ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၸဝ်ႈၶူးပႃးဢေႃး ပၼ်ႇတိတ ၸိူဝ်ႉသၢႆၶိူဝ်းတႆး ၼင်ႈသမႃႇထိသေလူႉလွၼ်ႇသုတ်းမုၼ်ၵႂႃႇလူၺ်ႈဢႃႇယူႉၸဝ်ႈလႆႈ 101 ပီ

October, 25, 2016
ၸဝ်ႈၶူးပႃးဢေႃး ပၼ်ႇတိတ ၸိူဝ်ႉသၢႆၶိူဝ်းတႆး ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈသဵင်လိုဝ်းလင် ၼႂ်းမိူင်းတႆး - ထႆး ၽွင်းတိုၵ်ႉၼင်ႈသမႃႇထိယူႇၼၼ်ႉလႆႈလူႉလွၼ်ႇသုတ်းမုၼ်ၵႂႃႇလူၺ်ႈဢႃႇယူႉၸဝ်ႈလႆႈ 101 ပီ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 24/10/2016 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 4.05 မိၼိတ်ႉၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၶူးပႃးလႆႈလုၵ်ႉမႃးၼင်ႈသမႃႇထိ သေလႆႈလူႉလွၼ်ႇသုတ်းမုၼ်ၵႂႃႇၵတ်းၵတ်းယဵၼ်ယဵၼ် လူၺ်ႈဢႃႉယူႉၸဝ်ႈလႆႈ 101 ပီႊ တီႈဝတ်ႉတဵၼ်ႇသျႆး ဢိူင်ႇမႄႈၼႃးဝၢင်း ၸေႊဝဵင်းမႄႈဢၢႆး ၸေႊတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ လႄႈ တၢင်းပီႈၼွင်ႉ လုၵ်ႈလၢၼ် လႄႈ ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်ဝတ်ႉတဵၼ်ႇသျႆး ၸင်ႇလႆႈဢဝ်တူဝ်ၸဝ်ႈၶူးပႃးသူင်ႇႁူင်းယႃ မိူင်းၾၢင်ပိူဝ်ႈတႃႇၵူတ်ႇထတ်းၼႂ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၶူးပႃးသေ ဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်ၸဝ်ႈၶူးပႃး မႃးႁႅၼ်းတၢၼ်းၸပႃႇၼ ႁႅၼ်းတၢၼ်းတၢင်းလီၵုသူလ်ႇၵႂႃႇၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈထုင်း ၸၢဝ်းၿုတ်ႉထ မီးဝႆႉ ဝၼ်းလႄႈၶၢဝ်းယၢမ်းဢၼ်တေႁႅၼ်းတၢၼ်းသၢင်းၵျူဝ်ႇ ၸဝ်ႈၶူးပႃးၼၼ်ႉယူႇတီႈ ပီႈၼွင်ႉလုၵ်ႈလၢၼ် လႄႈၵေႃၵမ်ၵၢၼ်ဝတ်ႉတဵၼ်ႇသျႆး တေႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ်သေတေၸတ်းၵႂႃႇၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။


ၸဝ်ႈၶူးပႃး ဢေႃး ဢမ်ႇၼၼ်ၸဝ်ႈသြႃႇပၼ်ႇတိတ ၼႆႉပဵၼ်လုၵ်ႈလုင်း လုင်းႁဵင်ၸၼ်ႇတႃႇ ပႃႈၼၢင်းႁဵင်ပေး လႄႈ မီးပီႈၼွင်ႉႁူမ်ႈတွင်ႉၵၼ် 10 ၵေႃႉ ၸဝ်ႈၶူးပႃးဢေႃးပဵၼ်ၵေႃႉတီႈ 10  မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႂ်းပီႈၼွင်ႉ 10 ၼၼ်ႉၵိုတ်းၸဝ်ႈၶူးပႃးဢေႃးပႃးလဵဝ်
ၸိုဝ်ႈမိူဝ်ႈလဵၵ်ႉ ႁွင်ႉ ၸၢႆးဢေႃး ၵိူတ်ႇဝၼ်းဢင်းၵၢၼ်း လိူၼ် 12  မိူဝ်ႈပီႊသႃႇသၼႃႇ 2461 ၼီႊပီႊၶရိတ်ႉ 1918 တီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၼေႃႇ ဢိူင်ႇပၢင်သၢင်း ၸႄႊဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆယဝ်ႉ၊


