ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈထူဝ်းၼႃႈသိုၵ်းၶဝ်ႈတိုၵ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ႁၢႆလၢႆလႆႈ

October, 8, 2016
ဢိင်ၼိူဝ် တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ထူဝ်းၼႃႈသိုၵ်းတေႃႇ သိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႆႉသေ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် လႄႈ လွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၵၼ် လူတ်းယွမ်း ႁၢႆလၢႆ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် UNFC လၢတ်ႈ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 7-10-2016 ၼၼ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် UNFC ဢူးၼႆႇႁၢၼ်ႇတႃႇ { ဦးနုိင်ဟံသာ } ထတ်းသၢင်ႈလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတေႃႇ သိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဝႃႈ ဢိင်ၼိူဝ် တပ်ႉမ​တေႃႇၶဝ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်းထူဝ်းၼႃႈသိုၵ်းတေႃႇ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၶဝ်ယူႇၼႆႉ မၼ်းၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ လွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၼိူဝ်ၵၼ်လူတ်းယွမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၸုမ်းဢၼ် လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ယဝ်ႉလႄႈသင် မိူၼ်ၼင်ႇ ၸုမ်းဢၼ်ဢမ်ႇပႆႇတူဝ်ႈတၼ်းတႃႇ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၼၼ်ႉလႄႈ မၼ်ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈလွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၼိူဝ် ၵၼ်ၼၼ်ႉ လူတ်းယွမ်း ၶၢတ်ႇႁၢႆ ၵႂႃႇ သေဢမ်ႇၵႃး မၼ်းၸၢင်ႈတိူဝ်ႉၶိူၵ်ႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢၼ်တိုၵ်ႉႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇယူႇ၊ တွၼ်ႈတႃႇတေၶဝ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းတိုၵ်းသူၼ်း ၸုမ်းဢၼ်ဢမ်ႇပႆႇလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA သေ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေမႃးလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လႆႈၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်းၼၼ်ႉ ၼိုင်ႈၶႅၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းတႃႇၶဝ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းႁႃၵၼ်ၼၼ်ႉ ယၢပ်ႇမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇ
မိူၼ်ၼင်ႇမိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းၶၢင်ၼႆႉ တပ်ႉမ​တေႃႇမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းၶၢင် KIA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယူႇ ၶိူဝ်းၶိူဝ်းယႂ်းယႂ်း လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈတပ်ႉမ​တေႃႇမၢၼ်ႈ ၶဝ်ၼႆႉ  တေၶႂ်ႈဢဝ်လၢႆးၵၢၼ်သိုၵ်းတၼ်းဢွၼ်တၢင်းသေ မိပ်ႇငႅၼ်းပၼ်ႁႅင်းဢီး ပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈမႃးလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA  ၵူၺ်းၵႃႈလၢႆးႁဵတ်းၶဝ်ၼႆႉမၼ်းဢမ်ႇတူၵ်းထုၵ်ႇ ၊ပိူင်လူင်မၼ်းတႄႉ သင်ၶႂ်ႈလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢၼ်ၸႅတ်ႈၸၢင်ႇယူႇၸိုင် လူဝ်ႇလႆႈဢဝ်လၢႆး ၵတ်းၵတ်းယဵၼ်ယဵၼ်သေ တိုၵ်းသူၼ်းၶဝ်ႈႁႃ ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၸွႆႈၵၼ်ႁႃၵႂၢမ်းတွပ်ႇ ပၼ်ႁႃဢၼ်ပဵၼ်ယူႇ ၊

 သင်ဢဝ်လၢႆးၵၢၼ်သိုၵ်းသေၵေႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ၵႂႃႇၸိုင် ၼိုင်ႈၶႅၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈ လွင်ႈယုမ်ႇယမ် ႁဝ်းၼၼ်ႉ ႁၢင်ႇၵႆၵၼ်ၵႂႃႇပႅတ်ႈ တႃႇတေၶဝ်ႈႁႃ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇလၢႆးၵတ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈၼိုင်ႈၶႅၼ်းတေမီးလွင်ႈယၢပ်ႇမႃး ဝႃႈၼႆ ။
မိူဝ်ႈဝၼ်း ထီႉ 4-10-2016  ယူႇတီႈသၢႆသိုၵ်းပႃႇၸိၾိတ်ႇ  ၵႅမ်သိုၵ်းလူင်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢၢၼ်ႇထေႃႇၼီႇၶယပ်ႉၶျႃႉၽီး လႄႈ ၸုမ်း UNFC ၸုမ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ယဝ်ႉ တၢင်းမူတ်း 10 ၵေႃႉပၢႆ ၵေႃႈလႆႈဢုပ်ႈဢူဝ်းပၼ်ႁႃလွင်ႈဢၼ် တပ်ႉမ​တေႃႇၶဝ် ထူဝ်းၼႃႈသိုၵ်းတေႃႇ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်ၵႂႃႇတီႈ လုမ်းၵပ်းသိုပ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းၶွင်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉယူႇတီႈတႃႈၵုင်ႈ ၼၼ်ႉမိူၼ်ၵၼ်ဝႃႈၼႆ ၊

ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ် သိုပ်ႇၽိူမ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းဢိူမ်ႈၸူး ၼႂ်းၼႃႈလိၼ် မိူင်းၶၢင်ယူႇ ၶိူဝ်းၶိူဝ်းယႂ်းယႂ်းလႄႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 6-10 -2016 ၼၼ်ႉၵူၼ်မိူင်း ၼႂ်းမိတ်ႉၵီးၼႃး ၶဝ်ႁူမ်ႈၵၼ်ပႆတၢင်း ယိပ်းတၢင်းပၢႆႉသၢၼ်ၶတ်း ၼႄၵၢင်ၸႂ် ဢမ်ႇႁၼ်လီၸွမ်းပၢင်းတိုၵ်းဢၼ်ပဵၼ်ယူႇလႄႈ ယွၼ်းႁႂ်ႈ ၽၢႆႇတပ်ႉမ​တေႃႇမၢၼ်ႈၶဝ် ထွၼ်ဢွၵ်ႇပၼ် ၼႂ်းၼႃႈတီႈၼၼ်ႉ ၼႆႇယဝ်ႉ။

ၸုမ်းၵေႃသိုဝ်ႇၶဝ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး
Photo mizzimaburmese


ขับเคลื่อนโดย Blogger.