ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵူၼ်းမိူင်းသူႈ သွင်ၵေႃႉ ၵႂႃႇႁႃႁဵပ်းယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း

October, 9, 2016
ၵူၼ်းမိူင်းသူႈသွင်ၵေႃႉပူႇလၢၼ်ၵႂႃႇႁႃႁဵပ်း ၼိူဝ်လွႆၶူင်းပူၵ်းလၢၼ်ႇ တီႈႁိမ်းလွႆလၢင်းၵဝ်ႈႁၢင်ႉ ဢၼ်မီးၽၢႆႇၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ ဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၼၼ်ႉသေ ၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 7/10/2016 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7:00 မူင်းၼၼ်ႉ လုင်းသၢင်ႇလူႇ ဢႃႇယူႉ 60 ပီႊလႄႈလၢၼ်ယိင်း ၼၢင်းၸိင်ႇ ဢႃႇယူႉ 9 ၶူပ်ႇ ဢၼ်ယူႇသဝ်းၼႂ်း ပွၵ်ႉ 4 ဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၶႃသွင်ၵေႃႉပူႇလၢၼ် လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁႃႁဵပ်း တီႈလွႆၶူင်းပူၵ်းလၢၼ်ႇ တီႈႁိမ်းလွႆလၢင်းၵဝ်ႈႁၢင်ႉ ဢၼ်မီးၽၢႆႇၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ ဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၼၼ်ႉသေ ၵေႃႉ ပဵၼ်ပူႇသမ်ႉၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ  လႄႈမၢၵ်ႇလႆႈတႅၵ်ႇသႂ်ႇတီႈၶႃသေလႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း လၢၼ်ယိင်းဢွၼ်ႇ သမ်ႉလႆႈၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းတီႈၶႅၼ် သေယင်းမီးႁႅင်း ပႆတၢင်းလႆႈယူႇလႄႈ ၸင်ႇၼႅတ်ႈလႅၼ်ႈ မႃး လၢတ်ႈၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁႂ်ႈၵႂႃႇၸွႆႈပူႇမၼ်းၼၢင်း ၼႆယဝ်ႉ။


ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇလႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်းၼႆႉသေ ၼၢင်းသႅင်ႁိူၼ်း ၸုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၾိင်ႈငႄႈတႆးဝဵင်းမိူင်းသူႈလၢတ်ႈတီႈၽူးသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး ၼၼ်ႉဝႃႈ  လုင်းသၢင်ႇလူႇ ဢႃႇယူႉ 60 ပီ ၵေႃႉပဵၼ်ပူႇၼၼ်ႉလႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းတီႈၶႃလူင် သေလႆႈဢဝ်တူဝ်သူင်ႇၵႃႇယူတ်းယႃ တီႈႁူင်းယႃ မိူင်းသူႈသေ ယွၼ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်းဝႆႉ လႄႈၸင်ႇလႆႈသူင်ႇတူဝ်ၵႂႃႇယူတ်းယႃယူႇဝႆႉတီႈႁူင်းယႃႈယႃၶူဝ်လမ် ၵေႃႉ ပဵၼ်လၢၼ်ယိင်း ၼၢင်းၸိင်ႇၼၼ်ႉတေႉလႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းတီႈၶႅၼ်မၼ်းၼၢင်း။ 
ၼႂ်းဢွင်ႈတီႈဢၼ်မီးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႆႉၵေႃႈပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈဢၼ်မီးဢမ်ႇၵႆဝဵင်းၵႃႈႁိုဝ် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇတွၼ်ႉယၢမ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉသတိတီႈၵူၼ်းမိူင်း ၵူႈပွၵ်ႈၵေႃႈၵႆႉဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁႃၽၵ်းယိူဝ်ႈ ၼၢင်းၶဵဝ်  ၵၼ်ယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈတေႃႈလဵဝ်တေႉ မီးၵူၼ်းၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႈသေလႆႈႁပ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းၸိူင်ႉၼႆၵေႃႈ ဝူၼ်ႉဝႃႈ တေဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁတ်းၵႂႃႇထႅင်ႈယဝ်ႉ

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈမၢၵ်ႇဢၼ်တႅၵ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇလၢမ်းႁူႉလႆႈဝႃႈပဵၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းလႂ်မႃးၵၢင်ဝႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းသူႈၼႆႉ မီးတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၵူၺ်းဢၼ်မႃးတူင်ႉၼိုင်တီႈဝဵင်းမိူင်းသူႈၼႆႉ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈပီၵၢႆ ပီႊ2015 ၼၼ်ႉၵေႃႈမီးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ 2 ပွၵ်ႈ ၼႂ်းပွၵ်ႉ 4 ႁိမ်းၵျွင်းၵၢင်ဝဵင်းသေမီးၵူၼ်းတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းတၢင်းသဵင်ႈ 6 ၵေႃႉ လႄႈၼႂ်းၼၼ်ႉမီးပႃးၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇသွင်ပႃး လႄႈၵူၼ်းထဝ်ႈ 1 ၵေႃလႆႈလူႉၵႂႃႇၼႆၶႃႈယဝ်ႉ

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 
Photo Hseng Herng
ขับเคลื่อนโดย Blogger.