ၸဝ်ႈၶူးပႃးဢေႃး လႆႈၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၸဝ်ႈသၢင်ႇၼုင်ႈၽႃႈလိူင် မိူဝ်ႈဢႃႇယုလႆႈ 7 ၶူပ်ႇ တေႃႇထိုင် ဢႃႇယူႉၸဝ်ႈလႆႈ 15 ပီႊသေယွၼ်ႉလူၺ်ႈ ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းၵမ်ႇၽႃႇပွၵ်ႈသွင်လႄႈလႆႈထၢၵ်ႇ မႃးႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ပဵၼ်သိုၵ်း ႁၢၼတႆး လူၺ်ႈမီးၸၼ်ႉထၢၼ်ႈသိုၵ်း ပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းသေယၢမ်ႈဢွၼ်လုၵ်ႈၼွင်ႉသိုၵ်း ၵႂႃႇတိုၵ်းၽူႈၶဵၼဢွင်ႇ ပေႉၽူႈၶဵၼ်လူၺ်ႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈလူႉသုမ်းတၢႆၽၢႆႇသိုၵ်းတႆးသေၵေႃႉ။


ဝၢႆးသေလႆႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်သိုၵ်းသေၸဝ်ႈၶူးပႃးဢေႃးလႆႈ မႃးၶၢမ်ႇသၢင်ႇၼုင်ႈၽႃႈလိူင်ပဵၼ်မုၼ်ၸၢင်းၶိုၼ်းတီႈ ၸဝ်ႈၶူး ပၺ်ႇၺႃႇ မိူဝ်ႈပီႈ သႃႇသၼႃႇ 2497 ၼီႈ သေလႆႈႁဵၼ်းႁူႉလွင်ႈဢၵ်ႉၶရႃႇ တၢင်းၸၢင်ႈတၢင်းမေႃ  ၵၢၼ်တႆႈတဵၼ်းႁဵတ်းဢၢင်း လွင်ႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇဢွင်ႇယမ် ၼႂ်းယႂ်းႁိုၼ်ၽိုၼ်ၵျၢမ်းၵဝ်ႇၵႄႇၸိူဝ်းၼႆႉ


ၸဝ်ႈၶူးပႃးဢေႃး ဢမ်ႇၼၼ်ၸဝ်ႈသြႃႇပၼ်ႇတိတၼႆႉ မိူဝ်ႈၽွင်းၸဝ်ႈၵျၢင်ႉၵမ်တိုဝ်းသိလ်ၽႃႇဝၼႃႇယူႇၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၶူးပႃးဢေႃးလႆႈၵႂႃႇၼင်ႈသမႃႇထိ ဢဝ်ဝႃႇသႃ တီႈထၢတ်ႈလွႆၸွမ်ဝႄႈ ထမ်ႈမိူင်းၼႃႉ  ဢိူင်ႇမိူင်းၼႃႉ  ၸႄႊဝဵင်းၵဵင်းလၢဝ် ၸေႊတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ပဵၼ်တီႈလွႆသုင် ပဵၼ်တီႈဢၼ်ႁၢင်ႇၵႆၼမ်ႉ ဢမ်ႇမီးၾႆး ဢမ်ႇမီးတၵႃႇသတ်ႉထႃး သင်သေ ၸဝ်ႈၶူးပႃးဢေႃးယူႇလွတ်ႈမႃးလႆႈ လႄႈ ၵွပ်ႈလွင်ႈတၢင်းၵျၢင်ႉၵမ်လီ ၶဵင်ႈၶႅင်တေႃႇသိၼ်ထမ်းၼင်ႇမၼ်ႈၵိုမ်း သေႁဵတ်းႁႂ်ႈတၵႃႇသတ်ႉထႃး ပီႈၼွင်ႉတႆးလႄႈပီႈၼွင်ႉထႆးၶဝ် ယုမ်ႇယမ်ၼပ်ႉထိုဝ်ၸဝ်ႈၶူးပႃးဢေႃးတႄႉတႄႉ                                                    ၼပ်ႉယမ်ၸဝ်ႈၶူးပႃးဢေႃး မိူၼ်ပဵၼ်ၸဝ်ႈထွတ်ႈၸဝ်ႈမျၢတ်ႈတူၼ်ၼိုင်ႈၼႆၵွၼ်ႇယဝ်ႉ။

ဢွၼ်လႅင်း ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
Photo  khaosod
ขับเคลื่อนโดย Blogger.