ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး သင်ႇပိၵ်ႉ Casino ႁူင်းတေႃႇလွင်း ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

August, 22, 2016 Tai PM TV News 

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး သင်ႇပိၵ်ႉ Casino ႁူင်းတေႃႇလွင်းၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လင်ၵူတ်ႇထတ်းၺႃးဝႃႈပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈၵၢၼ်ၽွၵ်ႈၵဵပ်းငိုၼ်းဢၼ်လႆႈမႃးလူၺ်ႈၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၵူၼ်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/8/2016 ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇႁၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ တီႈႁူင်းတေႃႇလွင်း Casino လၢႆလၢႆ တီႈၼႂ်းၸေႊဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၸိုင်ႈထႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းတိတ်းၸပ်းလႅၼ်လိၼ်တႆးထႆးပွတ်းမိူင်းမႄႈသၢႆၸေႊဝဵင်းၵဵင်းလၢႆးၸိုင်ႈထႆးလႆႈမီးၵၢၼ်သင်ႇပိၵ်ႉလူၺ်ႈဢမ်ႇမီးၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈတေၽုၺ်ႈၶိုၼ်းမိူဝ်ႈလႂ်။

ဝၢႆးသေလႆႈမီးၵူၼ်းတၢင်ႇယွၼ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းဝႃႈ မီးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၼႂ်းမိူင်းထႆး မိူဝ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵၢၼ်တေႃႇလွင်းလႄႈႁႂ်ႈမီးၵၢၼ်ဢဝ်ရူတ့်ၵႃးၵႂႃႇမႃးလႆႈၼႂ်းႁူင်းတေႃႇလွင်းလႆႈငၢႆႈလူၺ်ႈဢမ်ႇမီးၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းသင်၊လိူဝ်သေၼႆ့ယင်းမီးၶေႃႈမုၼ်းမႃးဝႃႈမီးၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၵူၼ်းသေဢဝ်ငိုၼ်းမႃးလူင်းတိုၼ်းတႃႇသၢင်ႈႁူင်းတေႃႇလွင်းCasinoၼႂ်းၸေႊဝဵင်းတႃႇၶီႈလဵၵ်းလၢႆလၢႆတီႈယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈၸင်ႇလႆႈမီးၶေႃႈပူင်သင်ႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးႁႂ်ႈပိၵ့်ပႅတ်ႈႁူင်းတေႃႇလွင်းၵူႈတီႈတီႈၼႂ်းၸေႊဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းတႃႇတေလူင်းၵူတ်ႇထတ်းႁႃလွင်ႈၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၵူၼ်းသေႁႃသၢႆသဵၼ်ႈတၢင်းၵၢၼ်ငိုၼ်းတိုၼ်းလၢင်းၼႂ်းႁူင်းတေႃႇလွင်းဝႃႈၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈလွင်ႈၵႃႉၶၢႆၵူၼ်းယူႇႁႃႉၼႆသေ။ 

သင်ၵူတ်ႇထတ်းၺႃးဝႃႈမီးၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ လွင်ႈၵႃႉၶၢႆၵူၼ်းၼႆ ပဵၼ်လွင်ႈႁဵတ်းၽိတ်းမၢႆမီႊလႄႈ တေပၼ်တၢမ်ႇၸဝ်ႈၶွင်ႁူင်းတေႃႇလွင်းၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈမီးဝႆ့ၼႆၶႃႈယဝ့်ႁူင်းတေႃႇလွင်းၵမ်ႈပႃႈၼမ်တေမီးၵူၼ်းထႆးပဵၼ်ၵူၼ်းလူင်းတိုၼ်းလၢင်းၼႆၶႃႈယဝ့် လိူဝ်သေၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းႁႃလွင်ႈၽိတ်းမၢႆမီႈယဝ့်ယင်းတေမီးၵၢၼ်ၸတ်းပၵ်းပိူင် ႁူင်းတေႃႇလွင်းထႅင်ႈယွၼ်ႉဝႃႈလႆႈမီးၵူၼ်းမိူင်းၸီႉၼေးဝႃႈမီးႁူင်းတေႃႇလွင်းမၢင်ႊတီႈၵႃႉၶၢႆၵူၼ်းၸွမ်းႁူင်းႁႅမ်းဢၼ်ယူႇႁိမ်းၸမ်ႁူင်းတေႃႇလွင်းပၼ်မုၵ့်ၸုမ်းဝႃႉၶဝ်ဝႃႈၼႆလႄႈၽၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်တေမီးၵၢၼ်ၸတ်းပၵ်းပိူင်လႄႈၵူတ်ႇထတ်းႁႂ်ႈလီၼႆၶႃႈယဝ့်။

ၶေႃႈမုၼ်းၶၢဝ်ႇ Daily News.co.th
ဢွၼ်လႅင်း ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး  
ขับเคลื่อนโดย Blogger.