ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ပၢင်သၢႆၼႄငဝ်းႁၢင်ႈသဵင် လွင်ႈမႄႈၼမ်ႉၼႂ်းမိူင်းတႆး တီႈၵဵင်းမႆႇၵူၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼမ်

September,29,2016
ပၢင်သၢႆၼႄငဝ်းႁၢင်ႈသဵင် ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ ၵုၼ်ႁဵင်ၼႂ်းမိူင်းတႆး ႁိုဝ်ပၼ်ၸူမ်တႂ်ႈၼမ်ႉ ယူႇတီႈမုၵ်ႈၸုမ်း ၵေႃၵပ်းသၢၼ်ပိူဝ်ႈတႃႇမႄႈၼမ်ႈၼႂ်းမိူင်းတႆး သေလႆႈၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ မီးပီႈၼွင်ႉတႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼမ်။


မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထိ 28/9/2016 ၶၢဝ်းယၢမ်း 06.00-09.00 ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်း ၵေႃၵပ်းသၢၼ်ပိူဝ်ႈတႃႇမႄႈၼမ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး Shan State River သေလႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သၢႆၼႄငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ ၵုၼ်ႁဵင်ၼႂ်းမိူင်း တႆးႁိုဝ်ပၼ်ၸူမ်ႁၢႆတႂ်ႈၼမ်ႉ ယိူင်းဢၢၼ်းပိူဝ်ႈတႃႇသၢၼ်ၶတ်းၵၢၼ်သၢင်ႈၽၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉၶူင်းဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢၢၼး်ၵေႃႇသၢင်ႈ လႄႈတႃႇႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆးလႆႈႁူႉထိုင် သၽႃႇဝ မိူင်းတႆးလႄႈလွင်ႈမႄႈၼမ်ႉမိူင်းတႆး ႁဝ်းၶႃႈတေၸူမ်ႁၢႆၵႂႃႇၸွမ်းယွၼ်ႉၵၢၼ်သၢင်ႈၽၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉၶူင်း။

ၼႂ်းငဝ်ႈႁၢင်ႈသဵင်ၼၼ်ႉၼႄဝႆႉပႃးလွင်ႈပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ပိုင်ႈဢိင်ယူႇသဝ်းၵိၼ်သၢင်ႈၸွမ်းသၢပ်ႇၼမ်ႉပၢင် တၢင်းႁၢင်ႈလီၵုၼ်ႁဵင် လႄႈၶူဝ်းၶွင်ၵိုၵ်းပိုၼ်း မူၺ်ႇတေႃႇထၢတ်ႈၸႅတ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပေႃးသၢင်ႈၾၢႆ တႃႈသၢင်းၸိုင် ၼမ်ႉတေထူမ်ႈထိုင်ထုင်ႉဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင်။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တေလႆႈ ပိုၼ်ႉပွႆႇပႅတ်ႈတီႈလိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ သေ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽၢတ်ႇဝၢၼ်ႈယၢၼ်မိူင်း။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ လႆႈတွင်ႈထၢမ်ဝႆႉပႃး လွင်ႈယူႇသဝ်းၵိၼ်သၢင်ႈ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၊ ဢိၵ်ႇငဝ်းလၢႆးမိူဝ်ႈပၢၼ် ပီ 96-97 ဢၼ်ၺႃးလိုပ်ႈၶၢႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈပႃးဝႆႉ

ၼႂ်းပၢင်သၢႆၼႄငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်ၼႆႉမီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼွၵ်ႈမိူင်းၼႂ်းမိူင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း မိူၼ်ၼင်ႉ ၼၢင်းၸၢမ်တွင်း ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း SSNY ၶိုၼ်ႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း လွင်ႈငဝ်းလၢႆးၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈလႄႈ လွင်ႈတႃႇသၢင်ႈၽၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉၶူင်းပဵၼ်ဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ၸဝ်ႈၸၢႆးထူး ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ၶိုၼ်ႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ၶေႃႈၸုၵ်းမၼ်ႈ CSSU လႄႈငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်သိုၵ်းၵၢၼ်မိူင်းယၢမ်းလဵဝ်၊ ၶူးဢၸၢၼ် သျႃးယၼ်း ၶူးၸၼ်ႉၸွမ် ၵဵင်းမႆႇ ၶိုၼ်ႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း လွင်ႈမႄႈၼမ်ႉၼႂ်းမိူင်းတႆးပဵၼ်ႁိုဝ်ၽွင်ႈ၊ ၸၢႆးသႅင်ယႃႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ ၶိုၼ်ႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပိုတ်ႇပၢင်ၵႂႃႇ။ ပၢင်သၢႆၼႄ ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင် လွင်ႈမႄႈၼမ်ႉၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉၸတ်းႁဵတ်းယူႇ 3 ဢွင်ႈတီႈ ဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး လႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇၸိုင်ႈထႆးၼႆယဝ်ႉ။

ၾၢႆဢၼ်တေသၢင်ႈၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉၶူင်းၼႆႉ တေမီးမိူၼ်ၼင်ႇၾၢႆမိူင်းတူၼ်၊ တၢင်းႁႅင်းၾႆးၾႃႉ တေႁဵတ်း ဢွၵ်ႇလႆႈ 7,100 မႄႊၵဝတ်ႉ။ ၾၢႆၵုၼ်လူင် တၢင်းႁႅင်း 1,400 မႄႊၵဝတ်ႉ။ ၼွင်ၽႃ 1,200 မႄႊၵဝတ်ႉ။ ၾၢႆမၢၼ်ႈတူင်ႈ 200 မႄႊၵဝတ်ႉ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၾၢႆဢၼ်တေသၢင်ႈ ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉၶူင်းထႅင်ႈ တီႈၼႂ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် တီႈယႂႃႇတိတ်ႉ တၢင်းႁႅင်း 4,000 မႄႊၵဝတ်ႉ။ ၾၢႆႁတ်ႉၵျီး တီႈၼႂ်းမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ တၢင်းႁႅင်း 1,360 မႄႊၵဝတ်ႉ။ သင်ဝႃႈသၢင်ႈၾၢႆၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ ႁႅင်းၾႆးၾႃႉ ၵမ်ႈ ၼမ် တေသူင်ႇၶၢႆပၼ်မိူင်းၶႄႇ တင်းမိူင်းထႆး ။

ဢွၼ်လႅင်း ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.