ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

မုၵ်ႉၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး လၢႆမူႇလၢႆၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တုမ်ႊလူင်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး

October, 6, 2016
မုၵ်ႉၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး လၢႆလၢႆၸုမ်း လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်တုမ်ႊလူင်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇႁႂ်ႈၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်းတေၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်သေႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ်ၵႂႃႇလႆႈ ၸတ်းႁဵတ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 5/10/2016 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး လၢႆလၢႆၸုမ်း ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်သေ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်တုမ်ႊလူင်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး တီႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ ယိူင်းဢၢၼ်းတေ ၸတ်းႁဵတ်း ၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း တင်ႈတႄႇဢဝ်ဝၼ်းထီႉ 5 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 7/10/2016 ၼႆႉၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။

ၸၢႆးၽူင်းၶွင်ႇ ၵေႃပွင်ပဵၼ်ပၢင်တုမ်ႊ လၢတ်ႈဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ မုၵ်ႉၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး လၢႆလၢႆၸုမ်းႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် သေ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈလႆႈၸႂ်ၵၼ်သေၸတ်းႁဵတ်းမႃး ပၢင်တုမ်ႊလူင်ၼႆႉ သွင်ပွၵ်ႈယဝ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ ပႃးပွၵ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ်ယဝ်ႉ

ယိူင်းဢၢၼ်း ဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉတႄႉ ၼင်ႇႁိုဝ် မုၵ်ႉၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈ ၵူႈၸုမ်းၸုမ်း ပေႃးတေၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်သေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ် ၸွမ်းၵၼ်ၵႂႃႇလႆႈတေႉတေႉလိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ ၵဵဝ်ႇၵပ်း ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈတူင်ႇဝူင်းၽႂ်မၼ်း ဢၼ်လႆႈထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၸိူင်ႉႁိုဝ် သမ်ႉၶႂ်ႈပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်  သေ ၼင်ႇႁိုဝ်လႄႈ ႁဝ်းပေႃးတေလႆႈၸွႆႈၵၼ် ၵႄႈလိတ်ႈ ပၼ်ႁႃ ၵႂႃႇလႆႈ

ယဝ်ႉၵေႃႈ တေမီးတၢင်း တပ်ႉသိုၵ်းတႆးႁဝ်းၶႃႈ သွင်တပ်ႉသိုၵ်းမိူၼ်ၼင်ႇ  ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး RCSS /SSA လႄႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA တေမႃးသပ်းလႅင်း လၢတ်ႈၼႄလွင်ႈ ၼႃႈၵၢၼ် ဢၼ်တိုၵ်ႉႁဵတ်းယူႇ လႄႈ ဢၼ်တေသိုပ်ႇႁဵတ်းၵႂႃႇ မိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈၶွင်ႉၶမ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ယဝ်ႉသမ်ႉ ယူႇတီးၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ မုၵ်ႉၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းတႆး ႁဝ်းၶႃႈတေ လႆႈႁပ်ႉႁူႉ ထွမ်ႇငိၼ်းၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇလွင်ႈသင်လႆႈလၢႆလၢႆ

ဝၢႆးသေၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈ ၵူၼ်းလူင် မုၵ်ႉၸုမ်းၽႂ်မၼ်းသေ တေဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈၶွင်ႉၶမ် လႄႈ တၢင်း ႁၼ်ထိုင် ၼိူဝ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးႁဝ်း မီးၸိူင်ႉႁိုဝ် ၼႆသေ တေႁူပ်ႈဢဝ် ယုပ်ႈၶၢမ်တၢင်းမူတ်းသေ တေႁူမ်ႈၵၼ်တႅတ်းတတ်း ဢွၵ်ႇမႃး ပေႃလသီႇ  ၼင်ႇႁိုဝ်လႄႈ မုၵ်ႉၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆးႁဝ်းၶႃႈ ပေႃးတေၸၢင်ႈႁူမ်ႈၵၼ်သေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ် တွၼ်ႈတႃႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးႁဝ်းၶႃႈ ၵႂႃႇလႆႈတေႉတေႉ ဝႃႈၼႆၶႃႈဢေႃႈ ။

ၶၢဝ်ႇ ဢွင်ႇမိူင်း ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
ขับเคลื่อนโดย Blogger.