ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းယွၼ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်ၽိတ်းမၢႆမီႈ

October, 6, 2016
ၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်း ၸေႊတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ႁူမ်ႈမိုဝ်းတင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈႁၢၼ် လႄႈၽၢႆႇၽွင်းငမ်းဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႊတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ သေၵူတ်ႇၸႅတ်ႈတီႉၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၽိတ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ တီႉၺွပ်းလႆႈႁႅင်းၵၢၼ်တၢင်းၼမ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 5/10/2016 ၶၢဝ်းယၢမ်း 9.00 မူင်းၼၼ်ႉ ၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်ႈၸေႊတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း   
ပလိၵ်ႈႁၢၼ် လႄႈၽၢႆႇၽွင်းငမ်းဢုပ်ႉပိူင်ႇၸေႊတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ သေ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇၸႅတ်ႈ ၶႅမ်းၵေႃႇသၢင်ႈ ၼႂ်းၸၼ်ႉၸွမ် Science and Technology Chiang Mai ၼႂ်းသုၼ်ၵႃႈသဵတ်ႇမႄႈႁေႉ ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းမႄႈႁေႉ ၸေႊတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ တီႉၺွပ်းလႆႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၽိတ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ 6 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၸၢႆး 4 ၵေႃႉ ၵူၼ်းယိင်း 1 ၵေႃႉ တၢင်း 5 ၵေႃႉပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၢၼ်ႇမႃႇ ထႅင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းယိင်း ႁႅင်းၵၢၼ် မိူင်းလၢဝ်း ၽွမ်ႉၸႅင်ႈၶေႃႈႁႃ ၼၢႆးၸၢင်ႈဢၼ်ႁပ်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ၽိတ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ မႃးႁဵတ်းၵၢၼ်သေ ဢဝ်တူဝ်ႁႅင်းၵၢၼ်တင်း 6 ၵေႃႉသူင်ႇႁူင်းပလိၵ်ႈ ၵဵင်းမႆႇ


လိူဝ်သေၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ် ၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ပွတ်းတွၼ်ႈဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလႆႈၶဝ်ႈၵူတ်ႇၸႅတ်ႈထႅင်ႈ သွင်ဢွင်ႈတီႈ                                                            
ၼိုင်ႈၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈ ဢိူဝ်ႉဢႃႈထွၼ်း ၼွင်ႁၢၼ် တူင်ႇဝဵင်းၼွင်ႁၢၼ် ၸေႊဝဵင်းသၼ်သၢႆး ၸေႊတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ မီးႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇ 150 ၵေႃႉ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၽိတ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ မီး 5 ၵေႃႉၵူၼ်းၸၢႆး 4 ၵေႃႉ ၵူၼ်းယိင်း 1 ၵေႃႉ ၼႂ်း 4 ၵေႃႉႁဵတ်းၵၢၼ်ၽိတ်းမၢႆမီႈဝႃႈလူၺ်ႈသႅၼ်းၵၢၼ်ၼိုင်ႈၵေႃႉတေႉ ဝႂ်ၶႂၢင်ႉႁဵတ်းၵၢၼ် မူတ်းဢႃႇယူႉၽွမ်ႉၸႅင်ႈၶေႃႈႁႃ ၼၢႆးၸၢင်ႈ ဢၼ်ၸၢင်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ၽိတ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ သေသူင်ႇတူဝ်ႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်ႁဵတ်းၽိတ်းမၢႆမီႈ ၵႂႃႇတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈ ၵဵင်းမႆႇ

ဢွင်ႈတီႈထိသွင် ပဵၼ်ၵၢတ်ႇၸေးတီး မႄႈၶူဝ်း တူင်ႇဝဵင်းမႄႈၾႅၵ်ႇ ၸေႊဝဵင်းသၼ်သၢႆး ၸေႊတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ မီးႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇ 22 ၵေႃႉ ဢၼ်ႁဵတ်းၽိတ်းမၢႆမီႈမီးယူႇ 1 ၵေႃႉပဵၼ်ၵူၼ်းယိင်း ႁဵတ်းၵၢၼ်ၽိတ်းသႅၼ်းၵၢၼ်လႄႈဢွင်ႈတီႈႁဵတ်းၵၢၼ် ၽွမ်ႉၸႅင်ႈၶေႃႈႁႃၼၢႆးၸၢင်ႈ ဢၼ်ၸၢင်ႈႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်မီးဝႂ်ၶႂၢင်ႉႁဵၼ်းၵၢၼ်ယူႇၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇလႆႈၶႂၢင်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၼၢႆးၸၢင်ႈၵေႃႉၼႆႉသေ ဢဝ်တူဝ်ႁႅင်းၵၢၼ်သူင်ႇႁူင်းပလိၵ်ႈၵဵင်းမႆႇ

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈလႆႈလူင်းၵူတ်ႇၸႅတ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၼႆႉသေ ၼၢင်းရုင်ႉထိဝႃး ၸၼ်သီ (นางรุ่งทิวา  จันทร์ศรี)ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၽၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်ၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်းၸေႊတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇလၢတ်ႈတီႈၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈလႆႈလူင်းၵူတ်ႇၸႅတ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၼႆႉသေ ၽၢႆႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်းၵဵင်းမႆႇ လႆႈဝၢင်းၽႅၼ်တႃႇလူင်းၵူတ်ႇၸႅတ်ႈမႃး တင်ႈတႄႇမိူဝ်ႈလိူၼ် September တေႃႇထိုင်လိူၼ်  December 2016 တင်းမူတ်း 4 လိူၼ်သေ ဢွၵ်ႇၵူတ်ႇၸႅတ်ႈ ၼိုင်ႈလိူၼ်လႂ် 5 ပွၵ်ႈ ႁူမ်ႈတၢင်းသဵင်ႈၼႂ်း 4 လိူၼ် တေမီးယူႇ 20 ပွၵ်ႈ၊ ဢိင်ၼိူဝ်မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး မီးႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း လၵ်ႉၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၽိတ်းမၢႆမီႈ မႃးႁိမ်ၼႃႈၵၢၼ်ၵူၼ်းထႆး  ၼႂ်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ လႄႈ ၵၢၼ်ပဵၼ်ၵႆႊဢွၼ်လေႇ လႄႈမႃးႁဵတ်းလွင်ႈၽိတ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ တၢင်းၼမ်သေ ၸင်ႇလႆႈမီးၵၢၼ်လူင်းၵူတ်ႇၸႅတ်ႈ ၼႆၶႃႈယဝ်ႉ

ၶၢဝ်ႇဢွၼ်လႅင်း ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး

Information cm180.com
Photo cm108.com


ขับเคลื่อนโดย Blogger.