ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းႁႃႇယႂ်ႇ လႄႈ ၼမ်ႉထူမ်ႈသႂ်ႇလင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တၢင်းၼမ်

September, 19,2016

ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းလႄႈ ၼႂ်းဝဵင်းလႃႇသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈလႆႈၶၢမ်ႇတၢမ်ႇ ၼမ်ႉထူမ်ႈၼမ်ႉၼွင်းသႂ်ႇလင်ႁိူၼ်း 20 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17.09.2016 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းႁႃႇယႂ်ႇၼႃႇလႄႈ ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ပွၵ်ႉ 9 ၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼႂ်းသူၼ် ၸွမ်းဝၢင်းႁိူၼ်းတီႈယူႇသဝ်း မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းၵႂႃႇၵမ်ႈၽွင်ႈၼႆယဝ်ႉ ။

ၸုမ်းသူၺ်ႇၵျေးၸီၸွႆႇထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ လုင်းၸၢႆးၺီႇၺီႇႁၢၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းႁႃႇယႂ်ႇၼႃႇသေ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းတီႈယူႇႁိူၼ်းသဝ်းဢိတ်းဢွတ်းမိူၼ်ၼင်ႇ ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇ ၸွမ်းဝၢင်းႁိူၼ်းၵူၼ်ႇပင်းၵမ်ႈၽွင်ႈသေ ပွၵ်ႉဢၼ်ယႂ်ႇသေပိူၼ်ႈ ၼႂ်းသၢမ်ပွၵ်ႉၼၼ်ႉၵေႃႈလူင်းၸွႆႈထႅမ်ပၼ်လႄႈ ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈ ၽူႈမီး​ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵေႃႈလႆႈလူင်းၸွႆႈထႅမ် ၶိုတ်းတၼ်းၶၢဝ်းယၢမ်းလႄႈ လွင်ႈလူႉသုမ်းယႂ်ႇလူင်တႄႉ ဢမ်ႇမီးသင်ၼင်ႇၵဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ ။

ၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉၼႂ်းပွၵ်ႉႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ပိုၼ်ႉလိၼ်မၼ်းတႅမ်ႇသေ ပဵၼ်ၶူင်ႈယၢၼ်း ဝႆႉၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ ယွၼ်ႉၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်းလႄႈ ၼမ်ႉလႆႈထူမ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇထိုင်တီႈဝႃႈ ယူႇဢမ်ႇလႆႈၼင်ႇၵဝ်ႇ ၵူၺ်းၵႃႈ သင်ဝႃႈၾူၼ်တူၵ်းၸိူင်ႉၼႆထႅင်ႈယူႇၵူႈဝၼ်းတႄႉ ဢမ်ႇလၢမ်းလႆႈၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ ဝႃႈၼႆ ။

ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းႁႃႇယႂ်ႇႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၼမ်ႉထူမ်ႈၼမ်ႉၼွင်း ၸွမ်းတႃႈၸွမ်းတၢင်းလႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၽၢႆႇၸွႆႈလိူဝ်ၶဝ်ၸင်ႇလႆႈ သင်ႇပိၵ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၶဝ်ႈ / ဢွၵ်ႇ ၼႂ်းပွၵ်ႉၼၼ်ႉဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၼႆသေဝႃႈၼႆ၊

ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ သမ်ႉဝႃႈ တီႈတင်ႈဝဵင်းမၼ်းတူၵ်းယူႇတီႈသုင်တီႈလွႆ ဝႃႈၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉမီးႁွင်ႈၼမ်ႉလူင် (ၼမ်ႉယွင်း) ၼၼ်ႉလႄႈ ပေႃးၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းၸိုင် ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၼမ်ႉၶိုၼ်ႈ ၼမ်ႉၼွင်းမႃး မိူၼ်ၼႆ ၵူႈပီပီယူႇၼႆ ယဝ်ႉ။

ပိၼ်ႇၶၢဝ်ႇ ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
ขับเคลื่อนโดย Blogger.