ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းယွၼ်ႉလၵ်ႉၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်ႈၵမ်

September, 7, 2016 TAI PM TV News 

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ တီႉၺွပ်း ၸၢႆးၼူင်ႇ ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ယွၼ်ႉလၵ်ႉၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႂ်းမိူင်းထႆး။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 5/9/2016 ၼၼ်ႉၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈၽၢႆၵူတ်ႇထတ်းၸေႊတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ လႆႈသပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇတီႉၺွပ်း ၸၢႆးၼူင်ႇ ၼႃးလူႇ ဢႃႇယူႉ 41 ပီႊယူႇမၢႆႁိူၼ်းတီႈ 6 ပွၵ်ႉ 7 ဢိူင်ႇမႄႈလႅမ်း ၸေႊဝဵင်းမႄႈလိမ်း ၸေႊတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၽွမ်ႉၶွင်ၵၢင်သၢၵ်ႈသေႇယႃမႃႉ ယူႇၼႂ်းထုင် 30 ထုင် ပဵၼ်ယႃမႃႉမဵတ်ႉသီသူမ်ႈ 5,940 မဵတ်ႉ လႄႈ ယႃမႃႉမဵတ်ႉသီၶဵဝ် 60 မဵတ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ပဵၼ် 6,000 မဵတ်ႉ လႄႈၾူၼ်းမိုဝ်းထိုဝ်ထႅင်ႈၼိုင်ႈၶိူင်ႈ တီႉၺွပ်းလႆႈတီႈ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ႁိမ်းမၢႆႁိူၼ်းတီႈ 14 ပွၵ်ႉ 1 ဢိူင်ႇသၼ်ပူႇလူၺ်း ၸေႊဝဵင်းလွႆသၵဵတ်း ၸေႊတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ။

 ဝၢႆးသေသပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇယဝ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈဢဝ်တူဝ်မၼ်းၸၢႆးၽွမ်ႉၶွင်ၵၢင်သၢၵ်ႈသေႇ သူင်ႇႁူင်းပလိၵ်ႈ လွႆသၵဵတ်း သေပၼ်တူတ်ႇတၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်းၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်မၢႆမီႊမီးဝႆႉ။ 

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈလႆႈတီႉၺွပ်း ၸၢႆးၼူင်ႇ ၼႆႉသေၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ဢွၼ်ၼႃႈတေမီးၵၢၼ်တီႉၺွပ်း ၸၢႆးၼူင်ႇ  ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၼႆႉမီးသၢႆသိုပ်ႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ လႆႈသိုပ်ႇႁူႉမႃးဝႃႈ ၸၢႆးၼူင်ႇ လေႇႁႃၶၢႆယႃမႃႉပၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လႄႈၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်ယူႇသဝ်းၼႂ်းၸေႊဝဵင်းလွႆသၵဵတ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼႆသေၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၸင်ႇလႆႈမႃးဝၢင်းၽႅၼ်ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း လူၺ်ႈၸႂ်ႉသၢႆသိုပ်ႇၵပ်းသိုပ်ႇသိုဝ်ႉယႃမႃႉ တီႈၸၢႆးၼူင်ႇ 50 မဵတ်ႉလႄႈ ပဵၼ်ငိုၼ်းယူႇတီႈ 5,500 ၿၢတ်ႇ လူၺ်ႈၶိၼ်းသူင်ႇၶွင်ၵၼ်တီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ႁိမ်းမၢႆႁိူၼ်း 14 ပွၵ်ႉ 1 ဢိူင်ႇသၼ်ပူႇလူၺ်း ၸေႊဝဵင်းလွႆသၵဵတ်း ၸေႊတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ။

မိူဝ်ႈထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်းၶိၼ်းၵၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ၸၢႆးၼူင်ႇၵေႃႈဢဝ်ယႃမႃႉမႃးသူင်ႇၸွမ်းၼင်ႇသၢႆသိုပ်ႇလႆၵပ်းသိုပ်ႇၼၼ်ႉသေ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ဢၼ်ယူႇဝႆႉဢမ်ႇၵႆဢမ်ၸမ်ၼၼ်ႉၵေႃႈၸင်ႇလႆႈၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းမၼ်းၸၢႆးသေ ဢဝ်တူဝ်မၼ်းၸၢႆးမိူဝ်းၵူတ်ႇထတ်းၼႂ်းႁွင်ႈသဝ်းမၼ်းၸၢႆးထႅင်ႈ သွၵ်ႈတဝ်ၼႂ်းႁွင်ႈမၼ်းၸၢႆး ၺႃးထႅင်ႈယႃမႃႉ5,950 မဵတ်ႉ မၼ်းၸၢႆးယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈ လႆႈၵပ်းသိုပ်ႇသိုဝ်ႉယႃမႃႉမႃးတီႈ ၸၢႆးၵမ်ႇ ၵူၼ်းလွႆ မူးသိူဝ်း ၼႂ်းဢွင်ႈတီႈ ၸေႊဝဵင်းမႄႈလိမ်း ၸေႊတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ  သေဢဝ်မႃးၶၢႆတေႃႇတၢင်းႁိုင် တေႃႇပေႃးထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းလႆႈၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်းၶၢဝ်ႇ Chiangmainews.co.th
ဢွၼ်လႅင်း  ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
ขับเคลื่อนโดย Blogger.