ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သွၼ်ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉပၢႆးဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢင်းယိင်းၼုမ်ႇ ၸုပ်ႈထိ ၼိုင်ႈ

October,3,2016
ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ်ယုၵ်မုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉ ပၢႆးဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢင်းယိင်းၼုမ်ႇ ၸုပ်ႈထိ ၼိုင်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး မီးၸုမ်းၼၢင်းယိင်းလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇယိင်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ 100 ပၢႆ။ 

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2/10/2016 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉယူႇတီႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) သေ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ်ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉပၢႆးဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢင်းယိင်းၼုမ်ႇ ၸုပ်ႈထိ ၼိုင်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး မီးၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇယိင်း လႄႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး  တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈတၢင်းၼမ် 100 ပၢႆ။


ၼႂ်းပွႆးလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ်ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉပၢႆးဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢင်းယိင်းၼုမ်ႇ ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ မီး ၸွမ်ႁၢၼ်ၶုၼ်သႅင် ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈသွင် တၢင်တူဝ်ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA သေ ၶိုၼ်ႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢဝ်ႁူဝ်ၶေႃႈဢၼ်ဝႃႈ ၵႆႇမႄႈၶၼ်မိူင်းဢမ်ႇလႅင်း ၼၼ်ႉသေ ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၢင်သွၼ် ၼႂ်းၶေႃႈၵႂၢမ်းၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ “ၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢၼ်ဝႃႈ ၵႆႇမႄႈၶၼ်မိူင်းဢမ်ႇလႅင်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉဢမ်ႇၸႂ်ႈၵၢပ်ႈပၢၼ် မၼ်းယဝ်ႉ၊ ၼႂ်းၵၢမ်ႇၽႃႇလူင်ၼႆၼၢင်းယိင်းပိူင်ႇဝႆႉၶိူင်ႈၼိုင်ႈၼၢင်းယိင်းၸိူဝ်းပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼႂ်းၵမ်ႇၽႃႇၼႆၵေႃႈမီးၼမ်မႃး သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် ၵၢၼ်ပၢႆးမိူင်းၵေႃႈ ပေႃးမီးၼမ်ႉၵတ်ႉ ၸွမ်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈပဵၼ်လႆႈ။  
   
ၢႆးဝူၼ်ႉၼၢင်းယိင်းႁဝ်းၵေႃႈလူဝ်ႇ မေႃလႅၵ်ႈလႆၢႈ မိူၼ်ႇၼင်ႇၼၢင်းယိင်းႁဝ်းၼႆႉလူဝ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႃႈႁိူၼ်း တူၺ်းလုၵ်ႈ ပႂ်ႉၵိၼ်ၽူဝ် ၸိူဝ်းၼႆႁဝ်းလူဝ်ႇလႅၵ်ႈလႆၢႈပႅတ်ႈ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႈမီးၼမ်ႉၵတ်ႉပဵင်းၵူၼ်းၸၢႆးလႆႈယူႇ ႁဝ်းလူဝ်ႇမေႃပွင်ႇၸႂ်ၵၼ်ၵူၺ်း။

