ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၼုမ်ႇတႆးလၢၼ်ႉဢႃးႁၢၼ် ထုၵ်ႇၵူၼ်းၼုမ်ႇမႃးၵိၼ်တီႈလၢၼ်ႉ ႁေႃႈလူတ်ႉၽႃႇ ဝၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်ႈ လႆႈၶဝ်ႈႁွင်ႈ ICU

September,30,2016
ၼုမ်ႇၸၢႆးတႆးႁဵတ်းၵၢၼ်လၢၼ်ႉဢႃးႁၢၼ်တီႈၼိုင်ႈ ၸေႈဝဵင်းမၢပ်ႉတၽုတ်း ၸေႈတွၼ်ႈရယွင်း လႆႈထုၵ်ႇၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်း မႃးၶဝ်ႈၵိၼ်တီႈလၢၼ်ႉ 3 ၵေႃႉ ဢမ်ႇပေႃးၸႂ် လႄႈ ပႂ်ႉတၢင်းပွၵ်ႈမိူဝ်းသေ ႁေႃႈလူတ်ႉၽႃႇသႂ်ႇ ပေႃႉထုပ်ႉႁဵတ်းႁၢႆႉ ဝႃႈၼႆ၊ 

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27/09/2016  ၸၢႆးဢွင်ႇတၢၼ်း ဢႃႇယု 22 ၸႃႇတိ ပွၵ်ႉ 6 ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ မိူင်းပွၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ်လၢၼ်ႉဢႃးႁၢၼ် ႁူင်းပီႇယႃႇသႅင်ၸၼ် မိူင်းရယွင်းၸိုင်ႈထႆးသေ လႆႈထုၵ်ႇၵူၼ်းၼုမ်ႇဢၼ်မႃးၵိၼ်တီႈလၢၼ်ႉဢမ်ႇၶႂ်ႈပေႃးၸႂ် လႄႈ ဝၢႆးပေႃး လိုဝ်ႈၵၢၼ်မွၵ်ႈ 02:00 ၼၼ်ႉလႆႈၵဝ်းႁွင်ႉဢဝ်ၸၢႆးဢွင်ႇတၢၼ်းဝႃႈ ၵႂႃႇႁႃလေၵိၼ်လဝ်ႈၵၼ်တင်းၼွၵ်ႈထႅင်ႈဝႃႈၼႆသေ ၸၢႆးဢွင်ႇတၢၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉၶိူင်ႈၵႂႃႇတင်းၼႃႈလႄႈ သမ်ႉႁေႃႈလူတ်ႉၽႃႇသႂ်ႇတၢင်းလင် ပေႃႉထုပ်ႇတိုပ်ႈသမ်ႉထႅင်ႈၼႆယဝ်ႉ၊


