ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းႁူမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၽူႈၵွၼ်းပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ တေႃႇၼီႇၼီႇဢွင်ႇ

October, 27, 2016
ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်း ဢမ်ႇႁၼ်လီၼိူဝ်လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ၽူႈၵွၼ်းပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ တေႃႇၼီႇၼီႇဢွင်ႇ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းပဵၼ်ထမ်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27/10 /2016 ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 09:15 ၼၼ်ႉ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ႁူမ်ႈပႃးမေႃသွၼ် လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ ႁူမ်ႈႁႅင်းၵူၼ်းမွၵ်ႈ 3,000 ၵေႃႉပၢႆ ယိပ်းတင်းပၢႆႉလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်း သေ ၼႄၵၢင်ၸႂ်တေႃႇလွင်ႈတၢင်းဢၼ် ၸိုင်ႈမိူင်း လႆႈၵမ်ႉၸွႆးမႃးငိုၼ်းတွၼ်ႈတႃႇၼႂ်းပီ 2015-2016  { 552 } သႅၼ် ႁႃႈပၢၵ်ႇႁႃႈသိပ်းသွင်သႅၼ် ပုၼ်ႈတႃႇမေႃသွၼ် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး လႄႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၶၢင် , လွႆ , လိသေႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပုၼ်ႈတႃႇမေႃသွၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး မီးသုၼ်ႇတေလႆႈႁပ်ႉငိုၼ်းၵမ်ႉၸွႆႈၼၼ်ႉယူႇ { 144 } သႅၼ် ၼိုင်ႈပၢၵ်ႇသီႇသိပ်းသီႇသႅၼ် ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ သမ်ႉလႆႈႁပ်ႉဝႆႉယူႇ{ 56 } သႅၼ်ပၢႆ { 1 } မိုၼ်ႇ ၵူၺ်း ငိုၼ်းတီႈလိူဝ်ယူႇထႅင်ႈ { 8,790,00 }
ပႅတ်ႇသိပ်းၸဵတ်းသႅၼ်ၵဝ်ႈမိုၼ်ႇ ၊ ငိုၼ်းတီႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၶၢင်ႉဝႆႉယူႇတီႈၽူႈၵွၼ်းပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ တေႃႇၼီႇၼီႇဢွင်ႇ ဝႃႈၼႆ၊


ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးၵေႃႈ လႆႈတၢင်ႇထိုင်တီႈလုမ်းလႄႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ လၢႆပွၵ်ႈလၢႆၵမ်း  ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇႁၼ် မီးလွင်ႈတၢင်းၶိုပ်ႈၼႃႈ ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈသင်မႃး  တင်းၽၢႆႇတေႃႇၼီႇၼီႇဢွင်ႇၵေႃႈ ဢမ်ႇတွၼ်ႉႁၼ်ႁဵတ်းပၼ်သၢႆမၢႆ သပ်းလႅင်းၼႄပၼ်လွင်ႈၼႆႉၸႅင်ႈၸႅင်ႈလႅင်းလႅင်း သေပွၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ ။

ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸၢႆးထုၼ်းဢေး လၢတ်ႈဝႃႈ ဢိင်ၼိူဝ် ဢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းၶဝ် လႆႈၵမ်ႉၸွႆႈမႃးငိုၼ်း တွၼ်ႈတႃႇမေႃသွၼ်ႁဝ်းၶဝ် မႃးတီႈ ၽူႈၵွၼ်းပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ တေႃႇၼီႇၼီႇဢွင်ႇၼႆႉသေ ယူႇတီႈမေႃသွၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးႁဝ်းၶဝ်သမ်ႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈလႆႈႁပ်ႉငိုၼ်းၼၼ်ႉ တဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်ၵိုင်ႇလီလႆႈ ၊ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းပဵၼ်ထမ်း ၊ မေႃသွၼ်ၶဝ်မၢင်ၵေႃႉ လႆႈႁပ်ႉ သွင်မိုၼ်ႇ ၊ မၢင်ၵေႃႉလႆႈႁပ်ႉသၢမ်မိုၼ်ႇ ၊ ႁဵတ်းၸိူင်ႉၼႆသေ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း သၢင်ႇထုၵ်ႇလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈၸင်ႇလႆႈၸတ်းပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း ဢမ်ႇႁၼ်လီဢမ်ႇလႆႈၸႂ်လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၼိူဝ် ၽူႈၵွၼ်းပၢႆးပိင်ႇၺႃႇတေႃႇၼီႇၼီႇဢွင်ႇၼႆႉ ဝႃႈၼႆ ။

ဢိင်ၼိူဝ်မေႃသွၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉငိုၼ်းၵမ်ႉၸွႆႈ တဵမ်ထူၼ်ႈ ၽဵင်ႇပဵင်း ၼႆႉသေ တေႁဵတ်းလိၵ်ႈတၢင်ႇထိုင်ၸူး လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ၵႂႃႇထႅင်ႈယူႇ ၼႆယဝ်ႉ ။

ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး

ขับเคลื่อนโดย Blogger.