ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း PSLF/TNLA ၸီႉသင်ႇၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁႂ်ႈႁႃလုၵ်ႈသိုၵ်းမႂ်ႇပၼ်ၶဝ်

September, 14,2016 

တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း PSLF/TNLA ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ယူႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸေႊဝဵင်း ၵျွၵ်းမႄး ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၶိုမ်းမႂ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လေႇႁႃတုၵ်းယွၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁႂ်ႈႁႃ လုၵ်ႈသိုၵ်းမႂ်ႇပၼ်ၶဝ်တႃႇႁႃႈၵေႃႉၼႆသေ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸၢႆးၼႂ်းဝၢၼ်ႈၶိုမ်းပေႃးဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁတ်းယူႇသဝ်းတီႈႁိူၼ်း

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထိ 13 /9/2016 ၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်းလွႆတဢၢင်း (PSLF/TNLA) ႁွတ်ႈၽႅဝ်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၶိုမ်းမႂ်ႇ ၸေႊဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်ႈႁွင်ႇသေ လေႇႁႃတဵၵ်းတဵင် တုၵ်းယွၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁႂ်ႈႁႃပၼ် လုၵ်ႈသိုၵ်းမႂ်ႇၶဝ် တႃႇႁႃႈၵေႃႉဝႃႈၼႆ ၵူၺ်းၵႃႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈတွင်းပၢၼ်ႇၶဝ်လႄႈ ၶဝ်ၶိုၼ်းလူတ်းယွမ်းပၼ် လိူဝ်တႃႇသွင်ၵေႃႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၽွမ်ႉၸႂ်သေယွၼ်းတွင်းပၢၼ်ႇထႅင်ႈဝႃႈ ၼႂ်းသွင်ၵေႃႉၼႆႉ သင်ဝႃႈတေဢဝ်ပဵၼ်ငိုၼ်းၼႆ တေယွၼ်းၵေႃႉၵႃႈႁိုဝ် ၵေႃႈလႆႈၼႆယဝ်ႉ
ၵူၺ်းၵႃႈၽၢႆႇသိုၵ်းလွႆတဢၢင်း (PSLF/TNLA)လၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇလူဝ်ႇငိုၼ်း လူဝ်ႇၵူၼ်းၵူၺ်းဝႃႈၼႆသေ ၶိုၼ်းၶိၼ်းဝၼ်းႁူပ်ႉၵၼ်ထႅင်ႈတၢင်ႇဝၼ်း သေဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၵႂႃႇဝႃႈၼႆ
ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းလွႆတဢၢင်း (PSLF/TNLA) ၶဝ်မႃးပူင်ၸီႉသင်ႇယွၼ်းလုၵ်ႈသိုၵ်းမႂ်ႇၶဝ်ၼႆႉသေ ၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼေၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၶိုမ်းမႂ်ႇႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ႁႃၵူၼ်းၼုမ်ႇပေႃးဢမ်ႇႁၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ ယွၼ်ႉဝႃႈၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈပၢႆႈၵႂႃႇယူႇတၢင်ႇဝၢၼ်ႈတၢင်ႇဝဵင်းလႄႈ မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈပၢႆႈၵႂႃႇယူႇမိူင်းၶေႇ မိူင်းထႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈဢၼ်ၶဝ်မႃးယွၼ်းလုၵ်ႈသိုၵ်းမႂ်ႇ သေၸီႉသင်ႇၸိူင်ႉၼႆပဵၼ်ဢၼ်ၶၢၼ်ၸႂ် ႁဝ်းၶႃႈၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈတေႉတေႉ ဝႃႈၼင်ႇၼႆ။


တပ်ႉသိုၵ်းလွႆတဢၢင်း PSLF/TNLA ၼႆႉပဵၼ်တပ်ႉသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇတဢၢင်း ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ယူႇၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ ပဵၼ်ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇဢၼ်ၼိုင်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇပႆႇလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း NCA သေမိူဝ်ႈပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပီႊဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇလႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ယွၼ်ႉဝႃႈဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်း ၶေႃႈၸီႉသင်ႇၽၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈ ဢၼ်ဝႃႈ ပေႃးၶႂ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင်ၼႆ တေလႆႈ ဝၢင်းၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇၵွၼ်ႇ ၼႆၶႃႈယဝ်ႉ

ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ယိင်းလၢဝ်
ขับเคลื่อนโดย Blogger.