထိုင်ၼႆႉ ယွၼ်ႉလႆႈႁၼ်ႁၢင်ႈၶွင်ဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢွမ်ႈရၢၼ်ႈ ဢႃႇယု 5 ၶူပ်ႇ ၸွမ်းၼိူဝ်ႉၸွမ်းတူဝ်ၵေႃႈၵူဝ်ႈၽုၼ်ႇၼုၵ်းလိၼ်လိူတ်ႈယၢင်ၵႂႃႇသဵင်ႈ ၼင်ႈၶီငဝ်ယူႇၼႂ်းလူတ်ႉႁူင်းယႃ လႄႈ ပဵၼ်ႁၢင်ႈၽၢင် ဢၼ်ၵူၼ်းတင်းၼမ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈတူၵ်းၸႂ်ၵၼ်တူဝ်ႈလူၵ်ႈဝႃႈၼႆ၊

ၸွမ်ၸိုင်ႈလူင်ပႃးရၵ်းဢူဝ်ႇပႃးမႃးလႆႈဢဝ်ၽိုၼ်လိၵ်ႈယိုၼ်ႈၸူးၶွင်ဢွၼ်ႇၸၢႆးဢလဵၵ်ႉသ် ၵႂႃႇဢၢၼ်ႇၼေၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ၵူႈၸိုင်ႈမိူင်း လႄႈ ၼႂ်းလိၵ်ႈယိုၼ်ႈၸူးၶွင်ဢွၼ်ႇၸၢႆးဢလဵၵ်ႉသ်ၼႆႉ ꧦပဵၼ်တီႈဢၼ်ႁဝ်းလီဝူၼ်ႉလီဢဝ် မိူၼ်သွၼ်ပၼ် ႁဝ်း ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈတူၺ်းထိုင်သုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း လႄႈ ဢမ်ႇမေႃထၢင်ႇလဵၵ်ႉၼိူဝ်ပိူၼ်ႈ ဢမ်ႇမေႃထၢင်ႇထိူမ်ၼိူဝ်ပိူၼ်ႈ ဢမ်ႇမေႃ ၵူဝ်ပိူၼ်ႈယွၼ်ႉလူၺ်ႈၼႃႈတႃ ႁိုဝ် ယွၼ်ႉလူၺ်ႈသႃႇသၼႃႇတီႈၵိူဝ်းယမ်ပိူၼ်ႈꧦ ဝႃႈၼႆ၊

တီႈလုမ်းၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၼ်ႇလႆႈၵဵပ်းငဝ်းႁၢင်ႈဝီးတီးဢူဝ်းၶွင်ဢွၼ်ႇၸၢႆးဢလဵၵ်ႉသ်ဢၼ်ဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈယိုၼ်ႈၸူးထိုင်ၸွမ်ၸိုင်ႈဢူဝ်ႇပႃးမႃးၼၼ်ႉဝႆႉ လႄႈ ၼႂ်းလိၵ်ႈယိုၼ်ႈထိုင်ဢၼ်ဢၢၼ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉဝႃႈ ꧦပႃးၶဝ်မႃးသူင်ႇပၼ်တီႈႁိူၼ်းႁဝ်း ၸွင်ႇတေလႆႈ ဢဝ်မႃးသူင်ႇပၼ်တီႈတၢင်းၶဝ်ႈႁိူၼ်း ႁိုဝ် တၢင်းၼႃႈႁိူၼ်းၵေႃႈလႆႈ ႁဝ်းတေလႆႈၵႂႃႇႁွင်ႉၵႂၢမ်းတၢင်ႇၸွမ်ပိဝ် ၸွမ်းၵၼ် ႁဝ်းတေႁပ်ႉၶဝ်ယူႇပဵၼ်ၵူၼ်းႁိူၼ်းလဵဝ်ၵၼ် မႃးပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်း ၼွင်ႉသၢဝ်ၶႃႈတေၵႂႃႇၺွပ်းၵၢပ်ႇဝိူဝ်ႈ ႁိင်ႇႁွႆႈ မႃးပၼ်ၶဝ် တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၶႃႈယူႇၵေႃႈမီးဢူၺ်းၵေႃႉၸိုဝ်ႈ ꧦဢူဝ်ႇမႃးရ်ꧦ လုၵ်ႉမႃးတီႈသီးရီးယိူဝ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၶဝ်တေလႆႈႁူႉ ၸၵ်းၵၼ် ႁဝ်းတေလႆႈလဵၼ်ႈၸွမ်းၵၼ် ၶဝ်တေသွၼ်ပၼ်ၵႂၢမ်းၶဝ်ပၼ်ႁဝ်း လႄႈ ၶႃႈတေဢဝ်လူတ်ႉထိပ်ႇၶႃႈပၼ်ၶဝ် လႄႈ သွၼ်ၶဝ်ပၼ်ႇလူတ်ႉထိပ်ႇ ဢိၵ်ႇတင်းသွၼ်ပၼ်လိၵ်ႈၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉꧦ ၼႆယဝ်ႉ။


ဢိင်-BBC Thai       
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.