ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ပီႈၼွင်ႉတႆးႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၶီႉၶထူၺ်ႈၸႂ်ဢမ်ႇတၼ်း လႆႈသဵင်ႈၵၢမ်ႇ

September,22,2016 

ပီႈၼွင်ႉတႆးႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶီႉၶလႆႈပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ထူၺ်ႈၸႂ်ဢမ်ႇတၼ်း ႁူဝ်ၸႂ်ဢမ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ် လႄႈ လႆႈသဵင်ႈၵၢမ်ႇၵႂႃႇပႅတ်ႈ ဝႃႈၼႆ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18/09/2106 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မီးပီႈၼွင်ႉတႆး ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ ၸၢႆးမူး ဢႃႇယု 40 ပီ ၸိုဝ်ႈပေႃႈလုင်းထုၼ်း ၸိုဝ်ႈမႄႈၼၢင်းမျႃႉ ၸႃႇတိယူႇလွႆသၼဵၼ်း ဝၢၼ်ႈၵျွင်း ဝဵင်းပၢင်လူင် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း လႆႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းဝဵင်းလူင်မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆးသေ ၶီႉၶလႆႈပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် (ႁူဝ်ၸႂ်လူမ်ႉလဵဝ်) ထူၺ်ႈၸႂ် ဢမ်ႇတၼ်း ႁူဝ်ၸႂ်ဢမ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်သေလႆႈလုတၢႆသဵင်ႈၵၢမ်ႇၵႂႃႇတီႈ ႁူင်းယႃလူင် လၢတ်ႉၽၢဝ်ႉမိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ဝႃႈၼႆ


ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇပွင်ႇလၢတ်ႈမႃးဝႃႈ  ဝၢႆးသေၸၢႆးမူး ၶီႉၶထူၺ်ႈၸႂ်ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသဵင်ႈၵၢမ်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉ ၸင်ႇမီးပီႈၼွင်ႉၸမ်ၸႂ် လႄႈ ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းႁွမ်းၵိၼ်ၸမ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ မႃးႁပ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ ၸၢႆးမူး ၵႂႃႇဝႆႉတီႈဝတ်ႉပိုင်ႈထွင်းလၢင် ၼႂ်းၶဵတ်ႇ လၢတ်ႉၽၢဝ်ႉ မိူင်းၵွၵ်ႇၸိုင်ႈထႆး ပိူဝ်ႈတႃႇႁၢင်ႈ -ႁႅင်း လူႇတၢၼ်းပၼ် ၸွမ်းၼင်ႇပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵိူဝ်းယမ်သႃႇသၼႃႇ ၽုတ်ႉထ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉသေ ထိုင်မႃးဝၼ်းထီႉ 21/09/2016 ၼၼ်ႉ မီးပီႈၼွင်ႉတီႈၸမ်တီႈၵႆ လႄႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး လၢႆမူႇလၢႆၸုမ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼႂ်းမႃႇသႃႇပၢင်သွမ်းလူႇတၢၼ်းပၼ်ၸၢႆးမူးၼႆႉတင်းၼမ် လႄႈၽိတ်းပၢင်း ဢဝ်သင်ႇၶၸဝ်ႈ  ႁေႃးဢၽိထမ်းမႃႇတိၵႃႇယဝ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၸွႆႈႁႅၼ်းၶဝ်ႈသွမ်းၽၵ်းသွမ်း ၵၢပ်ႈ သွမ်းဝၼ်း သင်ႇၶၸဝ်ႈသေ လဵင်ႉလူပီႈၼွင်ႉ ၸိူဝ်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ႁႅၼ်းသွမ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ ထိုင်မႃးၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆႇ 2 မူင်းဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉလႆႈၽဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ် သူင်ႇၸၢႆးမူးပဵၼ်ပွၵ်ႈလိုၼ်းသုတ်း ၼႂ်းၸၢတ်ႈပၢၼ်ၵူၼ်းပွၵ်ႈၼႆႉယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ

ၸၢႆးမူးၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈပႃး ၼႂ်းၸုမ်းလႅင်းသၼ်လွႆ ဢၼ်လႆႈၵေႃႇတင်ႈၶိုၼ်ႈယဝ်ႉသၢမ်ပီ တူင်ႉ ၼိုင်ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း လႄႈသႃႇသၼႃႇ ၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

သိုပ်ႇၶၢဝ်ႇ ႁႅင်းၸႂ်တႆး

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
ขับเคลื่อนโดย Blogger.