ၸုမ်း ၼၢင်းယိင်းၸိုင်ႈတႆး ၼႆၼႆႉ တၢင်တူဝ်ဝႆႉၼၢင်းယိင်း ၸိုင်ႈတႆးၼႆလႄႈ ၼၢင်းယိင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢွၼ်ႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ႁဝ်လူဝ်ႇမေႃသူၼ်းတုမ် ၵၢၼ်ဢၼ်ၼၢင်းယိင်းႁဵတ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတႃႇၼၢင်းယိင်းၵူၺ်း ပဵၼ်တႃႇၵူၼ်းၵူႈၵေႃႉယဝ်ႉၢႆးမၢၵ်ႈမီး ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ ပၢႆးယူႇလီ  ၸိူဝ်းၼႆႉၽႂ်ၶႂ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးလႂ်ၵေႃႈယဝ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇၵၢင်းလႆႈၵၢၼ်မိူင်းၼၢင်းယိင်းႁဝ်းႁဵၼ်းယဝ်ႉ လူဝ်ႇၶိုၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ထူပ်းမိုဝ်းၶိုၼ်း၊ ပေႃးႁဝ်းတေ ႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းၵေႃႈတေလႆႈလူတ်းယွမ်းၵၢၼ်သုၼ်ႇတူဝ် ပေႃးႁဵတ်းၵၢၼ်သုၼ်ႇတူဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်း ၵၢၼ်မိူင်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းလႂ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ပေႃးဢမ်ႇမႃးပေႉၵိၼ်ႁဝ်း မၼ်းၵေႃႈပဵၼ်ဢူၺ်းလီႁဝ်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းလႂ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ပေႃးမႃးပေႉၵိၼ်ႁဝ်းမၼ်းၵေႃႈပဵၼ်ၽူႈၶဵၼ်ႁဝ်း။ မၢၼ်ႈၶဝ်ၼႆတိုၼ်းတင်ႈၸႂ် ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၼ်ႁႂ်ႈႁဝ်းငိူဝ်ႈ ႁဝ်းၵႅၵ်း ၸဵမ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လႄႈၼၢင်းယိင်း ပဵၼ်ၶီႈယႃႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈၶၢၼ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ် ပၢႆႈၵႂႃႇမိူင်းထႆး ၺႃးပိူၼ်ႈပေႉၵိၼ်ၽွင်ႈ ၵူၼ်းၵႂႃႇယူႇမိူင်းထႆး ပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်းၵေႃႈလူဝ်ႇ ၶိုၼ်းသူၼ်းတုမ် ် မႃးၶိုၼ်းပူၵ်း ပွင်ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်း ပေႃးႁႅင်းသိုၵ်းႁဝ်းမီးသႅၼ်ႁႃႈမိုၼ်ႇ လွတ်ႈဢုပ်ႇမၢၼ်ႈယဝ်ႉၵမ်းလိုၼ်းသုတ်းၼႆႉ ယွၼ်းႁႂ်ႈမုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ၸိုင်ႈတႆး ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်သေၵမ်း။

ၼႂ်းပွႆးလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ်ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉပၢႆး ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢင်းယိင်းၼုမ်ႇ ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ဢဝ်ပၢႆးၽႃႇသႃႇၵၢၼ်ႁဵၼ်းသွၼ်မိူၼ်ၼင်ႇ  ၢႆးၵူၼ်းမိူင်းလီ တီႇမူဝ်ႇၶရေသီႇပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းလွင်ႈၸၢႆးယိင်းၢႆးဢွၼ်ႁူဝ်တီႇမူဝ်ႇၶရေသီႇပိုၼ်းမိူင်းတႆးလႄႈမိူင်းမၢၼ်ႈသၽႃႇဝၾိင်ႈတိုၼ်းပဵၼ်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၶွမ်ႇပိဝ်ႇတႃႇ၊ ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉဢင်းၵိတ်ႉပၢင်သွၼ်တႃႇပဵၼ်ၽူႈပူင်သွၼ်၊ ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉသေပူင်သွၼ်ၵႂႃႇ။


ၼၢင်းၼူၼ်းမူဝ်တၢင်တူဝ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ လၢတ်ႈဝႃႈ “ၽွၼ်းလီဢၼ်လႆႈမႃးၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း မီးပိုၼ်ႉႁူႉလွင်ႈ ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ ပၢႆးယူႇလီ လႄႈၵူႈပၢႆးၢႆးၼမ်မႃး တႄႉတႄႉယူႇၶႃႈ ဢၼ်လႆႈႁဵၼ်းႁူႉၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈဢမ်ႇတွင်း တင်းသဵင်ႈသေတႃႉ ၵေႃႈႁဝ်းၶႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း တေ ၶတ်းၸႂ်မိူဝ်းႁဵတ်း ၵၢၼ်ထူပ်းမိုဝ်းပူၵ်းပွင်ၵမ်ႉၸွႆႈ ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းႁဝ်းၶႃႈယူႇၶႃႈၸွမ်းၼင်ႇဢဵၼ်းႁႅင်းလႄႈ ငဝ်း လႆၢးႁဵတ်းသၢင်ႈလႆႈ။

ပွႆးလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ်ယုၵ်မုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉ ပၢႆးဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢင်းယိင်းၼုမ်ႇ ၸုပ်ႈထိ ၼိုင်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းထိ 2/10/2016 ၶၢဝ်းယၢမ်း 8.00-17.00 ဝၼ်းလဵဝ် သေႁုပ်ႈသိမ်းပၢင်သွၼ်ၵႂႃႇ ယိူင်းဢၢၼ်းလူင်ပၢင်သွၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉၵေႃႈပိူဝ်ႈတႃႇ ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉ ပၢႆးဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢင်းယိင်းၼုမ်ႇသေ ယူႇတီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈသေ ၸတ်းႁဵတ်းၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 
Photo SSPP/SSA

ขับเคลื่อนโดย Blogger.