ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ဝဵင်းမိူင်းပွၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်းပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ

October, 1, 2016
မုၵ်ႉၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ၸေႊဝဵင်းမိူင်းပွၼ် လႄႈၸဝ်ႈ ၶူး ၵႃႇဝိင်ႇတႃႉ ၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉ ၵျွင်းတူၵ်း ဝဵင်းမိူင်းပွၼ် ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေၸတ်းႁဵတ်းပၢင် ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ  မီးမႄႈၶူး ၶိူဝ်းသႅၼ် ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇလွင်ႈပိုၼ်း မႃးပၼ်တၢင်းႁူႉလွင်ႈၵၢၼ်တႅမ်ႈပိုၼ်း တႅမ်ႈၶၢဝ်ႇ ။


မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 30/9/2016 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉယူႇတီႈၸဝ်ႈၶူး ၵႃႇဝိင်ႇတႃႉ ၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉ ၵျွင်းတူၵ်း ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ၸေႊဝဵင်းမိူင်းပွၼ်ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈသေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယုၵ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ၵျွင်းတူၵ်း ၸေႊဝဵင်းမိူင်းပွၼ် မီးမႄႈၶူး ၶိူဝ်းသႅၼ် ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇလွင်ႈပိုၼ်း မႃးပၼ်တၢင်းႁူႉ လွင်ႈၵၢၼ်တႅမ်ႈပိုၼ်း တႅမ်ႈၶၢဝ်ႇ  လႄႈမီးၵူၼ်းၼုမ်ႇၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ တၢင်းၼမ်။

မႄႈၶူးၶိူဝ်းသႅၼ် လႆႈပူင်သွၼ်ပၼ် လွၵ်းလၢႆးၵဵပ်းတႅမ်ႈပိုၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ လၢႆးၵဵပ်းတႅမ်ႈမီးၸိူင်ႉႁိုဝ် လႄႈ ပိုၼ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉပွင်ႇဝႃႈသင်  ပိုၼ်းၼၼ်ႉပဵၼ်ၵၢၼ်ဢၼ်လႆႈမီးမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈလႂ် တီႈလႂ် ၽႂ်ႁဵတ်း သင် လႄႈႁဵတ်းႁိုဝ်၊ မိူဝ်ႈလႂ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ပီလႂ် ဝၼ်းလႂ်  ၽႂ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸိုဝ်ႈၵူၼ်း ႁဵတ်းဢီႈသင် ႁဵတ်းႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈမိူၼ်ၼင်ႇ ၶိင်းဢွင်ႇႁႅမ်ၶိင်းလႃႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 15 ဝၼ်း 9 ပီ 2015 ၶိင်းလႃႉတၢႆႁႃႉလိပ်း ၸိူင်ႉၼၼ် ယွၼ်ႈပိူဝ်ႈသင်လႄႈဝႃႈၼၼ်လႃႇပေႃးၼၼ် မိူဝ်ႈၶူးႁႃပိုၼ်းၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႉလဵဝ်ၵူၺ်းလႆႈႁႃ မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉပေႃးလၢတ်ႈလွင်ႈၶိူဝ်းပိုၼ်းၼႆထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၵွၼ်ႇ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတေလၢတ်ႈလႆႈမိူၼ်မိူဝ်ႈလဵဝ် မိူဝ်ႈၼၼ်ႉပေႃးဢမ်ႇႁူႉၸၵ်းၵၼ် ၼႆဢမ်ႇႁတ်းလၢတ်ႈၼႄၵၼ်ၵွၼ်ႇ။                       
လိူဝ်ၼၼ်ႉယင်းသပ်းလႅင်းၼႄပႃးဝႃႈ ၵၢၼ်တႅမ်ႈပိုၼ်းၵေႃႈမိူၼ်ၵၼ်တင်းၵၢၼ်တႅမ်ႈၶၢဝ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။


ၸၢႆးၶိူဝ်းၶိူဝ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇဢၼ်လႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇႁဝ်းၶႃႈ ဝႃႈ ဢိင်ၼိူဝ်ၸဝ်ႈၶူး ၵႃႇဝိင်ႇတႃႉ ႁဝ်းၶႃႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ မုၵ်ႉၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ TYO ႁဝ်းၶႃႈသေလႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင် ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူင်ႉၼႆၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်မီးၽွၼ်းလီလႄႈလႆႈၽိူမ်ႉထႅမ်တၢင်းႁူႉၶိုၼ်ႈမႃးၼမ်တေႉတေႉၶႃႈ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ လႆႈႁဵၼ်းႁူႉထိုင်လၢႆးၵၢၼ်တႅမ်ႈၶၢဝ်ႇတႅမ်ႈပိုၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇမႄႈၶူး ၶိူဝ်းသႅၼ် ႁဝ်းၶႃႈလႆႈမႃးပူင်သွၼ်ပၼ် ၼၼ်ႉ လႆႈဝႃႈမီးၽွၼ်းလီတေႉတေႉၶႃႈ ။


ယိူင်းဢၢၼ်းလူင်ဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉၵေႃႈ ပိူဝ်ႈတႃႇတေၽိူမ်ႉထႅမ် ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၶႃႈ ႁႂ်ႈပေႃးလႆႈႁူႉထိုင် လၢႆးၵၢၼ်လူၶၢဝ်ႇ လူပိုၼ်း တႅမ်ႈၶၢဝ်ႇ တႅမ်ႈပိုၼ်း ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ ၸၢႆးၶိူဝ်းၶိူဝ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ဢၼ်လႆႈႁူမ်ႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇလၢတ်ႈ။

ၶၢဝ်ႇ ဢွၼ်လႅင်း ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
Photo Sai Khur Khur

ขับเคลื่อนโดย Blogger.