ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ ၶိုၼ်ႈပၢင်ၵုမ်ဢႃႇသီႇယမ်ႇ ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း

September, 7, 2016 TAI PM TV NEWS
ဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ ၶိုၼ်ႈပၢင်ၵုမ်ဢႃႇသီႇယမ်ႇ (ASEAN) ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတမ်ႈတီႈ မိူင်းလၢဝ်း 
ၸေႊဝဵင်းၸၼ် ၼႂ်းဝၼ်းထိ 6-8 /9/2016ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
ယူႇတီႈ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်းသေ လွင်ႈဢၼ်ၼၢႆးဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ၵုမ်လူင်ဢႃႇသီႇ ယမ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းပိူၼ်ႈယူႇ။
တမ်ႈတီႈ ပၢင်ၵုမ်လူင်ၼႆႉ ဢၼ်ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၸိုင်ႈမိူင်း ၼႂ်းယူးရူပ်ႉ၊ ဢေးသျႃး ၵူႈမိူင်းမိူင်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၼႆႉ လွင်ႈဢၼ် ၸွမ်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢူးထိၼ်ႇၵေျႃႇ ဢမ်ႇၶိုၼ်ႈသေ ၼၢႆးဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ သမ်ႉယူႇတီႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၼၼ်ႉ ဢႃႇသီႇယမ်ႇၵေႃႈ ႁပ်ႉၶၢမ်ႇယူႇယဝ်ႉ။
 လွင်ႈဢၼ်ၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈလၢၵ်ႇလၢႆးယူႇ။ ပုၼ်ႈတႃႇ ၼၢႆးဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ တေမႃးၶိုၼ်ႈပၢင်ၵုမ်ဢေးသျႃးၼၼ်ႉ တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈသေ လႆႈငူပ်ႉငီႉၵၼ်မႃးယူႇၼႆ ဢူးမိၼ်းၸိၼ်ႇ ထၢၼ်ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း ၽၢႆႇမႁႃႇပျူႇႁႃႇလႄႈ ပၵ်းပိူင်ဝႃႇတ တီႈတႃႈၵုင်ႈလၢတ်ႈၵႂႃႇ။
ဢဝ်ၸွမ်းၼင်ႇ ပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းဝႃႈသေ ၼၢႆးဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇ လႆႈပဵၼ်ၸွမ်ပွင်ၸိုင်ႈသေတ မၼ်းၼၢင်းယၢမ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ မၼ်းတေမီးၽၢႆႇၼိူဝ် ၸွမ်ပွင်ၸိုင်ႈၼႆၼၼ်ႉ တေလႆႈဝႃႈ မၼ်းၽေႃႇၼမ်ႉၽေႃႇတူဝ်မၼ်း ၼႄၼႆယူႇ။
လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ဢူးမိၼ်းၸိၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ တႃႇတေတႅပ်းတတ်း ၼႃႈၵၢၼ်ယႂ်ႇလူင် ၼႂ်းမိူင်း ၼွၵ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၺ်းပဵၼ် ၼၢႆးဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ တႅပ်းတတ်းၵႂႃႇၵူၺ်းလႄႈ ၼႃႈၵၢၼ်မၢင်လွင်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇလိူဝ်သေ တပ်ႉသိုၵ်းၵေႃႈ ယင်းလႆႈ ၽႃၽိူဝ်းႁဵတ်းၸွမ်းမၼ်းၼၢင်းယူႇ ၼႆယဝ်ႉႉ။
ပိၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ပိုၼ်ႉထၢၼ်ၵူတ်းမၢႆ မီးလွင်ႈႁၢမ်ႈတၢပ်ႈဝႆႉသေတႃႉ ပေႃးဢဝ်တူဝ်ထူပ်းဝႃႈၸိုင် လွင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၼၢႆးဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ ၶၢမ်ႈပူၼ်ႉလႆႈယူႇယဝ်ႉၼႆ ဢူးမိၼ်းၸိၼ်ႇ လၢတ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ။

Source : BBC News
Photo : fb/kumudra                                                  


ขับเคลื่อนโดย Blogger.