ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

မုၵ်ႉၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းတႆး SHAN CBO's တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သၢႆၼႄလွင်ႈမႄႈၼမ်ႉၼႂ်းမိူင်းတႆး

September,23,2016
မုၵ်ႉၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းတႆး SHAN CBO's ၼွၵ်ႈမိူင်းၼႂ်းမိူင်းလၢႆမူႇလၢႆၸုမ်းႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သၢႆၼႄငဝ်းႁၢင်ႈသဵင် လွင်ႈမႄႈၼမ်ႉၼႂ်းမိူင်းတႆး ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆးလႆႈႁပ်ႉႁူႉသၢႆငၢႆလွင်ႈမႄႈၼမ်ႉၼႂ်းမိူင်းတႆးလႄႈ လွင်ႈၽၢႆလူင်ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉၶူင်း။ပေႃးထိုင်မႃးဝၼ်းထိ 28/9/2016 ၼႆႉ ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းတႆး SHAN CBO's ၼွၵ်ႈမိူင်းၼႂ်းမိူင်းလၢႆမူႇလၢႆၸုမ်းႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သၢႆၼႄငဝ်းႁၢင်ႈသဵင် လွင်ႈမႄႈၼမ်ႉၼႂ်းမိူင်းတႆး ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆးလႆႈႁပ်ႉႁူႉသၢႆငၢႆလွင်ႈမႄႈၼမ်ႉၼႂ်းမိူင်းတႆးလႄႈ လွင်ႈၽၢႆလူင်ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉၶူင်းၼႆသေ တေၸတ်းႁဵတ်းၽွမ်ႉၵၼ်ၼႂ်းသၢမ်ဢွင်ႈတီႈ 1 တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ 2 တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး မိူင်းလူင်ၸိုင်ႈတႆး 3 တီႈ ဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႉ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်း 7.00 PM. ၼႆ

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈလႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင် သၢႆၼႄငဝ်းႁၢင်ႈသဵင် လွင်ႈမႄႈၼမ်ႉၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉသေ ၸၢႆးႁေႃသႅင် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ မုၵ်ႉၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းတႆး SHAN CBO's လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ပၢင်လူင် ဝႃႈ "ပေႃးထိုင်မႃးၼႂ်းဝၼ်းထိ 28/9/2016 ၼႆႉယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းတႆးလၢႆမူႇလၢႆၸုမ်း ၼွၵ်ႈမိူင်းၼႂ်းမိူင်း ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သၢႆၼႄ ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင် လွင်ႈမႄႈၼမ်ႉၼႂ်းမိူင်းတႆး တေသၢႆၼႄ ၼႂ်းသၢမ်ဢွင်ႈတီႈ မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး လႄႈတီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိူဝ်းၼႆႉ ယိူင်းဢၢၼ်းလူင်ဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သၢႆၼႄငဝ်းႁၢင်ႈသဵင် လွင်ႈမႄႈၼမ်ႉၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတေဢၢၼ်းၶတ်းၸႂ် ႁႂ်ႈမီးၵၢၼ်သၢင်ႈၽၢႆလူင်ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉၶူင်း ႁႂ်ႈလႆႈၼႆသေ ပေႃးဝႃႈၽၢႆလူင်ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉၶူင်းၼၼ်ႉလႆႈသၢင်ႈၶိုၼ်ႈမႃးလႆႈ ၸွမ်းၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႆၸိုင် ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈ တေမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉလႄႈၼမ်ႉတေထူမ်ႈသေတေႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉလိူဝ်ႁႅင်းသေ ဝၢၼ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းတေၸူမ်ႁၢႆၵႂႃႇ တၢင်းၼမ်ပေႃးတႅၵ်ႈၼိူင်းၼႆတေမီးပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်လႆႈၸူမ်ႁၢႆၵႂႃႇၸွမ်းၼမ်ႉၼၼ်ႉမွၵ်ႈ မိူင်းသိင်ၶၿူဝ်း (Singapore)  ၼိုင်ႈမိူင်း

ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈမိူၼ်ၼင်ႇမိူဝ်ႈ 1946-1948 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၼႂ်းဢွင်ႇတီႈၸိူဝ်းၼႆႉလၢႆလၢႆတီႈ ထူပ်းၽေးလွင်ႈပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႉႁႅင်းသေႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလႆႈပၢႆႈၵႂႃႇၵေႃႉႁူးၵေႃႉတၢင်းသေ မၢင်ႊၸိူဝ်းၵေႃႈပၢႆႈၶဝ်ႈၼႂ်းဝဵင်း မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈပၢႆႈၶဝ်ႈမႃးမီးၼႂ်းမိူင်းထႆးၸိူဝ်းၼႆႉ တိုၵ်ႉမီးထႅင်ႈတၢင်းၼမ် မိူဝ်ႈလဵဝ်သမ်ႉပဵၼ်ငဝ်းလၢႆးတီႈသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်း မေးၵေႃႇတင်ႈလွင်ႈၶိုၼ်းလီၵၼ်ၶိုၼ်းၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၶိုၼ်း ၽွင်းၼႆႉသင်ဝႃႈလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈၽၢႆၵႂႃႇယဝ်ႉၼႆၸိုင်သင်ဝႃႈ ပီႈၼွင်ႉဢၼ်လႆႈပၢႆႈ တေပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းၼႆၵေႃႈတေဢမ်ႇမီးတီႈယူႇယဝ်ႉ ယွၼ်ႉဝႃႈတေထုၵ်ႇၺႃးၼမ်ႉထူမ်ႈပႅတ်ႈယွၼ်ႉဝႃႈသၢင်ႈၽၢႆ ၸဵမ်လၢႆၽၢႆႇလၢႆတၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉသေ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈၸင်ႇလႆႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းတူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉ လႄႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ၵူႈဝၢၼ်ႈၵူႈမိူင်း ၸဵမ်ၼွၵ်ႈမိူင်းၼႂ်းမိူင်းႁႂ်ႈပေႃးလႆႈႁူႉၸွမ်းငဝ်းလၢႆး ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈယွၼ်းၽိတ်ႈမွၵ်ႇထိုင် ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶႃႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်ၼမ်ၼမ်သေၵမ်း"။ၵပ်းၵၢႆလူၺ်ႈလွင်ႈတေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သၢႆၼႄငဝ်းႁၢင်ႈသဵင် လွင်ႈမႄႈၼမ်ႉၼႂ်းမိူင်းတႆး ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉသေ တေၽိတ်ႈမွၵ်ႇထိုင်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမၢၼ်ႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူၼ်ၼင်ႇ DVB ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈလႆႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်မုၵ်ႉၸုမ်း တူင်ႇဝူင်းတႆး SHAN CBO's ယိုၼ်ႈမိုဝ်းထိုင်လႆႈ ၼၼ်ႉတေၽိတ်ႈမွၵ်ႇမႃးၼမ်ၼမ်ဝႃႈၼႆ။

ဢွၼ်လႅင်း  ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
ขับเคลื่อนโดย Blogger.