ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးလူင်းၵူတ်ႇထတ်းႁႅင်းၵၢၼ်ၽိတ်းပၵ်းပိူင်ႁၢဝ်ႉႁႅင်း ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း (HRW) လၢတ်ႈ ဢမ်ႇပၼ်ၽွၼ်းလီသင်

October, 1, 2016
ယွၼ်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းႁိမ်ၼႃႈၵၢၼ်ၵူၼ်းထႆးႁဵတ်းသေ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးဢွၵ်ႇမႃး ႂၢတ်ႇလၢင်ႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ၽိတ်းပၵ်းပိူင်ႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်းႁႅင်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၽွၼ်းလီသင်ယွၼ်ႉပၢႆးမၢၵ်ႈမီးထႆးတိုၵ်ႉတူၵ်းတႅမ်ႇ လႄႈယင်းတိုၵ်ႉလူဝ်ႇပိုင်ႈဢိင်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းယူႇ မုၵ်ႉၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်လွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း (HRW)လၢတ်ႈ

ၸၢႆးၾိၼ်ႊ ရူဝ်ႊပိူတ်ႇသၼ် ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ မုၵ်ႉၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း Human Rights Watch Asia လၢတ်ႈဝႃႈ ၵၢၼ်ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ဢွၵ်ႇမႃးၵၢတ်ႇလၢင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ် ၽိတ်းမၢႆမီႈ လႄႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၽိတ်းသႅၼ်းၵၢၼ် လူၺ်ႈဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉဝႂ်ပၼ်ၶႂၢင်ႉ တၢင်းၼမ်တၢင်းလၢႆ မိူၼ်ၼင်ႇမိူဝ်ႈ ဝၼ်းဢင်းၶၢင်း (27/9/2016) ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉမီးၵၢၼ်တီႉၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ မိူင်းလၢဝ်း မိူင်းၵမ်ႇၿူးသျႃး  တီႈၵၢတ်ႇထႆး ၼႂ်းၸေႊတွၼ်ႈ ပႃႈထုမ်းထႃးၼီး 14 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၵၢၼ်ႁိပ်ႈၼႅတ်ႈၵၢတ်ႇလၢင်ႉတီႉၺွပ်း လူၺ်ႈဢမ်ႇဝူၼ်ႉထတ်းထွင်လီလီၼၼ်ႉ တိုၼ်းဢမ်ႇမီးၽွၼ်းလီ ယွၼ်ႉဝႃႈမိူင်းထႆးယင်းတွင်ႈပိုင်ႈဢိင်ႁႅင်းယၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းၵၢၼ် ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ လႄႈသူင်ၶွင်ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းတၢင်းၼမ်  လႄႈၼႂ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈၵၢၼ်တီႉၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ် မၢင်ဢွင်ႈတီႈယင်းထူပ်းဝႃႈ မီးၵၢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈ သုၼ်ႇပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ၸွမ်း ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလႆႈလူင်းၵၢတ်ႇလၢင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၽိတ်းပၵ်းပိူင်ၼၼ်ႉသေ မီးၵၢၼ်တႅမ်ႈဝႆႉၶွင် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်းၼၼ်ႉဝႃႈ တေႇဢဝ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 1-26 /9/2016 ၼၼ်ႉမီးၵၢၼ်တီႉၺွပ်း ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းဢၼ်ႁဵတ်းၽိတ်းမၢႆမီႈ 153 ၵေႃႉ ဝၢႆးသေၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလႆႈလူင်းၵူတ်ႇထတ်း ၸွမ်းၵၢတ်ႇ ၸွမ်းလၢၼ်ႉၶၢႆၶွင် ၸွမ်းႁၢင်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉထူပ်းဝႃႈမီးႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၽိတ်းသႅၼ်းၵၢၼ်ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉၶႂၢင်ႉ  မိူၼ်ၼင်ႇၽုၺ်ႇလၢၼ်ႉသေၶၢႆၶွင်ၵေႃႉလဵဝ် လႄႈႁဵတ်းၵၢၼ်လၢႆလၢႆမဵဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉဝႂ်ၶႂၢင်ႉႁႂ်ႈႁဵတ်း လႄႈၼႃႈၵၢၼ်မၢင်ၸိူဝ်း ဢၼ်မီးဝႆႉတႃႇၵူၼ်းမိူင်းထႆးႁဵတ်းၵူၺ်း

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈလႆႈလူင်းၵူတ်ႇထတ်း ႁႅင်ၵၢၼ်ၽိတ်ႊမၢႆမီႈ ၼႆႉသေ ၽၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်လႆႈလူင်းၵူတ်ႇထတ်းၸွမ်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးဢမ်ႇမီးပေႃးလသီႇ တႃႇသၢၼ်ၶတ်းႁႅင်ၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းသင် ၵူၺ်းယင်းယိၼ်းလီႁပ်ႉတွၼ်ႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈႁပ်ႉၶႂၢင်ႉႁဵတ်းၵၢၼ် မိူၼ်ၼင်ႇၵၢၼ် ၵေႃႇသၢင်ႈ ၵၢၼ်ႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ် ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉလူၺ်ႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇၽႂ် လႄႈယင်းဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ် မႃးႁိမ်ၼႃႈၵၢၼ်ၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းထႆး ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၼႂ်းႁွုင်ႈၵၢၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်လၢတ်ႈ

ၸၢႆးသူႉၼႆး ၽႃသုၵ်ႇ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်းသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း Human Rights Watch(HRW) လၢတ်ႈဝႃႈ ၽွင်းယၢမ်းတေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းထႆး ၼႂ်း Social network ၵမ်ႈၽွင်ႈ မီးၵၢၼ်လၢတ်ႈထိုင်လွင်ႈဢမ်ႇပဵင်းပေႃးၸႂ် ဢၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မႃးႁိမ်ၼႃႈၵၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းထႆး ၼမ်ၶိုၼ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ  ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းဝႅတ်ႇၼၢမ်ႇ ဢၼ်မႃးႁိမ်ၼႃႈၵၢၼ်ၵူၼ်းထႆး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ၊ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းထႆး ဢွၵ်ႇမႃးသၢၼ်ၶတ်း ႁႅင်းၵၢၼ် ယၢၼ်မိူင်းၼၼ်ႉ  မၼ်းတိုၼ်းဢမ်ႇမီးၽွၼ်းလီသင်လႄႈ လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ပေႃႇပဵၼ်မႃးၼႆႉၵေႃ တေပဵၼ်ယွၼ်ႉ ပၢႆးမၢၵ်ႇမီးမိူင်းထႆးတူၵ်းတမ်ႇ သေပဵၼ်ႁႅင်းႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းထႆးဢွၵ်ႇမႃးသၢၼ်ၶတ်း ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၼင်ႇဢၼ်ပဵၼ်ယူႇၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ

ဢွၼ်လႅင်း ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
Photo BBC Thai

ขับเคลื่อนโดย Blogger.