ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ပီႈၼွင်ႉတႆးၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးတင်ႈထမ်း တီႈလမ်းလုၵ်ႈၵႃ ပထုမ်းထႃးၼီး ၸိုင်ႈထႆး

September, 9, 2016

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထိ 9/9/2016  ၶၢဝ်းယၢမ်း 10.00 မူင်းၼၼ်ႉမီးပီႈၼွင်ႉတႆးႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ႁဝ်းၶႃႈ ဢၼ်ယူႇသဝ်းပွတ်းတၢင်းဢွၵ်ႇၶူင်းသေ ဢၼ်လႆႈၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇၼႂ်းမိူင်းထႆး ပွတ်းတွၼ်ႈ လမ်းလုၵ်ႉၵႃး ၸေႊတွၼ်ႈ ပႃႈထုမ်းထႃးၼီး မိူင်းၵွၵ်ႇၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ လႆႈဢွၼ် ၵၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၸတ်းႁဵတ်း  ပၢင်ပွႆးတင်ႈထမ်း ဢမ်ႇၼၼ်ဢၼ်ပီႈၼွင်ႉ တႆးႁဝ်းၶႃႈ ႁူႉၸၵ်း ၵၼ်ၵမ်ႈပႃႈၼမ်ဝႃႈ ပၢင်ပွႆးႁေႃးလိၵ်ႈပထၢၼ်း ၼႆသေ။

ပၢင်ပွႆးတင်ႈထမ်းၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းထိ 9/9/2016 ထိုင် 10 /9/2016  ၼႂ်း ဝၼ်းထိ 10 ၶၢဝ်းယၢမ်း 11 မူင်းၵၢင်ၶိုၼ်းၼၼ်ႉေတလူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉၵႂႃႇ ပၢင်ပွႆးတင်ႈ ထမ်းၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ သမ်ၼၵ်းပႃႇတိပတ်ႇထမ်း ဝတ်ႉထႆး ၶွင်း 13 မိူင်းၵွၵ်ႇၸိုင်ႈထႆး ။
ၸၢႆးၵႅဝ်ႈ ၽၢႆႇၵေႃႇမတီႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆး လၢတ်ႈၼေႈၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ၾိင်ႈထုင်း ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶႃႈ တိုၼ်းမီးမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢၼ်ပူႇမွၼ်ႇႁဝ်းၼၼ်ႉၼႆလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေဢမ်ႇလႆႈႁူင်ႈႁၢႆၵႂႃႇပႅတ်ႈၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈဢွၼ်ၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းမႃးၵူုႈပီႊဝႃႈၼႆ ပီႊၼႆႉၵေႃႈပဵၼ်ပီႊထူၼ်ႈ 9 ယဝ်ႉၼႆၶႃႈလႄႈ။


ၼႂ်းပၢင်ပွႆးၼႆႉၵေႃႈလႆႈၽိတ်ႈပၢင်းဢဝ်သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈၸိူဝ်းဢၼ်ယူႇသဝ်းႁိမ်းႁွမ်းၸွမ်းဝတ်ႉဢၼ်ၸမ်ဝဵင်းလူင်မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆးၼႆႉ မႃးႁေႃးလိၵ်ႈထမ်းတၢင်းၼမ် သေ မီးပီႈၼွင်ႉတႆး တီႈၸမ် တီႈၵႆ  မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈလူႇတၢၼ်းတၢင်းၼမ် လႄႈ မီးပီႈ ၼွင်ႉ ၸုမ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်တႆးမိူင်းၵွၵ်ႇၸိုင်ႈထႆး  လႆႈမႃးၼေပၼ်ၾိင်ႈငႄႈတၢင်းၵႃႈ ၼူၵ်ႉ-ၵႃႈတူဝ်းသေဢမ်ႇၵႃး လႆႈမႃးတိုၵ်း သူၼ်းႁပ်ႉၶၢမ်ႇ လူႇ တၢၼ်း တႃႇႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်ပုၼ်ႈတႃႇၵမ်ႉၸွႆႈလိူဝ်ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်း ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈ ထူပ်းၽေးၵူႈ လွင်ႈလွင်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။
ขับเคลื่อนโดย Blogger.