ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၺွပ်းလႆႈယဝ်ႉၵူၼ်းႁၢႆႉဢၼ်ၶႃႈႁႅမ်ၸၢႆးမိူင်းတၢႆထင်ႁွင်ႈသဝ်းတီႈၵဵင်းမႆႇ

25, August, 2016 Tai PM TV News
ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈႁူင်းၽၵ်း မႄႈပိင်း ၵဵင်းမႆႇတီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းႁၢႆႉ 2 ၵေႃႉဢၼ်လၵ်ႉၶူဝ်းၶွင်လႄႈ ၶႃႈႁႅမ်ၸၢႆးမိူင်းတၢႆ ၼႂ်းႁွင်ႈသဝ်း မိူဝ်ႈဝႃး (24/7/2016)ပူၼ်ႉမႃးၸႅတ်ႈထၢမ်ယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈႁဵတ်းၸွမ်းၵၼ်ၵူၼ်း 6 ၵေႃႉထႅင်ႈ 4 ၵေႃႉတေႉပႆႇတီႉ ၺွပ်းလႆႈ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ 25/8/2016 ၶၢဝ်းယၢမ်း 12.30 မီးၼိတ်ႉၼၼ်ႉ တီႈႁူင်းၽၵ်းမႄႈပိင်း ၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး မီးၵၢၼ်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ 
တီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းႁၢႆႉ 2 ၵေႃႉဢၼ်ၶႃႈႁႅမ်ၸၢႆးမိူင်းတၢႆ ၼႂ်းၵူၼ်းႁၢႆႉသွင်ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၸၢႆးၸၢမ်ႇ လႄႈၸၢႆးဝုၼ်ႉ ဢႃႇယူႉ 19 ပီႊ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၽွမ်ႉလၵ်းထၢၼ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈမိၵ်ႈ HONDA ဝဵပ်ႉသီလႅင်မၢႆရူတ်ႉ ၸေႃးထေႃးမေႃး 715 ၵဵင်းမႆႇ (จธม 715 เชียงใหม่ ) လႄႈမိတ်ႈလဵၵ်းတၢင်းယၢဝ်း 5 ၼိဝ်ႉမီး ၶၢပ်ႈလိူတ်ႈၸပ်းဝႆႉၼိုင်ႈဢၼ်။
ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈဝႃး (24/8/2016) ၶၢဝ်းယၢမ်း 8.30 မီးၼိတ်ႉၼၼ်ႉၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ႁူင်းၽၵ်း မႄႈပိင်းၵဵင်းမႆႇ လႆႈႁပ်ႉ ၸႅင်ႈတီႈ ၸၢႆးၶမ်းၼိုင်း ဝုတ်ႉတီႉပႄး ဢႃႇယူႉ 42 ပီႊၸဝ်ႈၶွင်ႁူင်းသဝ်းတီႈၼိုင်ႈ ႁိမ်းသီႇယႅၵ်ႈ ရတ်းတႃးၼႃးၵူဝ်းႀိၼ် မိူင်းၵဵင်းမႆႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ထူပ်းတူဝ်တၢႆၸၢႆးထႆး ယႃးငိုၼ်း ၸိုဝ်ႈလဵၼ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ ၸၢႆးမိူင်း ဢႃႇယူႉ28 ပီႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆယူႇၼႂ်းႁွင်ႈၼွၼ်း မၢႆ 2 ၸွမ်းတူဝ်မီးႁွႆးမိတ်ႈတႅင်း 9 တီႈ လႄႈၶူဝ်းၶွင်မၢင်ၸိူဝ်း ၼႂ်းႁွင်ႈ လူႉလႅဝ်တၢင်းၼမ်။
ဝၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈၶဝ်လႆႈလူင်းၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈထၢမ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းႁွမ်းလႄႈ ဢဝ်ၵွင်ႈ CCTV ဢၼ်မီးဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉမႃးၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းလႄႈ လႆႈႁူႉဝႃႈ မိူဝ်ႈဝႃး (24/8/2016)ၶၢဝ်းယၢမ်း 01.52 မီးၼိတ်ႉၵၢင်ၶိုၼ်း လိုၵ်းၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸုမ်းၼိုင်ႈလႆႈၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈသေၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းႁွင်ႈသဝ်းဢၼ်ၸၢႆးမိူင်းယူႇသဝ်းဝႆႉ ဝၢႆးသေမိူဝ်ႈၶၢဝ်း ယၢမ်းပူၼ်ႉၵႂႃႇ 3 မီး ၼိတ်ႉၼၼ်ႉၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၸုမ်းၼႆႉၵေႃႈလႆႈၶီႇရူတ်ႉဢွၵ်ႇၵႂႃႇၶိုၼ်း လႄႈၼႂ်းၵွင်ႈ CCTV ၼၼ်ႉဢၼ်လႆႈ ႁၼ်ၸႅင်ႈလႅင်းတေႉ ပဵၼ်ႁၢင်ႈၸၢႆးၸၢမ်ႇလႄႈၸၢႆးဝုၼ်ႉ ဢႃႇယူႉ 19 ပီႊၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈသွင်ၵေႃႉၼၼ်ႉၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။
