ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵူၼ်းမိူင်းသူႈထုၵ်ႇၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းတၢႆ လူၺ်ႈဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင်

October, 27, 2016
ၸၢႆးသူႉ ၵူၼ်းမိူင်းသူႈ ထုၵ်ႇၺႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းတၢႆ မိူဝ်ႈၽွင်းႁေႃႈလူတ်ႉၶိူင်ႈတေပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းတီႈ ဝၢၼ်ႈၶူဝ်ၸူမ်။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထိ 26/10/2016 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 10.30 မိၼိတ်ႉၼၼ်ႉ ၸၢႆးသူႉ ဢႃႇယူႉ 40 ပီ၊ လုၵ်ႈလုင်း ဝၼ်ႇၼ ပႃႈၼၢင်းသွႆႈၼၢင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶူဝ်ၸူမ် ဢိူင်ႇပၢင်ႇၸွႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ထုၵ်ႇၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းတၢႆ မိူဝ်ႈၽွင်းႁေႃႈလူတ်ႈၶိူင်ႈသေ လုၵ်ႉၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းသူႈ တေပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းဝၢၼ်ႈၶူဝ် ၸူမ်ၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ႁေႉၵိုတ်းလူတ်ႉမၼ်းၸၢႆးတီႈတၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်းၼၼ်ႉသေ မၼ်းၸၢႆး သမ်ႉၵိုတ်းလူတ်ႉၶိူင်ႈမၼ်းဢမ်ႇလႆႈလႄႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇမၼ်းၸၢႆးတၢႆထင်တီႈ ၼႆၶႃႈယဝ်ႉ ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇပၢင်လူင် လႆႈၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်တီႈ ၼၢင်းၵွင်ၶမ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ 3 ပႃႇတီႇ ႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၼၼ်ႉမၼ်းၼၢင်းလၢတ်ႈဝႃႈ “တီႈႁိမ်းၵွင်းမူးၼၢင်းၵဝ်ႈႁၢၼ်ႉ၊ တၢင်းၵႂႃႇတၢင်ႉယၢၼ်းၼၼ်ႉ မီးသိုၵ်းတင်းပလိၵ်ႈ ႁဵတ်းလၢၼ်ႇၵဵတ်ႉသေပႂ်ႉဝႆႉ၊ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ်ၵႂႃႇမႃး၊ ၽွင်းၼၼ်ႉ ၸၢႆးသူႉၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈ လုၵ်ႉၼႂ်းဝဵင်းသေ တေပွၵ်ႈမိူဝ်းႁိူၼ်း ၺႃးပလိၵ်ႈၶဝ်ႁႄႉဢမ်ႇၵိုတ်းလႄႈ သိုၵ်းဢၼ်ယူႇႁိမ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇသေတၢႆထင်တီႈၼၼ်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။


ၸၢႆးသူႉၼႆႉ ယၢမ်ႈႁဵတ်းၽူႈယႂ်ႇ ၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၶူဝ်ၸူမ်သေ ဝၢႆးၼႆႉမႃးယွၼ်ႉပၢႆးယူႇလီ ဢမ်ႇၶႅမ်ႉလႅပ်ႈသေ လႆႈၵိုတ်းယင်ႉလိုဝ်ႈၵႂႃႇ၊ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ပေႃႈမႄႈမၼ်းၸၢႆးတေႉလႆႈႁူႉၸွမ်းဝႃႈ လႆႈလူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ်မူတ်းယဝ်ႉ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵိုတ်းဝႆႉ မေးၼၢင်းမၼ်းၸၢႆး လႄႈလုၵ်ႈၸၢႆး ဢႃႇယူႉ 20 ပီ၊ လႄႈလုၵ်ႈယိင်း ဢႃႇယူႉ18 ပီ ၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။

ဢွၼ်လႅင်း ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
ขับเคลื่อนโดย Blogger.