ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

တႃႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပေႃးတေၵႅၼ်ႇၶႅင်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇတိူဝ်းတွၼ်းမႃးၼၼ်ႉ ၵျပၢၼ်ႇတေၸွႆႈထႅမ်

September, 26,2016

ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၸိုင်ႈမိူင်းၵျပၢၼ်ႇ ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်သေ ၼင်ႇႁိုဝ်လႄႈသွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ပေႃးတေမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႃးတိူဝ်းလိူဝ်ၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶေမိူင်းမၢၼ်ႈ မၢႆသွင် ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸဵင်ႇဝိၼ်း {စိန်ဝင်း} လႄႈၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶေ ၸိုင်ႈမိူင်းၵျပၢၼ်ႇ


မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21.09.2016 ပူၼ်ႉမႃး ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၸိုင်ႈမိူင်းၵျပၢၼ်ႇ ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်သေ ၼင်ႇႁိုဝ်လႄႈသွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ပေႃးတေမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႃးတိူဝ်းလိူဝ်ၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶေမိူင်းမၢၼ်ႈ မၢႆသွင် ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸဵင်ႇဝိၼ်း {စိန်ဝင်း} လႄႈၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶေ ၸိုင်ႈမိူင်းၵျပၢၼ်ႇ
Tomomi Anada တူဝ်ႇမူဝ်ႇမီး ဢၼႃႇတႃႇ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇၼႆ ၼႂ်းၶၢဝ်ႇဝူင်ႈပၢတ်ႈ ၽိုၼ်လိၵ်ႈၵျဵင်းၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶေလၢတ်ႈၵႂႃႇၼင်ႇၼႆ၊

သွင်ၸိုင်ႈမိူင်းလႆႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ယဝ်ႉမီးၶေႃႈတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႃႈ
တွၼ်ႈတႃႇတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တေမီးဢႅၼ်ႁႅင်းယႂ်ႇ ၵႅၼ်ႇၶႅင်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၽၢႆႇၸိုင်ႈမိူင်းၵျပၢၼ်ႇၶဝ်တေၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇသေဢမ်ႇၵႃး ၼႂ်းၸၼ်ႉၸွမ်လွင်ႈၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶေၼၼ်ႉၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းတင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ တေမီးလွင်ႈလႆႈမႃးႁဵၼ်းႁူႉၸိူဝ်းၼႆႉၼႆယဝ်ႉ

 ၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းတီႈမိူင်းတူဝ်ႇၵျူဝ်ႇၼၼ်ႉ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶေႇမိူင်းမၢၼ်ႈ လႄႈ မိူင်းၵျပၢၼ်ႇသွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁၼ်လူၺ်ႈၵၼ်လွင်ႈပၢင်ႇလၢႆႇၶေႇပွတ်းၸၢၼ်း မီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်တေႃႇၵၼ် လႄႈ လွင်ႈၸတ်ႉငၢၵ်ႈထဵင်ၵၼ်ယူႇၸိူဝ်းၼႆႉ လွင်ႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သေႁႃတၢင်းဢွၵ်ႇၵႄႈလိတ်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉတိုၼ်းပဵၼ်လွင်ႈယႂ်ႇၼႆလႄႈ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈသမ်ႉထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈၼႆ ၼႂ်းၶၢဝ်ႇဝူင်ႈပၢတ်ႈၽိုၼ်လိၵ်ႈၵျဵင်းၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶေ ဢွၵ်ႇဝႆႉၸိူင်ႉၼႆယဝ်ႉ။


ၶေႃႈမုၼ်း- RFA

ဢွင်ႇမိူင်း ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
ขับเคลื่อนโดย Blogger.