ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

တီႉၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ်ထိူၼ်ႇတီႈလႅၼ်လိၼ်ထႆး-မႃးလေးသျႃး

September,26,2016
ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇႁွင်ႈၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၸေႈဝဵင်းသတဝ်းတီႉၺွပ်းႁီင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈဢၼ်လၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်း 18 ၵေႃႉ မိူဝ်ႈၽွင်းမႃးသဝ်းလိုဝ်ႈဝႆႉၼႂ်းသူၼ်ယၢင် (သူၼ်ရေႃႇၿႃႇ) တီႈလႅၼ်လိၼ်ထႆး-မႃးလေးသျႃး တႃႇသူင်ႇၶဝ်ႈႁဵတ်း ၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းမႃးလေးသျႃးယၢမ်းလႅဝ်မီးၸုမ်းၼၢႆးၼႃႉၵႃႉႁႅင်းၵၢၼ်ထိူၼ်ႇၽိတ်းပၵ်းပိူင်လၵ်ႉဢဝ်ၵူၼ်းၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလႅၼ်လိၼ်ပွတ်းတႂ်ႈၸိုင်ႈထႆးယူႇၵူႈၶၢဝ်းဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25-09-2016 ၶၢဝ်းယၢမ်း17:00 မွင်း ၸၢႆးၼူူပ်ႉၽူၼ်း ၽႃႇႁုမၼ်ႈတူူဝ်း  ၽူႈၵွၼ်းၸေႈဝဵင်းသတဝ်း ႁူမ်ႈမိုဝ်ၵၼ်တင်းၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းလႄႈသိုၵ်းႁၢၼ်တပ်ႉပိုၼ်ႉလိၼ်မၢႆ 5 သေၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈလႆႈ 18 ၵေႃႉပဵၼ်ၸၢႆး12 ၵေႃႉလႄႈယိင်း 6 ၵေႃႉတင်းထူင်ၶူဝ်းၶွင် ဢၼ်ၼၢႆးၼႃႉဢွၼ်မႃးသဝ်ႈလိုဝ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းသူၼ်ယၢင် ၽႃႈရႃႈ (သူၼ်ရေႃႇၿႃႇ)တီႈၼိုင်ႈႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်ထႆးလႄႈမႃးလေးသျႃး ႁဵတ်းသုမ်ႉၵၢင်ဝႆႉပၼ်တႃႇလိုဝ်ႈၸူဝ်ႈၶၢဝ်း လႄႈမီးႁွႆးမႃးသူင်ႇပၼ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ဢမ်ႇပႆႇႁိုင်ၽၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်ၵူတ်ႇထတ်းပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းတင်း18 ၵေႃႉဢၼ်လၵ်ႉ်ၶဝ်ႈမိူင်းၽိတ်းပၵ်းပိူင်ဢမ်ႇမီးဝႂ်ၵပ်းတူဝ်သင်သေမဵဝ်းၼႆယဝ်ႉ၊

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၸင်ႇလႆႈဢဝ်တူဝ်သူင်ႇၵႂႃႇတီႈၸေႈဝဵင်းသတဝ်းသေတေၸွပ်ႇထၢမ်ငဝ်ႈတေႃႇပၢႆပိူဝ်ႈတႃႇတေတီႉၺွပ်ၸုမ်းၼၢႆးၼႃႉတီႈဢၼ်ဢွၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ၽိတ်းပၵ်းပိူင်ၶဝ်ႈမႃးလႆႈႁူႉဝႃႈႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉတိုၵ်ႉႁႃမႃးထိုင်မိူဝ်ႈၸဝ်ႉၶွင်ဝၼ်း 25-09-2016 လႄႈ ပႂ်ႉသူင်ႇတူဝ််ၶဝ်ႈမိူင်းမႃးလေးသျႃးသေၸႂ်ႉထႆးပဵၼ်တၢင်းၽၢၼ်ႇလႄႈၽၢႆႇၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းထူပ်းဝႃႈၸူဝ်ႈၽွင်းၼႆႉၸုမ်းၵႃႉႁႅင်းၵၢၼ်ထိူၼ်ႇတႄႇမီးၵၢၼ်လၵ်ႉလွမ်ဢဝ်ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလႅၼ်လိၼ်သူင်ၶႃပိူဝ်ႈတႃႇသူင်ႇၶဝ်ႈမိူင်းမႃးလေးသျႃး


မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 24-09-2016 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ်ထိူၼ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈ 7 ၵေႃႉယဝ်ႉမိူၼ်ၵၼ် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလၢမ်းၶၢတ်ႈဝႃႈဢၢပ်ႈတေပဵၼ်ၼၢႆးၼႃႉလႄႈၸုမ်းၵႃႉၵူၼ်းၸုမ်းလဵဝ်ၵၼ် ဢမ်ႇၼၼ်ၸၢင်ႈပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်ၵႃႉၵူၼ်းၸၢဝ်းရူဝ်ႇႁိၼ်ႇၵျႃႇၼၼ်ႉမႃးပိၼ်ႇၵႃႉၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ၸၢဝ်းမၢၼ်ႈၼႆယဝ်ႉ။

ေၶႃႈမုၼ်းၶၢဝ်ႇ MGRonline

ၶၢဝ်ႇ  ၵွၼ်လႅင်း ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
ขับเคลื่อนโดย Blogger.