ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈထုၵ်ႇလူတ်ႉၵႃးၽႃႇတၢႆၽွင်းႁဵတ်းၵၢၼ်ယဝ်ႉပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁွင်ႈသဝ်း

September, 18, 2016
ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ ႁဵတ်းၵၢၼ် ဢူဝ်းထီး ၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်းယဝ်ႉသေ ၽွင်းပၼ်ႇလူတ်ႉထိပ်ႇ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၺႃးလူတ်ႉၵႃးၽႃႇသေတၢႆတေႃႇၼႃႈတေႃႇတႃ ၵေႃႉပဵၼ်မေးၼၢင်းမၼ်းၸၢႆး။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 18/9/2016 ၼၼ်ႉၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇႁၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ မိူဝ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်းပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈ တီႈၽၢႆႇၸွႆႈလိူဝ်ၵူၼ်းထူပ်းၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ 1669 ၸေႈဝဵင်းမႄႈသျွတ်ႇ ၸေႈတွၼ်ႈတၢၵ်ႇ လႆႈႁပ်ႉၸႅင်ႈဝႃႈ မီးၵူၼ်းထုၵ်ႇလူတ်ႉၵႃးၽႃႇၺႃး ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းမႄႈသျွတ်ႇ-မႄႈလမၢတ်ႉ ၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈမႄႈပႃႉ ၸေႊဝဵင်း မႄႈသျွတ်ႇ ၼႆသေ ၸင်ႇလႆႈႁိပ်ႈၼႅတ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းဢွင်ႈတီႈ တွၼ်ႈတႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းထူပ်းၽေးဢၼ်ပဵၼ်ၸၢႆးယီး ဢႃႇယု 46 ပီႊ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၼွၼ်းလိုမ်းတူဝ်ယူႇၼႂ်းၵွင်လိူတ်ႈ။ဝၢႆးသေၸၢႆးယီး လႆႈႁဵတ်းၵၢၼ် ဢူဝ်းထီး ယဝ်ႉသေ ဝႄႉသိုဝ်ႉၶဝ်ႈၽၵ်းတႃႇပွၵ်ႈမိူဝ်းၵိၼ်ၸွမ်းလုၵ်ႈမေးၼၼ်ႉလႄႈ ၽွင်းတိုၵ်ႉပၼ်ႇလူတ်ႉထိပ်ႇ တေၶၢမ်ႈတၢင်း တႃႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁွင်ႈသဝ်း ဢၼ်ယူႇဢမ်ႇၵႆ ၼႂ်းဢွင်ႈပဵၼ်ၽေးၼၼ်ႉယူႇယူႇၵေႃႈမီးလူတ်ႉၵႃးလမ်းၼိုင်ႈလႅၼ်ႈမႃးလူၺ်ႈတၢင်းဝႆးသုင်သေၽႃႇသႂ်ႇတူဝ်ၸၢႆးယီး ပုင်ႈသဵၼ်ၵႂႃႇၵႆထိုင် 10 မဵတ်ႉ လႆႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၸင်ႇၼႅတ်ႈ ပမ်ႉပၼ်ႁူဝ်ၸႂ်မၼ်းၸၢႆး တႃႇတေႃႇသၢႆၸႂ်ၸၢႆးယီးၶိုၼ်းမႃး  ၵူၺ်းၵႃႈ မၼ်းၸၢႆးယိူၼ်ႉၵၼ်ႈတေႃႇလွင်ႈဝၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဢမ်ႇလႆႈလႄႈ ၸင်ႇလႆႈတၢႆၵႂႃႇ လူတ်ႉၵႃးဢၼ်ၽႃႇၸၢႆးယီးၼၼ်ႉၵေႃႈႁိပ်ႈၼႅတ်ႈႁေႃႈလူတ်ႉပၢႆႈပႅတ်ႈ ဢွၼ်ၼႃႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ တေမႃးထိုင် ယွၼ်ႉၵူဝ်လွင်ႈတၢင်းၽိတ်း။


မေးၸၢႆးယီး ၼၢင်းမႃႉသျၢၼ်း ဢႃႇယူႉ 46 ပီႊ လႆႈႁူႉဝႃႈ ၸၢႆးယီး ထုၵ်ႇၺႃးလူတ်ႉၵႃးၽႃႇၺႃး ၼႆသေ ၸင်ႇၼႅတ်ႈလႅၼ်ႈမႃးတူၺ်း မိူဝ်ႈမႃးႁၼ်် ၽူဝ်မၼ်းၼၢင်းၼွၼ်းလိုမ်းတူဝ်ယူႇၼႂ်း ၵွင်လိူတ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းၼၢင်းၵေႃႈၼင်ႈႁွင်ႉႁႆႈ တိူင်ႇၵၢဝ်ႇယွၼ်းသူးၸဝ်ႈၼမ်ႉၸဝ်ႈလိၼ် ၸဝ်ႈဝၢၼ်ႈၸဝ်ႈမိူင်း ႁႂ်ႈၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႉပဵၼ်ၽူဝ်မၼ်းၼၢင်း ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇၽွင်းလိူဝ်လႆႈလွင်ႈဝၢတ်ႇ ၸဵပ်းႁႅင်းၼၼ်ႉလႄႈၽူဝ်မၼ်းၼၢင်း လႆႈသဵင်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၸၢႆးယီး ထုၵ်ႇၺႃးလူတ်ႉၵႃးၽႃႇတၢႆၼႆႉသေ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလႆႈၵူတ်ႇထတ်းတွင်ႈထၢမ်သေလႆႈႁူႉဝႃႈ ၸၢႆးယီး ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်း ဢူဝ်းထီးတေႃႇပေႃးလိုၵ်း မိူဝ်ႈၽွင်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈသိုဝ်ႉ ၶဝ်ႈၽၵ်းတႃႇပွၵ်ႈမိူဝ်းၵိၼ်ၸွမ်းလုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်ူမေး မိူဝ်ႈၽွင်းတိုၵ်ႉပၼ်ႇလူတ်ႉထိပ်ႇၶၢမ်ႈတၢင်းယူႇၼၼ်ႉ ယူႇယူႇၵေႃႈမီးလူတ်ႉၵႃးမႃးၽႃႇမၼ်းၸၢႆးသေ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး လမ်းၼၼ်ႉၵေႃႈလႆႈႁေႃႈၵႃးပၢႆႈပႅတ်ႈ ယွၼ်ႉၵူဝ်လွင်ႈတၢင်းၽိတ်း။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈတေသိုပ်ႇၵူတ်ႇထတ်းႁႃလၵ်းထၢၼ်မၼ်းသေ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉၵႃးၵၼ်းၼၼ်ႉမႃးပၼ်တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်းၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈမီးဝႆႉၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်းၶၢဝ်ႇ www.manager.co.th
ပိၼ်ႇၶၢဝ်ႇ ဢွၼ်လႅင်း
ขับเคลื่อนโดย Blogger.