ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းလၢၼ်ႉၵႃႇလႃႇဢူဝ်ၵေႇ လၵ်ႉၵႃႉၶၢႆတူဝ် ၼႂ်းမိူင်းၵဵင်းမႆႇ

September, 19,2016

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်ၵူႈၽၢႆႇၵူႈႁွင်ႉၵၢၼ်သေၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းလၢၼ်ႉၵႃႇလႃႇဢူဝ်ၵေႇ လၵ်ႉၵႃႉၶၢႆတူဝ် ၼႂ်းမိူင်းၵဵင်းမႆႇ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18-09-2016 ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 00:30 - 01:00 ၼၼ်ႉၽၢႆႇၽူယႂ်ႇၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ်မိူင်းၵဵင်းမႆႇဢွၵ်ႇၶေႃႈသင်ႇထိုင်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်လၢႆလၢႆၽၢႆႇၶဝ်ႈၵူတ်ႇသွၵ်ႈလၢၼ်ႉပၢင်းသႅၼ် 1 ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၸရိူၼ်းရၢတ်ႉ မိူင်းၵဵင်းမႆႇမီးၵၢၼ်ပိုတ်ႇလၢၼ်ႉ ႁွင်ႉ ၽဵင်းၵႂၢမ်းႁဵတ်းၼႃႈတိူဝ်ႈသေၼႂ်းလၢၼ်ႉမီးလွင်ႈသိုုဝ်ႉၶၢႆပၼ်ၶႅၵ်ႇလႄႈၽၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈတမ်ႇရူတ်ႇပိုတ်ႇတူဝ်ယွၼ်းၶူၼ်ႉသွၵ်ႈသေလႆႈတီႉၺွပ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၶွင်လၢၼ်ႉ
1.ၼၢႆးၽႆးထုၼ်း ဢႃယု 45 ပီ ယူူႇတီႈ 9/1 တူင်ႇဝဵင်းရိမ်းၼိူဝ် ၸေႈဝဵင်ႈမႄႈရိမ်း ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ
2.ၼၢင်းသုတ်ႇၶျယႃး ဢႃႇယု 35 ပီ ယူႇတီႈ 543/352 ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလမ်းၽုၼ်း တူင်ႇဝဵင်းၼွင်ႁွႆ ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႂ်ႇ
3. ၼၢင်းဢတ်ႇၶျရႃႈ ဢႃႇယု 31 ပီ ယူႇတီႈ 15/1 တူင်ႇဝဵင်းသီၽုမ်း ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႂ်ႇ

လူၺ်ႈတၢင်းၽိတ်းႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်ၽုၺ်ႇလၢၼ်ႉပဵၼ်တီႈၶၢႆတူဝ်လူၺ်ႈဢမ်ႇလႆႈၶႂၢင်ႉႁႃငိုၼ်းတၢင်းမႄႈမွၵ်ႇယႃႈလႄႈႁပ်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈဢမ်ႇလႆႈၶႂၢင်ႉၼႆသေလႆႈဢဝ်တူဝ်တၢင်းမူတ်းသူင်ႇပၼ်တၢင်းၽိတ်းၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၵႂႃႇ။
ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈထၢမ်လႆႈႁူႉဝႃႈတၢင်းလၢၼ်ႉပၢင်းသႅၼ် 1 လႆႈပိုတ်ႇလၢၼ်ႉ ၶဝ်ႈၽၵ်းလႄႈ မီးယိင်းသၢဝ်ႁၢင်ႈလီမႃးႁပ်ႉတွၼ်ႈၶႅၵ်ႇႁိုဝ်ႈလဝ်ႈပၼ်ၶႅၵ်ႇ တၢင်းလၢၼ်ႉႁပ်ႉၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်မႂ်ႇ ပဵၼ်ၽူႈယိင်းတၢင်းမူတ်းၵမ်ႈၽွင်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းထႆးၵမ်ႈၽွင်ႈပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းမိူဝ်ႈၶႅၵ်ႇၶဝ်ႈမႃးၵိၼ်ၼႂ်းလၢၼ်ႉယဝ်ႉသင်ဝႃႈၶႅၵ်ႇၵျိႃၵ်ႈလႄႈလႆႈၸႂ်ၽူႈယိင်းတီႈဢၼ်မႃးႁပ်ႉတွၼ်ႈၶႅၵ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈဢွၼ်ယိင်းဢွၵ်ႇလႄႇၼွၵ်ႈ လၢၼ်ႉလႆႈလႄႈတေၼပ်ႉပဵၼ်ၸူဝ်ႈမွင်းမၼ်းၼိုင်ႈၸူဝ်ႈမွင်းလႂ် 1,500 -  2,000 ဝၢတ်ႇသေတေလႆႈၸၢႆႇ ပၼ်ၶိုၼ်းလၢၼ်ႉ 500 ဝၢတ်ႇ ယဝ်ႉၵေႃႈပွၵ်ႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၶိုၼ်းတီႈလၢၼ်ႉၵႂႃႇလႆႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈယုမ်ယမ်ဝႃႈတိုၵ်ႉမီးလၢၼ်ႉၸိူင်ႉၼႆထႅင်ႈတၢင်းၼမ်ၽၢႆႇၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်တေၼႅတ်ႈၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းမႃးပၼ်တၢင်းၽိတ်းၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈဝၢၼ်ႈမိူင်းမီးဝႆႉၵႂႃႇထႅင်ႈၼႆယဝ်ႉ။


ပိၼ်ႇၶၢဝ်ႇ   ၵွၼ်လႅင်း  ေၵႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး

ขับเคลื่อนโดย Blogger.