ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၼုမ်ႇႁႅင်းၵၢၼ်တႆး လေႇငတ်းလၵ်ႉၶွင်ပိူၼ်ႈ ဢဝ်မႃးၶၢႆသိုဝ်ႉလဵၼ်ႈ ၵဵမ်း ၼိူဝ်ဢွၼ်ႇလၢႆႊ (Game Online)

September, 2, 2016 Tai PM News
မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 01/09/2016 ၼၼ်ႉ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၵဵင်းမႆႇ ၼိဝ်ႉၸ် ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ မိူဝ်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်း 11.00 မူင်း ၶွင်ဝၼ်းထိ 1/9/2016 ၼၼ်ႉၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈမႄႈၸူဝ်ႉ ၵဵင်းမႆႇ မီးၵၢၼ်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ တီႉၺွပ်းလႆႈ ၸၢႆးလႅင်း ဢႃႇယူႉ 23 ပီႈ ပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး၊ၽွမ်ႉၶွင်ၵၢင်သၢၵ်ႈသေႇငိုၼ်းလဵၼ်ၿၢတ်ႇ250ၿၢလႄႈလဵၼ်ႁၢင်ႈၽြႃးလႄႈၶွင်ၵၢင်သၢၵ်ႈသေႇလၢႆလၢႆမဵဝ်းၼမ်ထိုင်100 ဢၼ်ၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈလႆႈတီႉၺွပ်း ၸၢႆးလႅင်း ၼႆႉသေပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 22/8/2016 ၼၼ်ႉ ၸၢႆးၼတ်းသၼူၼ်း သၢၼ်ထိူၼ်ႇၵႅဝ်ႈ ယူႇမၢႆႁိူၼ်းတီႈ 305 ပွၵ်ႉ 7 ဢိူင်ႇသၼ်ၼႃးမဵင်း ၸေႊဝဵင်းသၼ်သၢႆး ၸေႊတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ လႄႈ ၸၢႆးၵိတ်ႇသၼႃႉ တၼ်တီႉဝႃး ဢႃႇယူႇ 14 ပီႊ ၽွင်းတိုၵ်ႉႁေႃႈရူတ်ႉၵႂႃႇႁူင်းႁဵၼ်းၼၼ်ႉလႆႈၵႂႃႇဝေႉလဵၼ်ႈၵဵမ်းတီႈလၢၼ်ႉလဵၼ်ႈၵဵမ်းသေဝၢႆးလဵၼ်ႈၵဵမ်း ယဝ်ႉဢွၵ်ႇလၢၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈမိၵ်ႈ HONDA ဝဵပ်း သီၶၢဝ်လမ် မၢႆရူတ်ႉ 1 ၵေႃးၽေႃး 9688 ၵဵင်းမႆႇ (1 กพ 9688 เชียงใหม่) လႆႈႁၢႆၵႂႃႇၼႆသေၸင်ႇလႆႈၶဝ်ႈၸႅင်ႈၵႂၢမ်း တၢင်ႇဢႃႈမူႉတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈ မႄႈၸူဝ်ႉၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။
ဝၢႆးသေၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလႆႈႁပ်ႉၸႅင်ႈယဝ်ႉၸင်ႇလႆႈလူင်းၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း ၼႂ်းၵွင်ႈ CCTV ဢၼ်ယူႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်လၵ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉတေၸႂ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်းၼႆႉၼႆသေ ၸင်ႇလႆႈႁူႉဝႃႈ ၵူၼ်းႁၢႆႉၵေႃႉဢၼ် လၵ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈၼၼ်ႉပဵၼ် ၸၢႆးလႅင်း ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၼႆၶႃယဝ်ႉ။
ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈ 3.00 မူင်းၶွင်ဝၼ်းထိ 31/8/2016 ၼၼ်ႉၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလႆႈထူပ်းႁၼ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈဢၼ်ၸၢႆးလႅင်း လၵ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၸွတ်ႇဝႆႉယူႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းမႂ်ႇၵဵင်းမႆႇ - ပၢဝ်ႉ၊ၼႃႈပမ်ႉၼမ်ႉမၼ်း သတ်းၵူဝ်ႉ(SUSCO)ပွၵ်ႉ 4 ဢိူင်ႇၼွင်ၸွမ်း ၸေႊဝဵင်းသၼ်သၢႆး ၸေႊတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇၼႆသေၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၸင်ႇလႆႈၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈၽွင်းတိုၵ်ႉသွၵ်ႈတဝ်ငတ်းၶွင်ယူႇၼႂ်းလၢၼ်ႉၶႃးၶျႄး ဢၼ်မီးယူႇၼႂ်းမပ်ႉၼမ်ႉမၼ်း သတ်ႉၵူဝ်ႉ (SUSCO ) ၼၼ်ႉလႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႃႈ ဢႅပ်ႈတေပဵၼ်ၸၢႆးလႅင်း ၼႆသေၸင်ႇလႆႈၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းတူဝ်မၼ်းၸၢႆး ၽွင်းမၼ်းၸၢႆးတိုၵ်ႉတေၶဝ်ႈၵႂႃႇလၵ်ႉၶွင်ၼႂ်းလၢၼ်ႉ ၶႃးၶျေး ၼၼ်ႉယူႇၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။
ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈထၢမ်မၼ်းၸၢႆးသေ မၼ်းၸၢႆးယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းသူင်လဵၼ်ႈၵဵမ်းၼိူဝ် ဢွၼ်ႇလၢႆး လႄႈလဵၼ်ႈၵၢၼ်တေႃႇလွင်းသႃၼုၵ်းၵိူဝ်ႇ (Snooker) ႁၢဝ်ႉႁႅင်းၼႃႇသေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈၵေႃႈငိုၼ်းလိူၼ်ဢမ်ႇပေႃး ၸႂ်ႉၸၢႆႇ လႄႈၸင်ႇလႆႈလေႇႁႃလၵ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈပိူၼ်ႈသေဢဝ်မႃးၸႂ်ႉၵႂႃႇႁႃငတ်းၽၵ်းတူႁိူၼ်းပိူၼ်ႈသေလၵ်ႉၶွင်ပိူၼ်ႈၵႂႃႇၶၢႆ ၼႂ်းၶၢဝ်း တၢင်းဢမ်ႇလၢႆဝၼ်းၵူၺ်းမၼ်းၸၢႆးငတ်းၽၵ်းတူႁိူၼ်းပိူၼ်ႈသေလၵ်ႉၶွင်ပိူၼ်ႈၵႂႃႇၶၢႆ ႁဵတ်းၼႆမႃး 20 ပွၵ်ႈယဝ်ႉၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။ 
မၼ်းၸၢႆးသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈတေၵႂႃႇႁႃႁဵတ်းၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းပိူၼ်ႈၼွၼ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်းလူၺ်ႈၸႂ်ႉလွၵ်းလၢႆးၸႂ်ႉၶွၼ်ႉထုပ်ႉၵၢၵ်ႇသေႃးလၢၼ်ႉပိူၼ်ႈႁိူၼ်းပိူၼ်ႈသေလၵ်ႉဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ၶၢႆလႆႈၼၼ်ႉၵႂႃႇၶၢႆ သေဢဝ်ငိုၼ်းမႃး သိုဝ်ႉလဵၼ်ႈၵဵမ်းဢွၼ်ႇလၢႆး လႄႈ ၵႂႃႇလဵၼ်ႈ ၵၢၼ်တေႃႇလွင်း သႃၼုၵ်းၵိူဝ်ႇ(Snooker) တႃႇႁႃငိုၼ်းမႃးသိုဝ်ႉ ၵိၼ်ၶဝ်ႈ ၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်းၶၢဝ်ႇ Chiangmainews.co.th
ขับเคลื่อนโดย Blogger.