ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ႁေႃႈလူတ်ႉၵႃးသေ တူၵ်းႁွင်ႈၼမ်ႉတၢႆ

September, 7, 2016 Tai PM TV News

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 4/9/2016 ၶၢဝ်းယၢမ်း  2.40 မၼိတ်ႉၼၼ်ႉႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇႁပ်ႉၸႅင်ႈၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ 191 မိူင်းလမ်းပၢင်း လႆႈႁပ်ႉၸႅင်ႈတီႈၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈ မီးၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ လူတ်ႉၵႃး တူၵ်းႁွင်ႈၼမ်ႉ ၼႂ်းဢွင်ႈတီႈ ဝၢၼ်ႈလႆႉၽတ်းတၼႃး ပွၵ်ႉ 7 ဢိူင်ႇ ၽိသႆးၸေႊဝဵင်းမိူင်း ၸေႊတွၼ်ႈလမ်းပၢင်း မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းဝႆႉယူႇၼႂ်းလူတ်ႉၵႃး ဝၢႆးသေလႆႈႁပ်ႉၸႅင်ႈယဝ်ႉ ၸင်ႇလႆႈၵပ်းသၢၼ်တၢင်းႁူင်းပလိၵ်ႈ မိူင်းလမ်းပၢင်းသေ ႁႂ်ႈၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းပၼ်တၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၶၼ်ဝႆး။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းၼႂ်းဢွင်ႈတီႈ မီးလူတ်ႉၵႃး မိၵ်ႈ တူဝ်းယူဝ်းတႃႉ ဝီးၵူဝ်ႉ(Toyota Vigo) သႅၼ်းႁုၼ်ႈ ၽီးလၼ်းၼႃႇ Pre Runner ၶႅပ်းသီလမ် မၢႆလူတ်ႉၵႃး ၽေႃထေႃး 4364 ၵဵင်းမႆႇ (ผท4364 เชียงใหม่) ၽၢင်ႁၢင်ႈလူတ်ႉၵႃးပိၼ်ငူပ်ႉယူႇဝႆႉၼႂ်းႁွင်ႈၼမ်ႉ ၸူမ်လူင်းၵႂႃႇၶိုင်ႈလမ်း မီးၵူၼ်းတိတ်းယူႇၼႂ်းလူတ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းႁွမ်းဢၼ်ႁၼ်ၽွင်းလူတ်ႉၵႃးတူၵ်းလူင်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ဢဝ်ၵူၼ်းဢၼ်တိတ်းယူႇၼႂ်းလူတ်ႉၵႃးၼၼ်ႉဢွၵ်ႇမႃး ဢွၼ်ၼႃႈၸဝ်ႈၼႃႈတေမႃးထိုင် ၵူၺ်းၵႃႈၼႂ်းၵၢၼ်ၶဝ်ႈၸွႆႈထႅမ်ၼၼ်ႉယၢပ်ႇၵိၼ်းယွၼ်ႉဝႃႈ ၼမ်ႉၵေႃႈလိုၵ်ႉလႄႈ လူတ်ႉၵႃးၼၼ်ႉပိၼ်ႈငူပ်ႉဝႆႉ ၸင်ႇလႆႈထုပ်ႇမၢၼ်ႇၸမ်ႈၼႃႈလူတ်ႉၵႃးသေ  ၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းႁိုင်ထိုင်30 မီးၼိတ်ႉ ၸင်ႇၸွႆႈလႆႈၵူၼ်းဢၼ်တိတ်းယူႇၼႂ်းလူတ်ႉၵႃးၼၼ်ႉ သေလႆႈႁူႉဝႃႈပဵၼ်ၸၢႆးသွင်ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း လႄႈလိုမ်းတူဝ်ဝႆႉသေ ၸင်ႇၼႅတ်ႈဢဝ်သူင်ႇၵႂႃႇႁူင်းယႃ မိူင်းလမ်းပၢင်း။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉၼႆႉသေ ၸဝ်ႈၼႃးတီႈလႆႈတွင်ႈထၢမ် ၸၢႆးမူၼ်းတီး ဢိၼ်သမ်ရၢၼ်း ဢႃႇယူႉ 35
ပီႊ ဢၼ်ပဵၼ်ႁူဝ်ၼႃႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ ၼႂ်းဢွင်ႈတီႈဢၼ် သွင်ၵေႃႉၼၼ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇၸွမ်းၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ
ၵူၼ်းၵေႃႉႁေႃႈလူတ်ႉၵႃး ၼၼ်ႉၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸၢႆးၵိုင်ႇ လႄႈၵူၼ်းၵေႃႉၼင်ႈမႃးၸွမ်းၼၼ်ႉၸိုဝ်ႈႁွင်ႉၸၢႆးၵွၼ်း ဢႃႇယူႇ 40ပီႊပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး လုၵ်ႉမႃးတီႈလမ်းပုၼ်းသေ မႃးႁပ်ႉမဝ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ပဵၼ်မေႃမိုဝ်းၽၢႆႇပုၼ် သေမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈၸတ်းသၼ် ႁိမ်းတီႈပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉတီႈၼၼ်ႈ လႄႈ တၢင်းသွင်ၵေႃႉတိုၵ်ႉႁႃသိုဝ်ႉလူတ်ႉၵႃး မိုဝ်းသွင်ၵၼ်းၼႆႉမႃးမႂ်ႇ ဢဝ်ၸႂ်ႉၵႂႃႇမႃးၽွင်းလုၵ်ႉလမ်းပုၼ်းသေမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈတီႈလမ်းပၢင်း တိုၵ်ႉႁႃမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈသၢမ်ဝၼ်းၵူၺ်း ဝႃၼႆ။

