ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) လႄႈ ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတဢၢင်း(TNP) ႁူမ်ႈသင်ၶ ၸဝ်ႈတဢၢင်းၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တီႈၵဵင်းမႆႇ

September, 14, 2016

ၼင်ႇႁိုဝ်တေၵေႈလိတ်ႈလႆႈလွင်ႈပတိၵ်ႈၶၢတ်ႈ ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵေႈၵၢင် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TSLF/TNLA ၼႆသေ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) လႄႈ ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတဢၢင်း TNP ႁူမ်ႈလူၺ်ႈ သင်ၶၸဝ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတဢၢင်းသေ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် တီႈႁူင်းႁႅမ်း ႁေႃးရီးတေႊ ၵဵင်းမႆႇၸိုင်ႈထႆး


ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈလႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ၼႂ်းဝၼ်းထိ 12/9/2016 ၼႆႉသေ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၸၢႆးငိုၼ်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇၵေႃႇၵၢႆႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA)ပွၵ်ႈလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆးထီးၼၼ်ႉဝႆႉၼင်ႇၼႆ

ဢိင်ၼိူဝ်မိူဝ်ႈၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉသေ ၽၢႆႇႁဝ်းၶႃႈၸဝ်ႈၵွင်ၶိူဝ်း လႄႈ ၽၢႆႇပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတဢၢင်း TNP ၽူႈၶဝ်ႈပႃႇတီႇဢွၼ်ႁူဝ် တႃႉလႃႉၽေႇ မီးတိုဝ်ႉတၢင်းလႆႈႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်သေ လႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႃႈ ႁဝ်းထုၵ်ႇလီ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ယူႇၼႆသေ ၸင်ႇလႆႈၶိၼ်းၵၼ်မႃးၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တီႈၵဵင်းမႆႇ ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ယိူင်းဢၢၼ်းလူင်လွင်ႈလႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ပွၵ်ႈၼႆႉၵေႃႈ တွၼ်ႈတႃႇတေမီးလွင်ႈၸမ်ၸႂ်ၵၼ် လႄႈ ၵေႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၼႂ်းၵေႈၵၢင် RCSS /SSA လႄႈ PSLF/TNLA ဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယူႇပွတ်းႁွင်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေၸင်ႇလႆႈပဵၼ်မႃးပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်

ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) မီးႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၸွမ်သိုၵ်းယွတ်ႈသိုၵ်း ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ်ပွင်ၶိူဝ်းၸွမ်ႁၢၼ်ၸၢႆးယီႈၸဝ်ႈသိုၵ်းၸၢႆးငိုၼ်း၊ ၸဝ်ႈပိုၼ်ၶမ်း ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် (RCSS/SSA) ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် ၶဝ်ၸဝ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ

ၾၢႆႇပႃႇတီႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတဢၢင်း TNP မီးၽူႈပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း တႃႉဢေးမွင်ႇ လႄႈတႃႉလႃႉၽေႇ
ၾၢႆႇသင်ၶ ၸဝ်ႈမီး မုၵ်ႉၸုမ်းသင်ၶၸဝ်ႈတဢၢင်းပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းမၢၼ်ႈ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈဢူးပၺ်ၺႃႇသီရိ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ဢူးတႅၵ်ႉၶိၺႃၼ တင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတဢၢင်းမွၵ်ႈ 10 ၵေႃႉမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼႆၶႃႈယဝ်ႉ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.