ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ပၢင်တိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈတင်းသိုၵ်းယၢင်းပုတ်ႉထၸုမ်း DKBA

September, 16 ,2016

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းယိုဝ်းၸုမ်းသိုၵ်းယၢင်းပုတ်ႉထ DKBA ႁၢဝ်ႉႁႅင်းလႄႈႁူမ်ႈၶၢႆႉလူတ်ႉထၢင်-လူတ်ႉယႂ်ႇၶဝ်ႈၼႂ်းဢွင်ႈတီႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း။

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14/09/2016 ၼၼ်ႉတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈၸုမ်းသိုၵ်းယၢင်းDKBA လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈ ဝၢၼ်ႈၵိုဝ်းလူႇ ဝၢၼ်ႈယေႃႉပူဝ်ႉၶီး ႁိမ်းႁွမ်းၼမ်ႉတူၵ်းၵရူးထေႃး ၸေႊဝဵင်းလႅင်းပူၺ်း ၸေႊတွၼ်ႈၽႃဢၼ်း ၸေႊမိူင်းယၢင်း ဢၼ်ႁၢင်ႇၵႆ လႅၼ်လိၼ်ထႆး 30 GM.
ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၶဝ်ႈသႂ်ႇၸုမ်းသိုၵ်းယၢင်းသေလႆႈပဵၼ်ပၢၵ်တိုၵ်းၵၼ်ၼႂ်းလၢႆလၢႆပိုၼ်ႉတီႈသေဢမ်ႇၵႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႆႈၽႄဢဵၼ်ႁႅင်းၶဝ်ႈပိုတ်းယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်းယၢင်းပုတ်ႉထ DKBA ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်း။

ဢွၼ်တၢင်းမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 12/09/2016  ၶၢဝ်းယၢမ်း 09:45 မိၼိတ်ႉ ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လုၵ်ႉတီႈ တပ်ႉၵွင်ႈလူင် မၢႆ 44 လႄႈတင်း တပ်ႉၵွင်ႈလူင် မၢႆ 22  လႄႈၸုမ်းသိုၵ်းပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် ( BGF ) ၸုမ်းပိုၼ်ႉတီႈ 1011,1012,1015,1019 လႆႈၶဝ်ႈလေႃႇတိုၵ်း သိုၵ်းယၢင်းပုတ်ႉထ DKBA သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႆႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇ ၵွင်ႈလူင် ယိုဝ်းသႂ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းယၢင်းပုတ်ႉထ DKBA တီႈငဝ်ႈတပ်ႉၵွင်ဝႃႉၵိုဝ်းလူႇ ဢၼ်ယူႇႁၢင်ႇၵႆ လႅၼ်လိၼ်ထႆး 90 mg. ၼၼ်ႉသေသွင်ၽၢႆႇၸင်ႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး။

ၶၢဝ်းယၢမ်း 10:30 မိၼိတ်ႉ ဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လုၵ်ႉတီႈ တပ်ႉၵွင်ႈလူင် မၢႆ 44 လႄႈတင်း တပ်ႉၵွင်ႈလူင် မၢႆ 22 လႄႈၸုမ်းသိုၵ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် ( BGF )လႆႈၶဝ်ႈတိုၵ်း သိုၵ်းယၢင်းပုတ်ႉထ DKBA  တေႃႇထိုင် ၶၢဝ်းယၢမ်း 2 မူင်းပၢႆဝၢႆးဝၼ်း  ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈႁုပ်ႈသိမ်းလႆႈတပ်ႉသိုၵ်းယၢင်းပုတ်ႉထ DKBA သေ  ၽၢႆႇသိုၵ်းယၢင်းပုတ်ႉထ DKBA  လႆႈထွႆၵႂႃႇယူႇတီႈ ဝႃႉၵိုဝ်းလူႇဝႃႈၼႆ။


ပၢင်တိုၵ်းပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတႃႇ 17 မူႇဝၢၼ်ႈ လႄႈႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းတႃႇ 600 လင်ၶႃးႁိူၼ်း ႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 3,000 ၵေႃႉလႆႈပၢႆႈၽေးၵႂႃႇယူႇၸွမ်း ဝတ်ႉ ၵျွင်း တင်းၼမ်ၼႆယဝ်ႉ။


ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် သေၶဝ်ႈတိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းယၢင်းပုတ်ႉထ DKBA ယူႇၼႆႉ တင်းၽၢႆႇၽူႈၼမ်း သိုၵ်းယၢင်း KNU မွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ပေႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယင်းတိုၵ်ႉၸႂ်ႉၶိူင်ႈပွႆႇမၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင်  မဵဝ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းယိုဝ်းသႂ်ႇ ၸုမ်း DKBA ယူႇတႄႉ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းယၢင်း KNU တေထွၼ်ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၵိုတ်းယိုဝ်းပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း NCA သေ တေၶဝ်ႈၸွႆႈလိူဝ် ၸုမ်း DKBA တဵမ်တီႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶၢဝ်ႇ  ၵွၼ်လႅင်း ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.