ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

လိင်ႉ / ဢၵွင်ႉ ဝႅပ်ႉသၢႆႉၻ် ဢၼ်တႆးလီႁုဝႆႉ
လိင်ႉ / ဢၵွင်ႉ ဝႅပ်ႉသၢႆႉၻ် ဢၼ်တႆးလီႁုဝႆႉ

ၸိုဝ်ႈႁုၸၵ်း/ႁွင်ႉ ၵၼ်
လိင်ႉမၼ်း
ၸိုဝ်ႈဝႅပ်ႉ
ၶၢဝ်ႇ
ပၢင်လူင် / မိူင်းလွႆ
Panglong
ဢၢႆႇထီႇ
ၼမ်ႉၶူင်း
Namkhone
ၽဵင်းၵႂၢမ်း
ၽဵင်းၵႂၢမ်း MP3
ShanMp3
ၶၢဝ်ႇ
တႆးၼေႊသျဵၼ်ႊ
Taination
ၶၢဝ်ႇၵၢၼ်ႁဵၼ်း
ၶၢဝ်းတၢင်းသီႇႁူဝ်ႇ
Cjourney
ၶၢဝ်ႇ
သၢၼ်မွၵ်ႇမုၼ်းမႂ်ႇ
Shaninform
ၶၢဝ်ႇ
ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး
Shanwomen
ၶၢဝ်ႇ
ႁူင်းႁဵၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး
Sssny
ၽဵင်းၵႂၢမ်း
ၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆး
Shanmusic
ၶၢဝ်ႇ
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း
Taifreedom
ၶၢဝ်ႇ
ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးၵဵင်းမႆႇ
Taiculture
ၶူၼ်းႁႃၵူႈမဵဝ်း
ၵူႈၵိူလ်
Google MM
ၵဵဝ်ႇၵပ်းၶေႃႈၵႂၢမ်းလိုၵ်ႉ
ၵဵဝ်ႇၵပ်းၶေႃႈၵႂၢမ်းလိုၵ်ႉ
Wikipedia
ၵပ်းသိုပ်ႇ
ၾဵတ်း / ပူၵ်း
Facebook MM

ขับเคลื่อนโดย Blogger.