ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၽိုၼ်လိၵ်ႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈတူၺ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင် ၵုၼ်ႁဵင်ၼႂ်းမိူင်းတႆး ႁိုဝ်ပၼ်ၸူမ်တႂ်ႈၼမ်ႉ

September, 24, 2016 
ယူႇတီႈ ၵေႃၵပ်းသၢၼ်တူင်ႉၼိုင်ပိူဝ်ႈတႃႇမႄႈၼမ်ႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး သေလႆႈမီးလိၵ်ႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇထိုင်ပီႈၼွင်ႉတႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်သၢႆၼႄငဝ်းႁၢင်ႈသဵင် ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ ၵုၼ်ႁဵင်ၼႂ်းမိူင်းတႆး ႁိုဝ်ပၼ်ၸူမ်တႂ်ႈၼမ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းၽွမ်ႉၵၼ် 3 တီႈ။

ပေႃးထိုင်မႃးၼႂ်းဝၼ်းထိ 28/9/2016 ၼႆႉယူႇတီႈ ၵေႃၵပ်းသၢၼ်တူင်ႉၼိုင်ပိူဝ်ႈတႃႇမႄႈၼမ်ႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး သေတေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သၢႆၼႄငဝ်းႁၢင်ႈသဵင် ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ ၵုၼ်ႁဵင်ၼႂ်းမိူင်းတႆး ႁိုဝ်ပၼ်ၸူမ်တႂ်ႈမႄႈၼမ်ႉ တေၸတ်းႁဵတ်းၽွမ်ႉၽွမ်ႉၵၼ်ၼႂ်း 3 ဢွင်ႈတီႈ မိူၼ်ၼင်ႇ တႃႈၵုင်ႈ တူၼ်ႈတီး ၵဵင်းမႆႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ၼႂ်းလိၵ်ႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇၼၼ်ႉမီးဝႆႉၼင်ႇၼႆ
“ယွၼ်းၽိတ်ႈမွၵ်ႇ ပီႈၼွင်ႉၶဝ်ႈႁူမ်ႈတူၺ်းငဝ်းတူင်ႉမႂ်ႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈတၢင်းႁၢင်ႈလီ သၽႃႇဝ လႄႈၾိင်ႈထုင်း ၸွမ်းသၢပ်ႇႁူၺ်ႈၼမ်ႉပၢင် ၸေႊဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ၸိုင်ႈတႆး မိူဝ်လဵဝ်ယူႇၼႂ်းၵႄႈ ၽေးၶဵၼ်ယွၼ်ႉၶူင်းၵၢၼ် ၽၢႆလူင်ဢၼ်တေၵေႃႇသၢင်ႈတီႈမိူင်းတူၼ် ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉၶူင်းသေၼမ်ႉတေထူမ်ႈပႅတ်ႈ။
ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်ဢၼ်ၼႆႉ တေပိုတ်ႇႁႂ်ႈတိုဝ်ႉတၢင်း တူၺ်းတၢင်းႁၢင်ႈလီ ဢၼ်လီယွင်ႈဢၢမ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ဢမ်ႇတွၼ်ႉယၢမ်ႈႁၼ်ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ “ၵုၼ်ႁဵင်” ၼႆ တၢင်းသၽႃႇဝတႆး ၵွပ်ႈဝႃႈမီးၵုၼ်ဢွၼ်ႇၵုၼ်ဢိတ်း ၼႂ်းမႄႈၼမ်ႉ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
ယွၼ်ႉၽေး ပၼ်ႁႃပၢင်တိုၵ်း လႄႈတုမ်ႉယွၼ်ႈထိိုင်ၸၢတ်ႈပၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းယူႇၼႂ်းၵုၼ် ပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉ ပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်မီးႁိတ်ႈႁွႆးၾိင်ႈထုင်းၶိုၵ်ႉၶမ်ႇသေ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢိၵ်ႇတင်းလႃႈၼမ်ႉၶဝ် တေႃႇတႆႇၶႆႈၼႄၵႂၢမ်းၼႂ်းဢူၵ်းၼႂ်းၸႂ်ၶဝ်ဝႆႉ။ တေမီးပႃးပၢင်သပ်းၸႅင်ႈဝၢႆးတူၺ်းငဝ်းတူင်ႉယဝ်ႉ။”

ဢွင်ႈတီႈ လႄႈၶပ်ႉမၢႆ
တႃႈၵုင်ႈ       ၶၢဝ်းယၢမ်း 10.00-12.30
တူၼ်ႈတီး ဢွင်ႈတီႈ ႁွင်ႈပၢင်ၵုမ် ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၶၢဝ်းယၢမ်း 10.00-12.30
ၵဵင်းမႆႇ ဢွင်ႈတီႈ ဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႉ ၶၢဝ်းယၢမ်း 18.00-21.00
ဢမ်ႇၼၼ်ပႂ်ႉႁပ်ႉတူၺ်းတၢင်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင် TV THAI PBS ၶၢဝ်းယၢမ်း 13.00

ၵပ်းသိုပ်ႇလႆႈတီႈ
Facebook.com/Shan State Rivers

ဢွၼ်လႅင်း ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး

ขับเคลื่อนโดย Blogger.