ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလၢႆးၶႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၽူႈဢႃႇယုယႂ်ႇလႄႈၵူၼ်းၼုမ်ႇဢုပ်ႇၵုမ်လွင်ႈပၢၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉ

10/30/2559 08:00:00 หลังเที่ยง

October, 31, 2016 ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇ ႁဵၼ်းႁူႉလွင်ႈပိုၼ်း ပၢၼ်ၸဝ်ႈၾႃ ႉ ၼႆသေ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉ ထူပ်းၽူ...

ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ တိုၵ်းသူၼ်း ထိုင်ၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်းႁႂ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ပိူဝ်ႈတႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်

10/30/2559 11:27:00 ก่อนเที่ยง

October, 31, 2016 ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ တိုၵ်းသူၼ်း ထိုင်ၸုမ်းဢၼ်ဢမ်ႇပႆႇလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵေႃႈႁႂ်ႈလႆႈ မႃးလူင်းလ...

TYN ဢွၵ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈယုၵ်ႉယွင်ႈဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ၸွမ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸၢႆးသူႉၵေႃႉလႆႈႁပ်ႉသူး ၸဝ်ႈသုၸၼ်ႇတီႇ

10/27/2559 08:54:00 ก่อนเที่ยง

October, 27, 2016 ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဢွၵ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈယုၵ်ႉယွင်ႈ ၸၢႆးသူႉဢၼ်လႆႈႁပ်ႉသူးရၢင်းဝလ်းၸဝ်ႈသုၸၼ်ႇတီႇ ၵေႃႉထူၼ်ႈၵဝ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇပီ...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းႁူမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၽူႈၵွၼ်းပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ တေႃႇၼီႇၼီႇဢွင်ႇ

10/27/2559 08:30:00 ก่อนเที่ยง

October, 27, 2016 ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်း ဢမ်ႇႁၼ်လီၼိူဝ်လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ၽူႈၵွၼ်းပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ တေႃႇၼီႇၼီႇဢွင်ႇ ဢမ်...

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၶဵင်ႈၶႅင်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ပွတ်းမိူင်းသူႈ

10/26/2559 11:11:00 หลังเที่ยง

October, 27, 2016 တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လႄႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၶဵင်ႈၶႅင် ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ် ႁၢဝ်...

ၵူၼ်းမိူင်းသူႈထုၵ်ႇၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းတၢႆ လူၺ်ႈဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင်

10/26/2559 08:52:00 หลังเที่ยง

October, 27, 2016 ၸၢႆးသူႉ ၵူၼ်းမိူင်းသူႈ ထုၵ်ႇၺႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းတၢႆ မိူဝ်ႈၽွင်းႁေႃႈလူတ်ႉၶိူင်ႈတေပွၵ်ႈ ၶိုၼ်းႁိူၼ်းတီႈ ဝၢၼ်ႈၶူဝ်ၸူမ်။

ၼုမ်ႇႁႅင်းၵၢၼ်တႆးၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈ ၵႂႃႇၽႃႇသႂ်ႇၺႃးၵႃးလူတ်ႉတူႈ လႆႈလုတၢႆ

10/26/2559 08:10:00 ก่อนเที่ยง

October, 26, 2016 ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းတႆး ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉႁေႃႈလူတ်ႉၶိူင်ႈၽႃႇသႂ်ႇၵႃးလူတ်ႉတူႈသေတၢႆထင်တီႈ။

ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၶွပ်ႈၶူပ်ႇတဵမ် 28 ပီ

10/26/2559 07:58:00 ก่อนเที่ยง

October, 26, 2016 ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶ​ရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 28 ပီ လႄႈ ပၢင်တွၼ်ႈသူး ရၢင်...

ၸဝ်ႈၶူးပႃးဢေႃး ပၼ်ႇတိတ ၸိူဝ်ႉသၢႆၶိူဝ်းတႆး ၼင်ႈသမႃႇထိသေလူႉလွၼ်ႇသုတ်းမုၼ်ၵႂႃႇလူၺ်ႈဢႃႇယူႉၸဝ်ႈလႆႈ 101 ပီ

10/25/2559 09:20:00 ก่อนเที่ยง

October, 25, 2016 ၸဝ်ႈၶူးပႃးဢေႃး ပၼ်ႇတိတ ၸိူဝ်ႉသၢႆၶိူဝ်းတႆး ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈသဵင်လိုဝ်းလင် ၼႂ်းမိူင်းတႆး - ထႆး ၽွင်းတိုၵ်ႉၼင်ႈသမႃႇထိယူႇၼၼ်ႉလႆႈလ...

