ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

သမ်းသုင်း ႁွင်ႉၵဵပ်းၶိုၼ်း ၵႃးလႅၵ်ႉၶ်သီႉ ၼူတ်းၸဵတ်း ဝၢႆးလင်မီးပၼ်ႁႃဝႃႈ ပၢတ်ႇထရီႉတႅၵ်ႇ မီးၾႆးမႆႈ

September, 3. 2016 Tai PM TV News
ၶမ်ႇပႃႇၼီႇ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ ၶွင်သမ်းသုင် (Samsung Electronics)ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁွင်ႉၵဵပ်းၶိုၼ်းၾူၼ်းသမ်းသုင် ၵႃႈလႅၵ်ႉသျီႉ ၼူတ်းၸဵတ်း (Samsung Galaxy Note7)လႄႈသင်ႇပိၵ်ႉၵၢၼ်ၶၢႆဝၢႆးလင်မီး ပၼ်ႁႃ ၽၢႆႇပၢတ်ႇထရီႇ (Battery) တႅၵ်ႇ လႄႈ ၾႆးလုၵ်ႈမႆႈၾူၼ်းမိုဝ်းထိုဝ် ၽွင်းမိူဝ်ႈတိုၵ်ႉထႅမ်ႁႅင်းၾႆးလႄႈ ထႅမ်ႁႅင်းၾႆးယဝ်ႉယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၼ်ႁႃလွင်ႈၼႆႉ မီးၶိုၼ်ႈဝၢႆးလင် သမ်းသုင်လႆႈၽုၺ်ႇတူဝ်ၾူၼ်းသႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇ ၵႃႈလႅၵ်ႉသျီႉ ၼူတ်းၸဵတ်း ၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 19/8/2016 ၼၼ်ႉသေ ဝၢႆးလင်လႆႈၽုၺ်ႇတူဝ်ႁႂ်ႈမီးၵၢၼ်သိုဝ်ႉၸႂ်ႉတိုဝ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ မီးၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၾူၼ်းမိုဝ်းထိုဝ်ဢၼ်မီးၵူၼ်းသိုဝ်ႉၵႂႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်း 35 ၵေႃႉ တူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉလႆႈမီးပၼ်ႁႃ ပၢတ်ႇထရီႉ လႆႈတႅၵ်ႇ လႄႈ မီးၾႆးလုၵ်ႉမႆႈ ၽွင်းမိူဝ်ႈတိုၵ်ႉထႅမ်ႁႅင်းၾႆးလႄႈ ဝၢႆးသေထႅမ်ႁႅင်းယဝ်ႉ။

ပၼ်ႁႃဢၼ်ၼႆႉမီးၶိုၼ်ႈသေႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၶမ်ႇပႃႇၼီႇ သမ်းသုင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ၵၢၼ်ၶၢႆ လႄႈၵၢၼ် သူင်ႇၶိူင်ႈပၼ်ၽူႈသိုဝ်ႉၸႂ်ႉတိုဝ်းဢၼ်လႆႈၸွင်းဝႆႉဢွၼ်ၼႃႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ ႁွင်ႉၵဵပ်းၶိုၼ်းၾူၼ်းမိုဝ်းထိုဝ်ဢၼ် လႆႈမီးၵၢၼ်သိုဝ်ႉၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉၶိုၼ်းတၢင်းသဵင်ႈ ၶၢတ်ႈၵၢၼ်ဝႃႈတေၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ သွင်ဝူင်ႈပၢႆၼႂ်းၵၢၼ်လႅၵ်ႈ လၢႆႈၶိူင်ႈမႂ်ႇပၼ်ၽူႈသိုဝ်ႉၸႂ်ႉတိုဝ်းတၢင်းသဵင်ႈ။

ၽၢႆႇၶမ်ႇပႃႇၼီႇသမ်းသုင်လႆႈဢွၵ်ႇမႃးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ လႆႈတေႇၽုၺ်ႇၶၢႆ ၵႃႈလႅၵ်ႉသျီႉ ၼူတ်းၸဵတ်း ၼႂ်း 10 မိူင်းတူဝ်လုမ်ႈၾႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈလႆႈၸၢင်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ပၢတ်ႇထရီႇ ၼႂ်းၶမ်ႇပႃႇၼီႇလၢႆလၢႆဢၼ်၊ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၼ်ႁႃၼႆႉသေႁဵတ်းႁႂ်ႈငိုၼ်းႁူမ်ႈတိုၼ်းဢၼ်မီးၵၢၼ်မႃးသိုဝ်ႉၶၢႆလူင်းတိုၼ်းၼႂ်းမိူင်းၵူဝ်းရီယႃးၸၢၼ်းလူတ်းထွႆလူင်းထိုင် 3.5% ၼႆသေ၊ ၽၢႆႇၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ပၼ်ႁႃဢၼ်ပဵၼ်ပွၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းဢၼ်ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပဵၼ် ယွၼ်ႉဝႃႈ ၶမ်ႇပႃႇဢၼ်ၶေႉၶဵင်ႇတၢင်းသမ်းသုင်း မိူၼ်ၼင်ႇ Apple ၼၼ်ႉတိုၵ်ႉတေ ၽုၺ်ႇတူဝ်ၾူၼ်းသႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇ I Phone 7 ၼႂ်းဝၼ်းထိ 7/9/2016 ၼႆႉၵူၺ်း။

ဢိင်ၶၢဝ်ႇ BBC THAI

ဢွၼ်လႅင်း
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး September, 3, 2016
ขับเคลื่อนโดย Blogger.