မိူဝ်ႈၼႆႉ 25/8/2016 ၶၢဝ်းယၢမ်း 12.10မီးၼိတ်ႉ ၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်းၼၼ်ႉမီးသၢႆသိုပ်ႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ သိုပ်ႇၾူၼ်းမႃး ၸႅင်ႈဝႃႈထူပ်းႁၼ်ၸၢႆးၸၢမ်ႇယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈ ႁူင်းလႅမ်း မေႃးလႃးၵူတ်ႇ မၢႆႁွင်ႈ 102 မူႇဝၢၼ်ႈ ၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇ မိူင်းၵဵင်းမႆႇ ၼႆသေ ၸင်ႇလႆႈ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းလႄႈတီႉၺွပ်းလႆႈၸၢႆးၸၢမ်ႇသေၸႅတ်ႈထၢမ် လႄႈမၼ်းၸၢႆးယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈ လႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၸွမ်း ဢူၺ်းၵေႃႉ မၼ်းၸၢႆး ထႅင်ႈႁႃႈၵေႃႉသေမိူဝ်းႁႃၸၢႆးမိူင်းတေႉ။
ၸၢႆးၸၢမ်ႇသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းၼၼ်ႉဢူၺ်းၵေႃႉမၼ်းၸၢႆးလႆႈၸူဝ်းမၼ်းၶဝ်ႈမိူဝ်းႁႃၸၢႆးမိူင်း ယွၼ်ႉဝႃႈၸၢႆးမိူင်း လႆႈယွၼ်းသိုဝ်ႉၾူၼ်းတီႈဢူၺ်းၵေႃႉမၼ်းသေသမ်ႉယွၼ်းမိူဝ်းၸၢမ်းလဵၼ်ႈတူၺ်းဢွၼ်တၢင်းၵွၼ်ႇၸင်ႇတေၸၢႆႇငိုၼ်းပၼ်ၵမ်းလိုၼ်းၼႆသေ ႁိုင်ၼၢၼ်းမႃးၸၢႆးမိူင်းလႆႈႁၢႆတူဝ်ၵႂႃႇၽွမ်ႉၾူၼ်းမိုဝ်းထိုဝ်ၼႆလႄႈဢူၺ်းၵေႃႉမၼ်းၸၢႆးၶႂ်ႈလႆႈၾူၼ်းမၼ်းၶိုၼ်း လႄႈၸင်ႇလႆႈ ၸူဝ်းၵၼ်တၢင်းဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ် 6 ၵေႃႉသေမိူဝ်းယွၼ်းၶိုၼ်းတီႈၸၢႆးမိူင်း။
ၵူၺ်းၵႃႈမိူဝ်ႈၽွင်းမိူဝ်းယွၼ်းၶိုၼ်းၼၼ်ႉၸၢႆးမိူင်းသမ်ႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈပၼ်ၶိုၼ်းသေ ၸင်ႇလႆႈမီးလွင်ႈၽိတ်းၽႅၵ်ႇၵၼ်လႄႈ မိူဝ်ႈၽွင်း ၼၼ်ႉဢူၺ်းၵေႃႉမၼ်းၸၢႆးသမ်ႉလႆႈၵိၼ်လဝ်ႈမႃးလႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈဢမ်ႇဝူၼ်ႉသင်သေ ဢဝ်ၸႂ်တေႃးသဝႃႈလႄႈ ၸင်ႇလႆႈ ပေႃႉထုပ်ႉ ၸႂ်ႉမိတ်ႈတႅင်း ဢဝ်ၶူတ်ႇလဝ်ႈၽၢတ်ႈသႂ်ႇႁူဝ်ၸၢႆးမိူင်းသေ ၸၢႆးမိူင်းလႆႈလူမ်ႉၼွၼ်းတၢႆၵႂႃႇၼႆလႄႈၸင်ႇလႆႈၵူဝ်တၢင်းၽိတ်းသေ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇၵေႃႉတီႈၵေႃႉတၢင်းၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းလဵဝ်ၵၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈၶဝ်ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းၸၢႆးဝုၼ်ႉဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းၼင်ႈတၢင်း လင်ရူတ်ႉၶိူင်ႈၸၢႆးၸၢမ်ႇမိူဝ်ႈၽွင်းမိူဝ်းႁႃၸၢႆးမိူင်းၼၼ်ႉ တီႉၺွပ်းလႆႈတီႈမၢႆႁိူၼ်း 90 မူႇဝၢၼ်ႈသၼ်ၽီသိူဝ်ႉ မိူင်းၵဵင်းမႆႇ သေၸဝ်ႈ ၼႃႈတီႈၸင်ႇလႆႈဢဝ်တူဝ်မႃးၸႅတ်ႈထၢမ်တီႈႁူင်းၽၵ်းမႄႈပိင်း ၸႅတ်ႈထၢမ်ၸၢႆးၸၢမ်ႇလႄႈ ၸၢႆးဝုၼ်ႉယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈ လႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်း တင်းဢူၺ်းၵေႃႉသေၶႃႈႁႅမ်ၸၢႆးမိူင်းတေႃႇပေႃးတၢႆတေႉၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။
ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈသိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေတီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းႁၢႆႉဢၼ်လိူဝ်ယူႇထႅင်ႈ 4 ၵေႃႉၼၼ်ႉ တေ သိုပ်ႇၵူတ်ႇထတ်း သွၵ်ႈႁႃၵႂႃႇတေႃႇပေႃးတီႉၺွပ်းလႆႈလႄႈဢဝ်မႃးပၼ်တၢမ်ႇၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈမီးဝႆႉၼႆၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်းၶၢဝ်ႇ Chiangmainews.co.th
ဢွၼ်လႅင်း
ၵေႃသိုဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး August 25, 2016
ขับเคลื่อนโดย Blogger.