ၶၢဝ်းတၢင်းၽူႈၼမ်းၼႂ်း (3) SSPP/SSA လႆႈဢွၵ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း ပိူင်ၾႅတ်ႉတရႄႇ မိူင်းသဝိတ်ႉသိူဝ်ႇလႅၼ်ႇ လႄႈ မိူင်းၼေႃႇဝေလ်း

10/22/2559 07:32:00 หลังเที่ยง

October, 23, 2016 22.10.2016 ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ( 3) ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸဝ်ႈပႃႉထုၼ်း လႄႈ ၽူႈတၢင်တူဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ...

ၽူႈၼမ်းၼႂ်း မၢႆ (3) လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း SSPP/SSA ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ

10/21/2559 09:44:00 ก่อนเที่ยง

October, 21, 2016 ၸဝ်ႈႁၢၼ်ပထုၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်း မၢႆ ( 3)  ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လႄႈ ၸၢႆးၶမ်းမူၼ်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽ...

ပၢင်ဢၢပ်ႈၶိုၼ်းၵူၼ်းမူၼ်ႉမေးတူဝ်ၸႂ် ၸုပ်ႈထီႉ (1) တပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း (999) SSPP/SSA ထုင်ႉမိူင်းယဵၼ်

10/21/2559 08:47:00 ก่อนเที่ยง

October, 21, 2016 ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ဢၢပ်ႈၶိုၼ်းၵူၼ်းမူၼ်ႉမေးတူဝ်ၸႂ် ၸုပ်ႈထီႉ ( 1)  တီႈတ...

ႁူင်းယႃမၢၵ်ႇတႃသီႇတၵူႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယူတ်းယႃမၢၵ်ႇတႃပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 4 ဝၼ်း

10/12/2559 08:27:00 หลังเที่ยง

October,13, 2016 ႁူင်းယႃမၢၵ်ႇတႃသီႇတၵူႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယူတ်းယႃမၢၵ်ႇတႃပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 4 ဝၼ်း။ မီး (Video)

ၼုမ်ႇယိင်းတႆး ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းႁေႃႈလူတ်ႉၽႃႇတူၼ်ႈမႆႉတၢႆ

10/12/2559 09:15:00 ก่อนเที่ยง

October, 12, 2016 ယိင်းမူဝ် ပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းတႆး ၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈ ၽႃႇၺႃးတူၼ်ႈမႆႉ သေလႆႈတၢႆၵႂႃႇထင်တီႈ ဢူၺ်းၵေႃႉဢူၺ်းသေႈဢဝ်တူဝ်တၢႆ...

ႁူင်းယႃမၢၵ်ႇတႃသီႇတၵူႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယူတ်းယႃမၢၵ်ႇတႃပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 4 ဝၼ်း

10/11/2559 10:31:00 หลังเที่ยง

October, 12, 2016 ႁူင်းယႃမၢၵ်ႇတႃသီႇတၵူႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင် ယူတ်းယႃ မၢၵ်ႇတႃ ပၼ်လၢႆလၢႆၼိူဝ်ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ပွၵ်ႈၵမ်း 4   ၸတ...

ၵူၼ်းမိူင်းသူႈ သွင်ၵေႃႉ ၵႂႃႇႁႃႁဵပ်းယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း

10/08/2559 08:35:00 หลังเที่ยง

October, 9, 2016 ၵူၼ်းမိူင်းသူႈသွင်ၵေႃႉပူႇလၢၼ်ၵႂႃႇႁႃႁဵပ်း ၼိူဝ် လွႆၶူင်းပူၵ်းလၢၼ်ႇ တီႈႁိမ်းလွႆလၢင်းၵဝ်ႈႁၢင်ႉ ဢၼ်မီးၽၢႆႇၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ...

