ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈၵဵပ်းငိုၼ်းတႃႇၸၢင်ႈသိုၵ်းမႂ်ႇပၼ် ၸုမ်းသိုၵ်းလွႆ တဢၢင်း PSLF/TNLA

September,17, 2016

ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလၢႆလၢႆဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းငေႃႉ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈၵဵပ်းငိုၼ်းၵၼ်ပုၼ်ႈတႃႇ ၸၢင်ႈသိုၵ်းမႂ်ႇပၼ်ၸုမ်းသိုၵ်း PSLF/TNLA တဢၢင်းၶဝ် ဝႃႈၼႆ။

ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပွင်ႇလၢတ်ႈတီႈၽူႈသိုပ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ꧦဝၼ်းထီႉ 17/09/2016 မီးပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၽဵတ်း ဝၢၼ်ႈႁိူၼ်းဝူဝ်း ဝၢၼ်းၶိုမ်းၵဝ်ႇ ဝၢၼ်ႈၶိုမ်းမႂ်ႇ ၵိင်ႇၽေ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းငေႃႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈၵဵပ်းငိုၼ်းၵၼ် ပုၼ်ႈတႃႇတေၸၢင်ႈသိုၵ်းမႂ်ႇပၼ် ဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းလွႆ တဢၢင်း PSLF/TNLA ၶဝ်ၵဵပ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13/09/2016 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉꧦဝႃႈၼႆ ဝၢႆးသေၽူႈယႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇၵႄႈလိတ်ႈၸွႆႈလွင်ႈၼႆႉၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈသေ ဢမ်ႇၵႃး ယင်းပၢႆတီႉၺွပ်းဝႆႉပႃးတူဝ်ပူႇၵၢင်ႉလၢႆလၢႆဝၢၼ်ႈ လႄႈ တဵင်ၵႂၢမ်းၼၵ်းဝႆႉဝႃႈ ꧦပေႃးဢမ်ႇၵဵပ်းပၼ်ၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ တေဢမ်ႇပွႆႇပၼ် တူဝ်ပူႇၵၢင်ႉၶဝ်ၼႆလႄႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈၸင်ႇမႃးလၢတ်ႈၼေၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ်လွင်ႈတၢင်း မၼ်းယဝ်ႉ ၸင်ႇၽွမ်ႉၵၼ်ၵဵပ်းငိုၼ်းသေတေၸၢင်ႈဢဝ်ꧦၼႆယဝ်ႉ၊

     ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼထေႅင်ႈဝႃႈ ꧦၶႂ်ႈႁႂ်ႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA မႃးထူဝ်း ၼႃႈသိုၵ်းပၼ်ပွတ်းတွၼ်ႈ ဢိူင်ႇၶိုမ်း ၸေႈဝဵင်းမိူင်းငေႃႉၼႆႉသေဢမ်ႇၵႃး ႁႂ်ႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ပဵၼ်ၵေႃႉမႃးၵဵပ်းသိုၵ်း ၽိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းပၼ်ၵူၼ်ႈဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၽွင်ႈလႄႈ ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ 
ꧦပေႃးပွႆႇပၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းလွႆတဢၢင်း PSLF/TNLA ၶဝ်ၵဵပ်းသိုၵ်းယူႇတိၵ်းတိၵ်းၸိုင် မိူဝ်းၼႃႈမႃးၵူဝ်ပဵၼ်ၼႃႈတီႈၸုမ်းသိုၵ်း လွႆတဢၢင်း PSLF/TNLA ၶဝ်ၵႂႃႇပႅတ်ႈ သမ်ႉၵူဝ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈလွတ်ႈၽေးတႃႇႁဝ်းၶႃႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၼႆလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ယႂ်ႇၼမ်သေ ၶႅၼ်းတေႃႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA မႃးထူဝ်းၼႃႈတီႈပၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇၶိုမ်း ၸေႈဝဵင်းမိူင်ႈငေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉသေၵမ်းꧦ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈသိုပ်ႇၶၢဝ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ   ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
ขับเคลื่อนโดย Blogger.