ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ပလိၵ်ႈထႆးၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈ လၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းၽိတ်းမၢႆမီႈ

September, 25, 2016
ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၽူႈၵွၼ်း ၸေႊဝဵင်းသတဝ်း ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တၢင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈႁၢၼ်တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် (BPP)ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်လၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းၽိတ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ ပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈ မိူဝ်ႈၽွင်းၼၢႆးၼႃႉဢဝ်မႃးသဝ်းလိုဝ်ႈဝႆႉတီႈၼႂ်းသူၼ်ယၢင်ၽႃႊလႃး သေတႃႇသူင်ႇၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်း မိူင်းမႃးလေးသျႃး (Malaysia)

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 24-09-2016 ၶၢဝ်းယၢမ်း 01.00 ၼၼ်ႉၽၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇၵွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ် ၸေႊဝဵင်းသတဝ်း ၸေႊတွၼ်ႈ သူင်ၶႃ ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်းပလိၵ်ႈႁၢၼ်တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် (BPP)သေၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈတၢင်းမူတ်း 7 ၵေႃႉ ပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ထိူၼ်ႇလၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းၽိတ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ ယွၼ်ႉဝႃႈဢမ်ႇမီးဝႂ်ၶႂၢင်ႉၶဝ်ႈမိူင်းသင်သေမဵဝ်း
မိူဝ်ႈၽွင်းၼၢႆးၼႃႉဢဝ်မႃးသဝ်းလိုဝ်ႈဝႆႉၼႂ်းႁိူၼ်းလိုဝ်ႈၼႂ်းသူၼ်ယၢင်ၽႃႊလႃး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႈၵၢင်မူႇဝၢၼ်ႈတီႈ 2 လႄႈမူႇဝၢၼ်ႈတီႈ 5 ၸေႊဝဵင်းသတဝ်း ၸေႊတွၼ်ႈသူင်ၶႃ ႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်ထႆး-မႃးလေးသျႃး တႃႇသူင်ႇၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းမႃးလေးသျႃး

မိူဝ်ႈၽွင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း တီႉၺွပ်းၼၼ်ႉ မီးႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉဢွၼ်ၵၼ်လႅၼ်ႈပၢႆႈၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းသူၼ်ယၢင်ၽႃႊလႃးသေ ၵူၺ်းၵႃႈၽၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် လႆႈလွမ်ႉႁွပ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဝႆႉတၢင်းမူတ်းသေၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း တီႉၺွပ်းလႆႈမႃးၵူၼ်း 7 ၵေႃႉလႄႈပၢႆႈလွတ်ႈၵႂႃႇလႆႈ 1 ၵေႃႉ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈထၢမ် ၸၢႆးမေႉ ဢႃယူႉ 30 ပီႊဢၼ်ပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းထိူၼ်ႇၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈလႆႈထုၵ်ႇၼၢႆးၼႃႉဢွၼ်မႃးၸွမ်းလူတ်ႉၵႃး သေမႃးသဝ်းလိုဝ်ႈဝႆႉၼႂ်းသူၼ်ယၢင်ၽႃႊလႃး ၼႆႉတွၼ်ႈတႃႇတေၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်း မႃးလေးသျႃး လူၺ်ႈဢမ်ႇလႆႈသဵင်ႈၵႃႈၵႃးသင်သေမဵဝ်း ယွၼ်ႉဝႃႈ ၼၢႆးၼႃႉဢၼ်ယူႇၼႂ်းမိူင်း မႃးလေးသျႃး ၼၼ်ႉၸၢႆႇပၼ်တၢင်းမူတ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈမီးၼၢႆးၼႃႉ ႁပ်ႉၸၢင်ႈတေႃႉသူင်ႇႁႅင်းၵၢၼ်ၶၢမ်ႈမိူင်း လူၺ်ႈၽိတ်းမၢႆမီႈ ၼၼ်ႉသေ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်တေၵူတ်ႇသွၵ်ႇႁႃ ၼၢႆးၼႃႉၸုမ်းဢၼ်ဢွၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ၶဝ်ႈမႃးၼၼ်ႉသေ ဢဝ်မႃးပၼ်တၢမ်ႇၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈမီးဝႆႉ တွၼ်ႈတႃႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉတေႉ တေတီႉၺွပ်းသေသူင်ႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်းၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။


ၶၢဝ်ႇ   ၵွၼ်လႅင်း
ၶေႃႈမုၼ်း www.bangkokbiznews.com
ขับเคลื่อนโดย Blogger.