ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ပီႈၼွင်ႉတႆးလႅင်ၼေၵၢင်ၸႂ် တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈမၵ်းမၼ်ႈပၼ် ၸေႈမိူင်းတႆးလႅင်

September, 18,2016

ပီႈၼွင်ႉတႆးလႅင် ႁႅင်းၵူၼ်းမွၵ်ႈသၢမ်မိုၼ်ႇပၢႆ ယိပ်းပၢႆႉၼေၵၢင်ၸႂ် တုၵ်းယွၼ်းဢဝ်ဝဵင်းႁူမ်ႈမၢၵ်လၢင်း ၼႂ်းတိူင်းၸေႈၵႅင်း ၼၼ်ႉသေ ႁႂ်ႈမၵ်းမၼ်ႈပၼ် ၸေႈမိူင်းတႆးလႅင်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 18/09/2016 ပီႈၼွင်ႉတႆးလႅင် လၢႆမူႇလၢႆၸုမ်းႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၵႂႃႇၸူႉတုမ်ၵၼ်တီႈ ၵႂၢင်းလဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင် ၼႂ်းဝဵင်းႁူမ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်း (ဟုမ်မလင်းမြို.) ႁႅင်းၵူၼ်းမွၵ်ႈသၢမ်မိုၼ်ႇပၢႆ ယိပ်းတၢင်းပၢႆႉၼေၵၢင်ၸႂ်သေ တုၵ်းယွၼ်းထိုင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁႂ်ႈမၵ်းမၼ်ႈပၼ် ဝဵင်းႁူမ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်း (ဟုမ်မလင်းမြို.) ၼႂ်းတိူင်းၸေႈၵႅင်း (စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသ) ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸေႈမိူင်းတႆးလႅင်ၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၸၢႆးသမ်းတိုင် (စိုင်းဆမ်းတွိုင်) ၵေႃႉႁူမ်ႈၼေၵၢင်ၸႂ်လၢတ်ႈဝႃႈ ꧦ ႁဝ်းၶႃႈမီးသုၼ်ႇလႆႈလွင်ႈၼႆႉယူႇ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေမီးလွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ပူၵ်းပွင်သုၼ်ႇလႆႈႁင်းၶေႃၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတေႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေ တုၵ်းယွၼ်း ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ထႅင်ႈပိူင်ၼိုင်ႈၵေႃႈ ၼႂ်းဝႂ်ၵပ်းတူဝ် ၵူၼ်းမိူင်း (မှတ်ပုံတင်) တႆးလႅင်ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉၵေႃႈ တေလႆႈႁၼ် တႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ တႆးမၢၼ်ႈ-မၢၼ်ႈ (ရှမ်းဗမာ-ဗမာ) ၼႆသေ မီးပဵၼ်တင်းၼမ် လွင်ႈၼႆႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈမေး လႅၵ်ႈလၢႆႈပၼ် လွင်ႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၵူၼ်းမိူင်းတႆးလႅင်ႁဝ်း ႁႂ်ႈမၼ်းထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းထမ်း ပၵ်းပိူင်ၵႂႃႇယူႇꧦ ၼႆယဝ်ႉ။


ၸၢႆးတၢၼ်းလႅင်းလၢတ်ႈၵႂႃႇတီႈၼႂ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇသဵင်တႆးလႅင်ၼၼ်ႉဝႃႈ ꧦတေမႃးတူၺ်းပိုၼ်းဝၼ်းလင်ၵေႃႈလီ တူၺ်းၼိူဝ် ၽႅၼ်ႇလိၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းၵေႃႈလီ ႁဝ်းၶႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းၵိုၵ်းယူႇမႃးၶၢဝ်းႁိုင်  ယွၼ်ႉၼၼ်ႁဝ်းၶႃႈပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမီးသုၼ်ႇလႆႈ လွင်ႈပူၵ်းပွင်ႁင်းၶေႃ လွင်ႈၼႆႉတင်းၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႄႈ ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁဝ်းၶဝ် ထုၵ်ႇလီ ႁၼ်ထိုင်ပွင်ႇၸႂ် ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ႁဝ်းၶႃႈယူႇꧦဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပီ 2015 ပူၼ်ႉမႃး ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလႅင်ၶဝ် လႆႈတူၵ်းလူင်းမၵ်းမၼ်ႈပၼ်ႈၵႅၼ်ၵၼ်ဝႆႉ လွင်ႈမၵ်း မၼ်ႈပၼ် မိူင်းတႆးလႅင် လႄႈ မိူဝ်ႈပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ႁိုဝ်ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် ပွၵ်ႈၵမ်းသွင် ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၼပေီႇတေႃႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလႅင် TNDP ၵေႃႈလႆႈတၢင်ႇတုၵ်းယွၼ်းဝႆႉယဝ်ႉသေ လွင်ႈဢွၵ်ႇမႃးၼေၵၢင်ၸႂ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ မီးလၢႆမူႇလၢႆၸုမ်းဢၼ်ပဵၼ်ၸိူဝ်ႉသၢႆၶိူဝ်းတႆး SEA,  ၸုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး လႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆးလႅင် ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလႅင် ဢိၵ်ႇတင်းၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းပီႈၼွင်ႉတႆးလႅင်ၶဝ် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼေၵၢင်ၸႂ်ၸွမ်း တင်းၼမ်ၼႆယဝ်ႉ။

Photo=The-Voice-of-Shan-Ni 
News=The-Voice-of-Shan-Ni 
ပိၼ်ႇၶၢဝ်ႇ-ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း  ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
ขับเคลื่อนโดย Blogger.