ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၽူႈၼမ်းၼႂ်း မၢႆ (3) လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း SSPP/SSA ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ

October, 21, 2016
ၸဝ်ႈႁၢၼ်ပထုၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်း မၢႆ (3)  ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လႄႈ ၸၢႆးၶမ်းမူၼ်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး။


ဝၼ်းထီႉ 20/10/2016 ပူၼ်ႉမႃး ၸဝ်ႈႁၢၼ်ပထုၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်း မၢႆ (3) ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လႄႈ ၸၢႆးၶမ်းမူၼ်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း လႆႈမႃးဝႄႉႁွတ်ႈထိုင်တီႈ ဝဵင်းလူင် မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး တွၼ်ႈတႃႇတေၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း လွင်ႈဢုပ်ႉပိူင်ႇပူၵ်းပွင်ဝၢၼ်ႈမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸွမ်းၼင်ႇ ၸိုင်ႈမိူင်း သဝိတ်ႉသျိူဝ်ႈလႅၼ်း (Switzerland) လႄႈ ၸိုင်ႈမိူင်းၼေႃးဝူၺ်း (Norway) လႆႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇမႃး လွင်ႈဢုပ်ႉပိူင်ႇပူၵ်းပွင်ဝၢၼ်ႈမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႆယဝ်ႉ၊ 


ၽွင်းမိူဝ်ႈတိုၵ်ႉမႃးၵိုတ်းလိုဝ်ႈတီႈဝဵင်းလူင် မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆးၼႆႉ ၸဝ်ႈႁၢၼ်ပထုၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်းမၢႆ (3) ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လႄႈ ၸၢႆးၶမ်းမူၼ်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း လႆႈပၼ်တိုဝ်ႉတၢင်းမႃးႁူပ်ႉထူပ်းပႃး ၸုမ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်တႆး လႄႈ ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢွင်ႈတီႈလုမ်း ၸုမ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်တႆး ဝဵင်းမိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆးသေ ၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ မီးၽူႈၶဝ်ႈမႃးႁူပ်ႉထူပ်းၸွမ်း 10 ၵေႃႉပၢႆ လႄႈ ႁႅၼ်းပၢင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇၵၼ်ယဝ်ႉ လႆႈဢုပ်ႇၵုမ်တိူင်ႇပၢင်ၵၼ်လၢႆလၢႆလွင်ႈသေဢမ်ႇၵႃး ၸဝ်ႈႁၢၼ်ပထုၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်းမၢႆ (3) ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လႆႈပၼ် တၢင်းႁၼ်ထိုင်  ꧦလွင်ႈၵၢၼ်ပဵၼ်မူႇၸုမ်း လႄႈ လွင်ႈတႃႇ တေတူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇ 
တၢင်းၼႃႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈပေႃးထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ ၸွမ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင် လႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်သမ်ႉပေႃးတေၶဝ်ႈထိုင်ၵၢၼ်ပဵၼ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းသေဢမ်ႇၵႃး ၼင်ႇႁိုဝ်သမ်ႉပေႃးတေၵွင်ႉသွတ်ႇထိုင်ၵၼ်လႆႈတင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၼွၵ်ႈမိူင်း လႄႈ ၼႂ်းမိူင်း ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉသေ

ၸဝ်ႈႁၢၼ်ပထုၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်းမၢႆ (3) လႆႈၾၢၵ်ႇၵႂၢမ်းထိုင်ဝႃႈ ယွၼ်းႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၼႂ်းမိူင်းၵွၵ်ႇၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း ႁႂ်ႈမေႃၶဝ်ဢွၵ်ႇႁႃၵၼ် လႄႈ ႁႂ်ႈပေႃးလႆႈပဵၼ်တူင်ႇဝူင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးဢၼ်ၵႅၼ်ႇၶႅင် ပုၼ်ႈတႃႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းႁဝ်း ဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈ သင်ဝႃႈပေႉတူဝ်ၵႅၼ်ႇၶႅင်ၵၼ်ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူဝ်းဝၢၼ်းမိူင်းႁဝ်းသေ ၸွႆႈပူၵ်းပွင်ပၵ်းသွမ်ႈပၼ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးႁဝ်းၶိုၼ်းသေၵမ်းꧦ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
ขับเคลื่อนโดย Blogger.