ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလၢႆးၶႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၽူႈဢႃႇယုယႂ်ႇလႄႈၵူၼ်းၼုမ်ႇဢုပ်ႇၵုမ်လွင်ႈပၢၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉ

October, 31, 2016
ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇ ႁဵၼ်းႁူႉလွင်ႈပိုၼ်း ပၢၼ်ၸဝ်ႈၾႃၼႆသေ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉ ထူပ်းၽူႈဢႃႇယုယႂ်ႇ ၵူၼ်းထဝ်ႈၵူၼ်းၵေႇ ၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၽိတ်ႈမွၵ်ႇၵူၼ်းဢႃႇယုယႂ်ႇပၼ်တၢင်းႁူႉမွၵ်ႈ 10 ၵေႃႉ။


မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 30/10/2016 ၶၢဝ်းယၢမ်း1.00မူင်းဝၢႆးဝၼ်းတေႃႇထိုင် 4.00 မူင်းယၢမ်းၶမ်ႈၼၼ်ႉယူႇတီႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ တႆးဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၽူႈဢႃႇယုယႂ်ႇ လႄႈ လႄႈၵူၼ်းၼုမ်ႇဢုပ်ႇၵုမ်လွင်ႈပၢၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉ ယိူင်းဢၢၼ်းပိူဝ်ႈတႃႇ ဢုပ်ႇၵုမ် လဵပ်ႈႁဵၼ်း တႅမ်ႈပိုၼ်း ၸဝ်ႈၾႃႉ ၼႆသေၽိတ်ႈမွၵ်ႈၽူႈဢႃႇယုယႂ်ႇၵူၼ်းထဝ်ႈၵူၼ်းၵေႇ ၼႂ်း ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈမိူၼ်ၼင်ႇ  1. မႄႈထဝ်ႈမၢႆ ဢႃႇယု 77 ပီႊ  2. မႄႈထဝ်ႈမူး  ဢႃႇယု 89 ပီႊ 3.လုင်းသြႃႇတႃႇဢွင်ႇ  ဢႃႇယု 74 ပီႊ 4. လုင်းမူၺ် ဢႃႇယု 92 ပီႊ  5. မႄႈထဝ်ႈမွၼ်ႇယုင်း ဢႃႇယု  98 ပီႊ 6.လုင်းၸရေးဝၢၼ်ႈသႃႇ  ဢႃႇယု 98 ပီႊ 7. မႄႈပႃႈလႅင် ဢႃဢယု 80 ပီႊ 8. လုင်းႁဵင်ဢႃႇရိယ  ဢႃႇယု 86 ပီႊ 9. လုင်းၸၢႆးဢွင်ႇမူဝ်း ဢႃႇယု 51 ပီႊ ႁူမ်ႈတၢင်းမူတ်း 9 ၵေႃႉ မႃးဢုပ်ႇၵုမ်ၶႆႊပိုၼ်းပၢၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉ လႄႈ ၵၢပ်ႈပၢၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉ မိူဝ်ႈယၢမ်း ၼၼ်ႉ
ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၽူႈဢႃႇယုယႂ်ႇ လႄႈ လႄႈၵူၼ်းၼုမ်ႇဢုပ်ႇၵုမ်လွင်ႈပၢၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉၼႆႉၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ႁွင်ႈၵွင်တႆး ပွၵ်ႉ3 ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ မီးလုင်းၸၢႆးမူၼ်း တႅၼ်းၽွင်းလၢႆးၶႃႈမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းၽုၺ်ႇပၢင်ၵႂႃႇ မီးၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်း ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၵမ်ႈၽွင်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵၼ်ၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။