ၽွင်းပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉၼၼ်ႉၶႃသွင်ၵေႃႉလႆႈႁေႃႈလူတ်ႉၵႃးဢွၵ်ႇမႃးတီႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈသေမႃးၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလေႃႇလဵပ်ႈၸွမ်းႁွင်ႈၼမ်ႉ ၼႂ်းတူဝ်ဝဵင်းလမ်းပၢင်းသေ တွၼ်ႈတႃႇတေပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူဝ်းတီႈႁွင်ႈသဝ်းတီႈၸေႊတွၼ်ႈလမ်းပုၼ်းၵူၺ်းၵႃႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၼႆႉ တိုၵ်ႉပဵၼ်ၽွင်းပိူၼ်ႈမေးတၢင်းလႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းဢမ်ႇပေႃးလီ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းဢွင်ႈတီႈပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉၼၼ်ႉပဵၼ်တၢင်းၵူတ်ႉငွၵ်းထႅင်ႈ။

ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းႁွမ်းဢၼ်ႁၼ်ၽွင်းလူတ်ႉၵႃး ၶႃတူၵ်းလူင်းၵႂႃႇၼႂ်းႁွင်ႈၼမ်ႉၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ တီႈၼႆႈမၼ်းပဵၼ်တၢင်းၵူတ်ႉငွၵ်းသေ ၽွင်းၵႃးၶႃတိုၵ်ႉႁေႃႈမႃးၼၼ်ႉမၼ်းလုတ်ႈတၢင်းၵူတ်ႉငွၵ်းၼၼ်ႉသေႁဵတ်းႁႂ်ႈၵႃးၶႃႈပိၼ်ႈတူၵ်းလူင်းၵႂႃႇၼႂ်းႁွင်ႈၼမ်ႉၵႂႃႇၼႆ။


ဝၢႆးသေၸဝ်ႈၼႃႈထတ်းတွင်ႈထၢမ်ၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလႆႈႁပ်ႉၸႅင်ႈတီႈႁူင်းယႃ မိူင်းလမ်းပၢင်းဝႃႈ ၵူၼ်းၸၢႆးသွင်ၵေႃႉဢၼ်ဢဝ်ၵႂႃႇႁူင်းယႃၼၼ်ႉလႆႈတၢႆၵႂႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈၼႆၶႃႈဢေႃႈ။

ၶေႃႈမုၼ်းၶၢဝ်ႇ Chiangmainews.co.th
ဢွၼ်လႅင်း ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး
ขับเคลื่อนโดย Blogger.