ၽူႈသိုပ်ႇၶၢဝ်ႇလႆႈတွင်ႈထၢမ်တီႈၼၢင်းသႅင်ထႃး ပီႈၼၢင်းၸၢႆးဢွင်ႇတၢၼ်းၵေႃႉထုၵ်ႇႁဵတ်းႁၢႆႉၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ ꧦ ၸၢႆးဢွင်ႇတၢၼ်းလႆႈၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် 18:00 ႁူဝ်ၶမ်ႈ ထိုင် 02:00 လင်တဵင်ႈၶိုၼ်းလိုၵ်းတီႈႁူင်းပီႇယႃႇသႅင်ၸၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼိုင်ႈဝၼ်းလႆႈ 150 ဝၢတ်ႇၵူၺ်း ၸူးဢဝ်ငိုၼ်းဢၼ်ၵူၼ်းမႃးၶဝ်ႈၵိၼ်တီႈလၢၼ်ႉၼၼ်ႉယိုၼ်ႈပၼ်ဢိတ်းဢွတ်း ၵူၼ်းႁၢႆႉ 3 ၵေႃႉ လႆႈၵဝ်းဢဝ်ၼွင်ႉၸၢႆးဢွၵ်ႇၵႂႃႇတင်းၼွၵ်ႈ ဝၢႆးၶၢဝ်းပေႃးလိုဝ်ႈၵၢၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁွင်ႈသေတင်ႈၸႂ်ႁေႃႈလူတ်ႉ ၽႃႇသႂ်ႇတင်းလင်သေဢမ်ႇၵႃး လူင်းလူတ်ႉမႃးယဝ်ႉပေႃႉထုပ်ႉ တိုပ်ႈသမ်ႉ လႄႈ ၼွင်ႉၸၢႆးလႆႈဝၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢင်ႈႁႅင်းၵႂႃႇ တႄႉတႄႉ လႄႈ ဢူၺ်းၵေႃႉဢူၺ်းသေႈႁၼ်မႅၼ်ႈသေ ၸင်ႇလႆႈဢဝ်တူဝ်သူင်ႇၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃမၢပ်ႉတၽုတ်းၵွၼ်ႇ ၵူၺ်းၼႃႇ မေႃယႃၶဝ်ဝႃႈ ႁႂ်ႈၶၢႆႉတူဝ်ၸၢႆးဢွင်ႇတၢၼ်းၼၼ်ႉၵႂႃႇၽႃႇတတ်းယူတ်းယႃႇတီႈႁူင်းယႃႇ မိူင်းရယွင်းၼႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈသူင်ႇတူဝ်ၶၢႆႉမႃးတီႈမိူင်းရယွင်းယဝ်ႉ ၶဝ်ႈႁွင်ႈ ICU ၽႃႇတတ်းလိူတ်ႈၵၢမ်ႈၼႂ်းဢွၵ်းဢေႃၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ ဝၢႆးသေလႆႈၽႃႇတတ်းလိူတ်ႈၵၢမ်ႇၼႂ်းဢွၵ်းဢေႃယဝ်ႉတႄႉတေလႆႈဝႃႈၶႅၼ်းမႃးယူႇၼႆသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸွမ်းတူဝ်ၸွမ်း ၶိင်း ႁွႆးဝၢတ်ႇၸဵပ်းသႅပ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈတိုၵ်ႉမီးယူႇထႅင်ႈတၢင်းၼမ်ၶႃႈ ထႅင်ႈပိူင်ၼိုင်ႈလွင်ႈၵႃႈၽႃႇတတ်းၵႃႈယူတ်းယႃၸိူဝ်း ၼႆႉ တေသဵင်ႈပဵၼ်ၵႃႈငိုၼ်းႁိုဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇပႆႇႁူႉလႆႈ လႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်တႄႉယဝ်ႉၶႃႈꧦလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ယွၼ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် တိၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းႁၢႆႉ 3 ၵေႃႉၼၼ်ႉႁႂ်ႈလႆႈပၼ်တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်းဢၼ်လႆႈႁဵတ်းႁၢႆႉလွင်ႈၼႆႉ သေဢမ်ႇၵႃႈ ႁႂ်ႈယေႃႇသၢႆႈတႅၼ်းပၼ်ၵႃႇၽႃႇတတ်းယူတ်းယႃႇတီႈႁူင်းယႃ ၽူႈလႂ်ၵေႃႉလႂ်ၶႂ်ႈၸွႆႈထႅမ်တွၼ်ႈတႃႇ ၵႃႈၽႃႇ တတ်းၵႃးယူတ်းယႃၸိူဝ်းၼႆႉ ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်လႆႈတီးၼၢင်းသႅင်ထႃး ၾူၼ်း 094-686-1305 လႄႈ ဢူၼ်းငိုၼ်း ၸွႆႈထႅမ်လႆႈတီႈယေးငိုၼ်း นางแสงทา ธนาคารกสิกรไทย สาขามาบตาพุด မၢႆယေးငိုၼ်း 014-3-37497-1 ၼႆယဝ်ႉ။

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
ขับเคลื่อนโดย Blogger.