ၵဵဝ်လူၺ်ႈလႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၽူႈဢႃႇယုယႂ်ႇ လႄႈ လႄႈၵူၼ်းၼုမ်ႇဢုပ်ႇၵုမ်လွင်ႈပၢၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉၼႆႉသေ ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းတႆးၵေႃႉလီ လၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈသိုဝ်ႇႁဝ်းၶႃႈၼင်ႇၼႆဢေႃႈၶႃႈ…. ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈလႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၽူႈဢႃႇယုယႂ်ႇ လႄႈ လႄႈၵူၼ်းၼုမ်ႇဢုပ်ႇၵုမ်လွင်ႈပၢၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉ ၼႆႉတေႉယူႇတီႈ ပီႈၸၢႆးလႅင်းႁိူင်း လႄႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈဢွၼ်ၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း၊ ၸတ်းႁဵတ်းၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 1.00 မူင်းတေႃႇထိုင် 4.00 မူင်းၵၢင်ၶမ်ႈဝၼ်းလဵဝ်သေႁုပ်ႈသိမ်းပၢင်ၵႂႃႇၶႃႈဢေႃႈ၊ ၽိတ်ႈမွၵ်ႇဢဝ်ၵူၼ်းထဝ်ႈၵူၼ်းၵေႇ  9 ၵေႃႉၶႃႈလႄႈ မီးလုင်းၸၢႆးမူၼ်း တႅၼ်းၽွင်း လၢႆးၶႃႈမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းၽုၺ်ႇပၢင်ၵႂႃႇၶႃႈဢေႃႈ၊ ဢွင်ႈတီႈၸတ်းႁဵတ်းတေႉပဵၼ် တီႈႁွင်ႈၵွင်တႆး ပွၵ်ႉ 3 ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၶႃႈဢေႃႈ၊ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈလႆႈတွင်ႈထၢမ်တေႉ တေပဵၼ်ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈလွင်ႈပိုၼ်းတူဝ် ၸဝ်ႈၼုမ်ႇ ၶႃႈဢေႃႈ၊ ထၢမ်မိူၼ်ၼင်ႇဝႃႈ ၸဝ်ႈၼုမ်ႇၼႆႉမီးပီႈၼွင်ႉႁူမ်ႈတွင်ႉၵၼ်လၢႆၵေႃႉ ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉႁေယဝ်ႉ ၵေႃႈမိူဝ်ႈပၢၼ်ၵျႃႇပၢၼ်ႇ ၶိုၼ်ႈမိူင်း မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸႂ်ႉၸၢတ်ႈပၢၼ်ယူႇၵိၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် မိူဝ်ႈပၢၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းယူႇၵိၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ၸႂ်ႉတိုဝ်းငိုၼ်းသင် လႆႈသႂၢင်းၶွၼ်ႇပၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉၼႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ် ႁမ်ႉတႃႇၵႅတ်ႇၶေၸဝ်ႈၾႃႉၸိူဝ်းၼႆႉ သမ်ႉမီးၵၢၼ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉလႆႈႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ ၵေႃႈလႆႈဝႃႈမီးတၢင်းႁူႉၼမ်တၢင်းႁၼ်ၵႂၢင်ႈတွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးႁဝ်းၶႃႈဢၼ်ဢမ်ႇတၼ်းၶိုတ်းလႆႈၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ
လိူဝ်ၼၼ်ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄ ယိူင်းဢၢၼ်းဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၽူႈဢႃႇယုယႂ်ႇ လႄႈ လႄႈၵူၼ်းၼုမ်ႇဢုပ်ႇၵုမ်လွင်ႈပၢၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉ ၼႆႉၼင်ႇၼႆၶႃႈဢေႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ၵူၼ်းထဝ်ႈၵူၼ်းၵေႇတႆးႁဝ်းၶႃႈ ၼႆႉဢၼ်ႁူႉႁၼ်ပိုၼ်းမိူဝ်ႈၵွၼ်ႇသေတိုၵ်ႉလၢတ်ႈလႆႈ ၶႆႊၸၢင်ႈသေယဝ်ႉ သမ်ႈပႆႇလိုမ်းၼႃႈ လိုမ်းလင်ၼၼ်ႉမၼ်းမီးဢေႇၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်း လႄႈႁဝ်းၶႃႈၸင်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းၸိူင်ႉၼႆ၊ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇမီးပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းထဝ်ႈႁေ ဢမ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းတႅမ်ႈမၵ်းမၼ်ႈမၢႆတွင်းဝႆႉပေႃးၼႆၵေႃႈ ပိုၼ်းဢၼ်ဝႃႈ ၼၼ်ႉၵေႃႈ မၼ်းၵေႃႈတေၸၢင်ႈဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈ တေၸၢင်ႈႁၢႆၵႂႃႇ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ယိူင်းဢၢၼ်းဝႃႈၵူဝ်မၼ်းပူၼ်ႉၵႂႃႇလၢႆ လၢႆၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ ၸင်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းၼႆၶႃႈဢေႃႈ။

လိုၼ်းသုတ်းၼႆႉသေဢၼ်ၶႂ်ႈၾၢၵ်ႇထိုင် ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးႁဝ်းၶႃႈတေႉမီးၼင်ႇၼႆၶႃႈယွၼ်းၾၢၵ်ႇထိုင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းဢၼ်တေသိုပ်ႇပဵၼ်ၵေႃႉဢၼ်သိုပ်ႇတႅမ်ႈပိုၼ်းၵႂႃႇဝၼ်းၼႃႈၼႆၶႃႈၼေႃႈ ႁဝ်းဝႃႈႁဝ်းတေသိုပ်ႇတႅမ်ႈပိုၼ်း ၵႂႃႇဝၼ်းၼႃႈၼၼ်ႉ  ပေႃးႁဝ်းဢမ်ႇႁူႉပိုၼ်းဝၼ်းလင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸိုင် ပိုၼ်းဝၼ်းၼႃႈႁဝ်းၶႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢင်ႈဢမ်ႇတဵမ် ထူၼ်ႈ ဢမ်ႇၶႅမ်ႉလႅပ်ႈ မၼ်းၵေႃႈမိူၼ်ၼင်ႇထုင်းၵႂၢမ်းတႆးႁဝ်းဝႃႈ ငဝ်ႈလၢႆးၵေႃႈပၢႆလၢင်ႇ ၼႆၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇၼေႃႈ၊ ဝၼ်းမိူဝ်းၼႆႉတေႉ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးဝဵင်းလၢႆးၶႃႈႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈလႆႈႁဵတ်းပဵၼ်ပိူင်ယၢင်ႇမၼ်းသေ ႁဵတ်းၼေၵႂႃႇဝႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၵူႈ ဝဵင်းဝဵင်း ဢၼ်တေသိုပ်ႇပဵၼ်ၽူႈတႅမ်ႈပိုၼ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉထုၵ်ႇလီမီး ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၵူၼ်းထဝ်ႈၵူၼ်းၵေႇ ဝဵင်းလႂ်ဝဵင်းၼၼ်ႉ သေဢွၼ်ၵၼ်ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈပိုၼ်း ဢၼ်တၢႆတူဝ်ၵႂႃႇ ၶဝ်ၸဝ်ႈလူႉတၢႆလိၼ်ထူမ်ႈၼႃႈၵႂႃႇၵေႃႈ ယႃႇပေႁႂ်ႈလႆႈတၢႆႁၢႆၵႂႃႇၸွမ်း ၶဝ်ၼႆ ႁဝ်းထုၵ်ႇလီမီးပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ပေႃးမီးပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၼႆ ႁဝ်းၵေႃႈတေမီးတီႈမၵ်းမၼ်ႈလႆႈတဵမ်တူဝ် ပေႃးဝႃႈထွမ်ႇ ၵႂၢမ်းၵေႃႉၼၼ်ႉၵေႃႉၼႆႉလၢတ်ႈၵေႃႉဢိတ်းၵေႃႉဢွတ်းတႄႉ မၼ်းတေဢမ်ႇၶႅမ်ႉလႅပ်ႈ၊ ထုၵ်ႇလီမီးပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းယူႇ ၵူႈတီႈၵူးဝဵင်းယူႇၶႃႈဢမ်ႇပဵၼ်ယႂ်ႇလူင်ၼႆၵေႃႈ ႁဝ်းဝႃႈၵူၼ်းထဝ်ႈဢၼ်ဢမ်ႇပႆႇလိုမ်းၼႃႈလိုမ်းလင် ၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီၽိတ်ႈမွၵ်ႇဢဝ်ၶဝ်ၸဝ်ႈႁေမႃးႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ႁေယဝ်ႉတႅမ်ႈပဵၼ်မၢႆတွင်းတၢင်ႇၽိူၼ်ၵႂႃႇ တွၼ်ႈတႃႇဝဵင်းလႂ်ဝဵင်းၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ ဢၼ်ၶႃႈၶႂ်ႈလၢတ်ႈတေႉမီးၼင်ႇၼႆၶႃႈ။

ဢွၼ်လႅင်း ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ขับเคลื่อนโดย Blogger.