ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ပၢင်ဢၢပ်ႈၶိုၼ်းၵူၼ်းမူၼ်ႉမေးတူဝ်ၸႂ် ၸုပ်ႈထီႉ (1) တပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း (999) SSPP/SSA ထုင်ႉမိူင်းယဵၼ်

October, 21, 2016
ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ဢၢပ်ႈၶိုၼ်းၵူၼ်းမူၼ်ႉမေးတူဝ်ၸႂ် ၸုပ်ႈထီႉ (1)  တီႈတပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း (999) SSPP/SSA ထုင်ႉမိူင်းယဵၼ်။


ဝၼ်းထီႉ 21/10/2016 ၽူႈသိုပ်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပွင်ႇလၢတ်ႈမႃးဝႃႈ ဝၢႆးသေပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA မီးပေႃႇလသီႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ယဝ်ႉ လႆႈၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ သူႇ ၵိၼ် သမ်း ယႃႈမဝ်းၵမ်မႃးၼင်ႇႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်း လႄႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 01/08/2016 လႆႈဢဝ်ၵူၼ်းၵႃႉ ၶၢႆ သူႇ ၵိၼ် သမ်း ယႃႈမဝ်းၵမ်မႃးတိုတ်းယႃႈပၼ်တီႈ တပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း (999) SSPP/SSA ထုင်ႉမိူင်းယဵၼ်သေ ထိုင်မႃးဝၼ်းထီႉ  21/10/2016  ၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ လႄႈ ၵေႃႇမတီႇၸုမ်း  ဝၢၼ်ႈ ဢိူင်ႇၶဝ် မႃးထွၵ်ႈၶၢမ်ႇႁပ်ႉႁွင်း ဢဝ်တင်းမူတ်း 69 ၵေႃႉသေ တင်းၽၢႆႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လႆႈၸတ်း ႁဵတ်းပၢင်ဢၢပ်ႈၶိုၼ်းၵူၼ်းမူၼ်ႉမေးတူဝ်ၸႂ် ၸုပ်ႈထီႉ (1)  တီႈတပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း (999) ထုင်ႉမိူင်းယဵၼ်ꧦ။


ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းတႃႇတေၵႅတ်ႇၶၽေဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လၢတ်ႈတီႈၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ꧦဢၼ်လႆႈဢဝ်ၵူၼ်းမႃးမူၼ်ႉမေးတူဝ်ၸႂ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ၸုပ်ႈထီႉ (1)  ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ တင်းမူတ်းမီးၵူၼ်းမူၼ်ႉမေးတူဝ်ၸႂ် 80 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉတေမီး ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် 4 ၵေႃႉ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆတင်းသူႇၵိၼ်သမ်း 6 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းသိုဝ်ႉသူႇၵိၼ်သမ်း 70 ၵေႃႉ ၶၢဝ်းတၢင်းမူၼ်ႉမေးတူဝ်ၸႂ် တင်ႈတႄႇ ဝၼ်းထီႉ 01/08/2016 -21/10/2016 ႁူမ်ႈ 51 ဝၼ်းၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေမူၼ်ႉမေးတူဝ်ၸႂ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႆႈသေဢမ်ၵႃး သမ်ႉပေႃးတေပဵၼ်ၽွၼ်းလီတႃႇပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းပႃးၼႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈ ဢွၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၶူဝ် တႅၼ်ႈ တၢင်း တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 33 ဝၼ်း ၶုတ်းတၢင်း တၢင်းၵႂၢင်ႈ 20 ပေႇ တၢင်းယၢဝ်းၵႆ     6 လၵ်း လႄႈ လႆႈႁဵတ်းၶူဝ်လွတ်ႇယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ 6 လင်ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၸၢႆးသု ၽူႈၼမ်းၼႂ်း 2 ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ယၢမ်ႈလၢတ်ႈတီႈ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇယဝ်ႉမိူၼ်ၵၼ်ဝႃႈ ꧦမိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၶၢဝ်းတၢင်းလၢႆလိူၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယၢမ်ႈႁဵတ်းပၢင်သပ်းလႅင်း လၢတ်ႈၼပေၼ်ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈပေႃးလႆႈႁူႉထိုင်လွင်ႈၽိတ်းၽေးယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉမႃး လၢႆလၢႆ ပွၵ်ႈယဝ်ႉၼႆလႄႈ ဢၼ်လူင်းၸႅတ်ႈထတ်းၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ သူႇ ၵိၼ် သမ်း ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ လႆႈၸႅတ်ႈထတ်းၺႃးၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်ၵႃႉၶၢႆသူႇၵိၼ်သမ်းၸပ်းတိတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်ပေႃးၼႆၸိုင် တိုၼ်းတေဢမ်ႇဝႆႉ ၼႃႈလဵၵ်ႉၼႃႈယႂ်ႇ တေႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်သေပၼ်တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်းပဵၼ်ၶၵ်ႉပဵၼ်တွၼ်ႈၼၵ်းၼၵ်းၼႃၼႃ လႄႈ ယူႇတီႈ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ဢၼ်ပႃႇတီႇ မႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ယိပ်းၵုမ်ၵမ်ဝႆႉယူႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေဢၢၼ်းတူင်ႉၼိုင်ၵူတ်ႇၸႅတ်ႈထတ်းၵႂႃႇၵူႈတီႈတီႈ ႁႂ်ႈပေႃးသဵင်ႈႁၢႆဝွတ်ႈဝၢႆးၵႂႃႇလႆႈꧦ ဝႃႈၼႆ၊
 
ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈလွင်ႈၸႅတ်ႈထတ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၼင်ႇႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်းယူႇမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉသေ လႆႈတီႉၺွပ်း ဢဝ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းၵႃႉၶၢႆသူႇၵိၼ်သမ်းၸပ်းယႃႈမဝ်းၵမ်ၼၼ်ႉ မႃးယူတ်းယႃမူၼ်ႉမေးတူဝ်ၸႂ်ပၼ် ၼင်ႇႁိုဝ် သမ်ႉပေႃးတေဢမ်ႇလႆႈပဵၼ်ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆသူႇၵိၼ်းသမ်းၸပ်းယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉထႅင်ႈသေဢမ်ႇၵႃး ၵူၼ်းၸိူဝ်းၸႃႉ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် မၢင်ၵေႃႉမၢင်ႁိူၼ်းၵေႃႈ တူင်ႉတိုၼ်ႇၵူဝ်ႁေၵၼ်သေ လႆႈဢိုတ်းႁိူၼ်း ဢွၵ်ႇပၢႆႈႁိူၼ်းယေး ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵႂႃႇႁႃမႅပ်းသေႃႉၸွမ်းၼႂ်းဝဵင်း တၢင်ႇဢိူင်ႇ တၢင်ႇဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီးတၢင်းၼမ်ၼႆယဝ်ႉ။
 
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး


ขับเคลื่อนโดย Blogger.