ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၶၢဝ်းတၢင်းၽူႈၼမ်းၼႂ်း (3) SSPP/SSA လႆႈဢွၵ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း ပိူင်ၾႅတ်ႉတရႄႇ မိူင်းသဝိတ်ႉသိူဝ်ႇလႅၼ်ႇ လႄႈ မိူင်းၼေႃႇဝေလ်း

October, 23, 2016
22.10.2016 ၽူႈၼမ်းၼႂ်း (3) ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸဝ်ႈပႃႉထုၼ်း လႄႈ ၽူႈတၢင်တူဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ SSPP/SSA ၸၢႆးမူၼ်းၶမ်း ႁွတ်ႈၽႅဝ်ထိုင် ၶဵင်ႇႁိူဝ်းမိၼ် သုဝၼ်ႇၼၽူမ်း မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး တေဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇ မိူင်းသဝိတ်ႉသိူဝ်ႇလႅၼ်ႇ လႄႈ မိူင်းၼေႃႇဝေလ်း တႃႇတေၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း ပိူင်ၵၢၼ်မိူင်း ၾႅတ်ႉတရႄႇ ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတင်းသွင်မိူင်း ၽိတ်ႈမွၵ်ႇသေ ၸတ်းႁႅၼ်းပၼ် ၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။
မၼ်းၸဝ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ "တေၵွႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း လွင်ႈၸႅၵ်ႇၽႄ ဢႃႇၼႃႇ လႄႈ ပိူင်ၾႅတ်ႇတရႄႇ Power Sharing and Federalism ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းသဝိတ်ႉသိူဝ်ႇလႅၼ်ႇ လႄႈ မိူင်းၼေႃႇဝေးလ် ၸတ်းႁႅၼ်းပၼ် ၵူၼ်းတေၵႂႃႇမွၵ်ႈ 20 ပၢႆ ၼိုင်ႈၸုမ်းလႂ်  2 ၵေႃႉ ၵမ်ႉပႃႈၼမ် ပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း UNFC" ဝႃႈၼႆ၊


မၼ်းၸဝ်ႈသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ "ၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းပွၵ်ႈၼႆႉတႄႉ ယိူင်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈပဵၼ်ၵၢၼ်ၵမ်ႉထႅမ် တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၢၼ်မိူင်း Political Dialogue ၼႆယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ပဵၼ်တႃႇၵမ်ႉထႅမ်တႄႉယူႇႁိုဝ် ဢမ်ႇပဵၼ်ႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တႄႉ ၵမ်ႉပႃႈၼမ် ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူၺ်း ပေႃးၶဝ်ဢမ်ႇပိုတ်ႇၸႂ်ၵႂၢင်ႈတေႃႇၵူၼ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်ၼႆၸိုင် ၵႂႃႇဢွၵ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း ၸွတ်ႇတူဝ်ႈလူၵ်ႈၵေႃႈ မၼ်းဢမ်ႇပဵၼ်လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ်လႆႈဝႃႈၼၼ် သေတႃႉၵေႃႈ တွၼ်ႈတႃႇသုၼ်ႇတူဝ် ၵေႃႉဢၼ်လႆႈၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းတႄႉ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈမီးၽွၼ်းလီ တႃႇႁႃတၢင်းႁႃႉ ထႅမ်တူဝ်ၵဝ်ႇသေ မႃးၸႅၵ်ႇဝၢၵ်ႈတၢင်းႁႃႉပၼ်ၵူၼ်းယူႇၽၢႆႇလင်ယူႇ" ၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း ပိူင်ၵၢၼ်ၾႅတ်ႇတရႄႇ တီႈမိူင်းသဝိတ်ႉသိူဝ်ႇလႅၼ်ႇၼႆႉ မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ် ၸၼ်ႇၼဝိူဝ်ႇရီႇ ပီ 2016 ဝၢႆးသေလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းငမ်းယဵၼ် NCA ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ EAOs' လၢႆမူႇလၢႆၸုမ်းၵေႃႈ လႆႈဢွၵ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းမႃးယူႇမိူၼ်ၵၼ်ၼႆယဝ်ႉ။

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.