သိုၵ်းၶၢင် KIA ပိၵ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် လႃႈသဵဝ်ႈ မူႇၸေႈ ႁေႉဢိုတ်းၵိုတ်းၵႃး ၵူၼ်းမိူင်းၵဵပ်းယွၼ်းငိုၼ်းၵႃႈၶွၼ်ႇ လူတ်ႉၵႃးၵူၼ်းမိူင်း လူၺ်ႈဢမ်ႇၶဝ်ႈၶႂင်ႇမၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်း

10/08/2559 09:42:00 ก่อนเที่ยง

October,8,2016 တပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃ ၶၢင်  KIA  ႁေႉၵိုတ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် လႃႈသဵဝ်ႈ မူႇၸေႈ တီႈတေၶဝ်ႈၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႈ  ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်...

ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈထူဝ်းၼႃႈသိုၵ်းၶဝ်ႈတိုၵ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ႁၢႆလၢႆလႆႈ

10/08/2559 08:53:00 ก่อนเที่ยง

October, 8, 2016 ဢိင်ၼိူဝ် တပ်ႉ သိုၵ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ထူဝ်းၼႃႈသိုၵ်းတေႃႇ သိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႆႉသေ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် လႄႈ လွင်ႈ...

မုၵ်ႉၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး လၢႆမူႇလၢႆၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တုမ်ႊလူင်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး

10/05/2559 09:36:00 หลังเที่ยง

October, 6, 2016 မုၵ်ႉၸုမ်းတ ူင်ႇ ဝူင်းၵူၼ်းတႆး လၢႆလၢႆၸုမ်း လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်တုမ်ႊလူင်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇႁႂ်ႈၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်းတေၽ...

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းယွၼ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်ၽိတ်းမၢႆမီႈ

10/05/2559 08:59:00 หลังเที่ยง

October, 6, 2016 ၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်း ၸေႊတွၼ်ႈ ၵဵင်းမႆႇ ႁူမ်ႈမိုဝ်းတင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈႁၢၼ် လႄႈၽၢႆႇၽွင်းငမ်းဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႊတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ သေၵူတ်...

မုၵ်ႉၸုမ်းႁႅင်းၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၵဵင်းမႆႇ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း

10/04/2559 09:27:00 ก่อนเที่ยง

October, 4, 2016  မုၵ်ႉၸုမ်းႁႅင်းၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၵဵင်းမႆႇ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸတ်းႁဵတ်းတီႈႁူင်းႁႅမ်း ထႃးၼိၼ်း ၵဵင...

ၸုမ်းသိုၵ်း ဝ UWSA ပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း ၵူၼ်းသိုၵ်းလႄႈ ထွၼ်တပ်ႉဢွၵ်ႇပၼ်ၶိုၼ်း မိူင်းလႃးယဝ်ႉ

10/04/2559 09:14:00 ก่อนเที่ยง

October, 4, 2016 ၸုမ်းသိုၵ်း ဝ UWSA ပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းသိုၵ်းမိူင်းလႃးလႄႈ ထွၼ်ဢဵၼ်ႁႅင်းဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈၼႃႈလိၼ်ၵုမ်းၵမ်မိူင်းလႃးယဝ်ႉ သွင်တပ်ႉသိုၵ်းဢွၵ်ႇ...

ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၶဝ်ႈတိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႄႈ မီးၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းၽေးယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းႁိမ်းသွင်ႁဵင်

10/03/2559 05:54:00 หลังเที่ยง

October, 4, 2016 မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 1-3/10/2016 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း ပိုတ်းယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတ...

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သွၼ်ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉပၢႆးဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢင်းယိင်းၼုမ်ႇ ၸုပ်ႈထိ ၼိုင်ႈ

10/03/2559 09:55:00 ก่อนเที่ยง

October,3,2016 ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ်ယုၵ် ႉ မုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉ ပၢႆးဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢင်းယိင...

ၸုမ်းသိုၵ်းဝ UWSA ၶဝ်ႈပူတ်းၵွင်ႈတီႉၺွပ်းတပ်ႉႁူမ်ႇလူမ်း တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းလႃး NDAA

10/02/2559 08:02:00 หลังเที่ยง

October, 3, 2016 ၸုမ်းသိုၵ်းဝ UWSA ၸႂ်ႉဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်း 600 ပၢႆ ၶဝ်ႈႁုပ်ႈသိမ်းပူတ်းၵွင်ႈ တီႉၺွပ်းတပ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းလႃး NDAA ၼ...

ขับเคลื่อนโดย Blogger.