ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈတင်ႈပၢင်ၵိၼ်လဝ်ႈမဝ်းႁႅင်းသေထိုင်တီႈၽိတ်းမေႃးၵၼ်ဢဝ်ၵၼ်ထိုင်တၢႆ

September, 17,2016
ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈတင်ႈပၢင်ၵိၼ်လဝ်ႈမဝ်းႁႅင်းသေၽိတ်းမေႃးၵၼ်ၸႂ်ႉမိတ်ႈတႅင်းၵၼ်ၶိုၼ်းမီး ၵူၼ်းတၢႆၶႃတီႈ 1 ၵေႃႉလႄႈၵႂႃႇတၢႆတီႈႁူင်းယႃထႅင်ႈ 1 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 17/9/2016 ၶၢဝ်းယၢမ်း 03:30 မၼိတ်ႉၼၼ်ႉ ႁူင်းပလိၵ်ႈ ဝဵင်းသရႃႇ ၸေႊတွၼ်ႈ သူးရၢတ်ႉထႃးၼီး လႆႈႁပ်ႉၸႅင်ႈဝႃႈမီးၵူၼ်းထုၵ်ႇတႅင်းလႆႈႁပ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်းလႄႈမီးၵၢၼ်တၢႆ တီႈႁိူၼ်း မၢႆတီႈ 313\1 သွႆး ႁူင်းၵႅတ်ႉ ပွၵ်ႉ 8 ဢိူင်ႇဝဵင်း သရႃႇ ၸေႊတွၼ်ႈ သူးရၢတ်ႉထႃးၼီး ၼႆသေ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ၸင်ႇလႆႈၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းဢွင်ႈတီႈ

ဝၢႆးသေၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းၼႂ်းဢွင်ႈတီႈယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းဢွင်ႈတီႈဢၼ်မီးလွင်ႈၶႃႈႁႅမ်ၵၼ်တၢႆၼၼ်ႉပဵၼ်ႁိူၼ်းမႆႉၸၼ်ႉလဵဝ်တီႈၼႂ်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉထူပ်းႁၼ်ႁွႆးၵၢၼ်ပေႃႉထုပ်ႉၵၼ်ၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းႁိူၼ်းၽူင်ႉမၢၵ်ႇမိူဝ်ၵႂႃႇသဵင်ႈလႄႈထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းၸၢႆးဢမ်ႇႁူႉၸၵ်းၸိုဝ်ႈပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ ၼွၼ်းၵူမ်ႈၼႃႈယူႇ ၸွမ်းတူဝ်မၼ်းၸၢႆးမီးႁွႆးၸဵပ်းထုၵ်ႇၶွင်မီးၶူမ်းတႅင်း 6 ႁွႆး လႄႈ ၽူႈပၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း ထႅင်ႈ 1 ၵေႃႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဝႃး ၸၢႆးဝိၼ်းထူး ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈ ဢႃယု 31 ပီႊထုၵ်ႇတႅင်းမိူၼ်ၵၼ်ၸွမ်းတူဝ်မၼ်းၸၢႆးမီးႁွႆးလႆႈႁပ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႉႁႅင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်ၸင်ႇဢဝ်တူဝ်ၶႃသွင်ၵေႃႉသူင်ႇၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃသေ လႆႈတၢႆၵႂႃႇၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းတေႃႇမႃး။ 

ၽူႈတၢႆတၢင်း 2 ၵေႃႉၼႆႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢင်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ ၽူုႁပ်ႉမဝ်ၵေႃႇသၢင်ႈ ၼႂ်းၸေႊဝဵင်းသရႃႇ တီႈၼိုင်ႈ သေပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်ူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၼႃႈ ၶႃတၢင်းသွင်ၵေႃႉ တေမီးလွင်ႈၽိတ်းၽႅၵ်ႇၵၼ်ၼၼ်ႉ ၶႃႈသွင်ၵေႃႉလႆႈမႃး 
ၼင်ႈၵိၼ်လဝ်ႈၸွမ်းၵၼ်ၼႂ်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉသေၵိၼ်ၼမ်လိူဝ်မဝ်းႁႅင်းၼႃႇလႄႈၸင်ႇလႆႈမီးသဵင်လင် တေႃႇၵၼ်သေထိုင်တီႈပေႃးလႆႈၽိတ်းမေႃးၵၼ် ၸႂ်ႉၶွင်မီးၶူမ်းၽၢႆတႅင်းၵၼ်ၶိုၼ်းထိုင်တီႈပေႃးလႆႈတၢႆတၢင်းသွင်ၵေႃႉၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်းၶၢဝ်ႇ www.manager.co.th
ပိၼ်ၶၢဝ်ႇ ၵွၼ်လႅင်း  ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး

ขับเคลื่อนโดย Blogger.